Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Ndandanda ya Misangani

Ndandanda ya Misangani

Numero zisapangiza nsolo unagumanika nsangani.

anapiana ali pa nsika 39

anapiana awiri atumwa ku munda wa mauva 106

anthu akhonda ncemerero wa kuenda kadya 83

anyabasa akudikhira kufika kwa mbuyawo 78

anyabasa a m’munda wa mauva 97

anyabasa atambira dhenaryo 97

anyakulima apha anyabasa 106

anyakulima apha mwana wa mwanaciro munda 106

anyakusodza anthu 22

anyamangawa awiri 40

amiyali khumi 112

baba wakupasa mwakudzala manja 35

benga ya ntsingano 96

bira yakutayika 63

cirombo cing’ono ciri n’diso ya m’bale 35

kamelo kupita na pa benga ya ntsingano 96

kobiri ya ndzaya yagumanwa 85

kobiri ya ndzaya yakutayika 85

kobiri za parata 100

kokota 43

kubvungaza ufa na pyakutupisa 43

kucemera anyakutcerenga pa phwando 83

kumanga nyumba ikulu 84

kuphata phaza mbuyang’ana n’nduli 65

kusankhula mbuto yakupambulika 83

kusonera cigamba cipswa pa nguwo

yakale 28

kusungula imbu na kumeza kamelo 109

lekani kuponyera nkhumba miyala ya ntengo ukulu 35

mabira na mbuzi 114

mambo alekerera mangawa makulu 64

mambo akhafuna kuenda ku nkhondo 84

mamuna wakupfuma na Lazaro 88

mamuna adamanga pyete 77

matalento 113

mbalame na maluwa 35

m’bandazi wakukhulupirika na wandzeru 111

mbeu ya tirigu isafa, buluka penepo isabala misapo 103

mbeu ya mostardha, cikhulupiro 89

mbeu ya mostardha, Umambo 43

mbeu zidagwa m’mataka akusiyana-siyana 43

mizimu yakuipa yabwerera 42

mpfuma yakubisika m’munda 43

muti wa mauva wandimomwene 120

muti wa nsambvu 79

munyu wa dziko yapantsi 35

mwana akhadatayika 86

mwana wakutayika 86

Nkumbizi Wadidi 80

mwala wa ntengo ukulu 43

nkhuku yagumanya anapiye ace 110

Nsamariya wantsisi 73

nsuwo ung’ono 35

nyabasa abwera buluka kumunda 89

nyabasa wakukhonda lekerera 64

nyakuonera wakukhulupirika 78

nyakubzwala 43

nyakubzwala wakuti akhagona 43

nyakulipisa misonkho na Nfarisi 94

nyakuonera wakukhonda kulungama 87

nyumba yakumangwa mwadidi 35

nyumba yakumangwa pa mwala 35

nzice na nyakutonga 94

phwando yakumanga banja ya mambo 107

pyakutupisa pya Afarisi 58

tirigu na nyakasongole 43

vinyu ipswa, pyakuikhira vinyu pyakale 28

xamwali wakupirira 74

NDANDANDA YA MABOKOSI

“Wafika Ndzidzi Toera Aceneswe” 6

Maulendo Akutsandzayisa 10

Kodi Asamariya Akhali Ani? 19

Kuthabuswa na Madimonyo 23

Misangani Inalonga Thanwgi ya Jeju 28

Kubwerezera Ntsonga Yakufunika Pakupfundzisa 35

Kaluma Yace Ikhali Ninga Mathoto a Ciropa 123

Munda wa Ciropa 127

Kukwapula 129

“Mbamanikwe Pamuti” 132