Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 123

Yezu Acita Phembero mu Ndzidzi Wakuti Akhadatsukwala Kakamwe

Yezu Acita Phembero mu Ndzidzi Wakuti Akhadatsukwala Kakamwe

MATEU 26:30, 36-46 MARKO 14:26, 32-42 LUKA 22:39-46 JUWAU 18:1

  • YEZU AKHALI M’MUNDA WA GETSEMANI

  • KALUMA YACE IKHALI NINGA MATHOLO A CIROPA

Yezu amala kucita phembero pabodzi na apostolo ace akukhulupirika. Buluka penepo, ‘iwo aimba nyimbo zakusimba Mulungu, mbaenda ku Phiri ya Milivera.’ (Marko 14:26) Iwo aenda kumabulukiro a dzuwa ku mbuto ikhacemerwa munda wa Getsemani. Kazinji kene Yezu akhaenda ku mbuto ineyi.

Pidafika iwo pa mbuto inango yakubalika yakuti ikhali na miti ya milivera, Yezu asiya apostolo ace 8. Panango iye aasiya pa njira yakupita m’munda unoyu, mbaapanga: “Khalani pano, ine ndiri kuenda kule kacita phembero.” Iye apita m’munda pabodzi na apostolo ace atatu: Pedhru, Tiyago na Juwau. Yezu akhali wakutsukwala kakamwe, natenepa iye apanga apostolo ace atatu: ‘Kutsukwala kwanga ndinafa nako. Khalani pano, pitirizani kukhala maso pabodzi na ine.’—Mateu 26:36-38.

Iye asiya apostolo ace atatu mbaenda patsogolo pang’ono, agodama “pantsi mbatoma kuphembera.” Kodi iye aphembanji kuna Mulungu mu ndzidzi unoyu wakutsukwala? Iye aphembera: “Baba, pinthu pyonsene mphyakukwanisika kuna imwe; bulusani kopo iyi pana ine. Mbwenye mbapicitike ninga munafunira imwe, tayu ninga munafunira ine.” (Marko 14:35, 36) Iye akhafuna kulonganji na mafala anewa? Kodi iye akhafuna kusiya basa idapaswa iye yakuombola anthu? Nkhabe.

Pikhali Yezu kudzulu, aona kuthabuka kwa anthu akuti akhaphiwa na Aroma. Nakuti Yezu akhali na manungo na mabvero ninga anthu, iye akhali wakudzudzumika thangwi ya pinthu pikhafuna kuncitikira. Mbwenye cidancitisa kuti atsukwale kakamwe ndi kudziwa kuti mbadaphiwa ninga phanga, pontho pyenepi mbapidatikanisa dzina ya Babace. Mwakukhonda dembuka iye mbadamanikwa pamuti ninga pikhacitwa munthu anatikana Mulungu.

Pakumala ndzidzi uzinji mbakacita phembero, Yezu abwerera kuna apostolo ace atatu mbaagumana akugona. Iye apanga Pedhru: “Mwacimwana kukhala maso pabodzi na ine mu ndzidzi ubodzi basi? Pitirizani kuyang’anira, pontho phemberani ndzidzi onsene toera mukhonde kugwa m’mayesero.” Yezu akhadziwa kuti apostolo ace akhadatsukwalambo, pontho ndzidzi ukhadapita. Iye athimiza: “Mwandimomwene ntima usafuna, mbwenye manungo mbakufewa.”—Mateu 26:40, 41.

Yezu aenda pontho kaphembera kaciwiri mbaphemba toera Mulungu abuluse “kopo” pana iye. Pidabwerera iye agumana pontho apostolo ace atatu mbakagona, m’mbuto mwakucita phembero toera akhonde kugwa m’mayesero. Pidaabvundza Yezu kuti thangwi yanji akhagona, “iwo nee akhadziwa kuti anantawira tani.” (Marko 14:38-40) Iye aenda pontho kacitatu mbagodama toera kuphembera.

Yezu akhali wakutsukwala kakamwe thangwi kuphiwa kwace ninga phanga mbukudatikanisa dzina na Babace. Yahova akhabvesera maphembero a Mwanace, natenepa iye atuma anju toera kumuwangisa. Ngakhale tenepo, Yezu nee asiya kudembetera kuna Babace, mbwenye apitiriza “kucita phembero na ntima wace onsene.” Iye akhali wakutsukwala kakamwe. Kufa kwace mbukudacitisa kuti iye atambire  umaso wakwenda na kwenda kudzulu, pontho mbukudacitisa anthu akukhulupirika adzakhalembo na umaso wakukhonda mala. Natenepa, ‘kaluma yace ikhali ninga mathoto a ciropa mbakagwa pantsi.’—Luka 22:44.

Pidabwerera Yezu kacitatu agumana pontho apostolo ace mbakagona. Iye alonga: ‘Pa ndzidzi ninga uno imwe mukugona mbamupuma pyanu! Onani! Ndzidzi wakwana toera Mwana wa munthu aperekwe m’manja mwa anyakudawa. Lamukani, tendeni. Ule anafuna kundisandukira ali kufika.’—Mateu 26:45, 46.