Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 87

Citani Pinthu Mwandzeru Pakukhunganya Pya Ntsogolo

Citani Pinthu Mwandzeru Pakukhunganya Pya Ntsogolo

LUKA 16:1-13

  • NSANGANI WA NKULU WA ANYABASA WAKUKHONDA KULUNGAMA

  • ‘CITANI UXAMWALI’ MUKUPHATISIRA MPFUMA ZANU

Nsangani udamala kwene Yezu kulonga wa mwana wakutayika ukhafunika kuphedza anyakulipisa misonkho, apfundzisi a mwambo na Afarisi toera kudziwa kuti Mulungu ali dzololo toera kulekerera anyakudawa akutcunyuka. (Luka 15:1-7, 11) Buluka penepo Yezu apanga anyakupfundzace nsangani wa mamuna wampfuma wakuti adzindikira kuti nkulu wa anyabasa nee acita pinthu mwadidi.

Yezu alonga kuti nkulu wa anyabasa nee aphatisira mwadidi mpfuma ya mbuyace. Natenepa mbuyace alonga kuti anam’bulusa basa. Nkulu wa anyabasa abvundzika: ‘Ndinacitanji? Thangwi mbuyanga asafuna kundibulusa basa! Ine nee ndiri na mphambvu toera kulima, pontho ndiri na manyadzo toera kuphemba-phemba. Cincino ndisadziwa pinafuna ine kucita toera ndingabuluswa basa, anthu anditambire m’mamidzi mwawo.’ Iye acemera m’bodzi na m’bodzi mwa ale akhafiyari mbuyace, mbabvundza wakutoma: ‘Iwe uli na mangawa a ntengo wanji na mbuyanga?’—Luka 16:3-5.

Nyamangawa wakutoma atawira: “Nkhali 100 za mafuta akudya.” Nkhali zenezi zikhali malitru 2.200 a mafuta. Panango nyamangawa akhagulisa mafuta peno akhali na munda wa miti ya milivera. Nkulu wa anyabasa alonga: “Kwata tsamba ya mangawa ako, khala pantsi mbulemba mwakucimbiza kuti usafiyari nkhali 50 [malitru 1.100].”—Luka 16:6.

Nkulu wa anyabasa abvundzisa nyamangawa unango: “Iwe uli na mangawa a ntengo wanji?” Iye atawira: “Masakha 100 a tirigu.” Masakha anewa akhali makilu 17.000 a tirigu. Nkulu wa anyabasa apanga nyamangawa: “Kwata tsamba ya mangawa ako, lemba kuti usafiyari masakha 80.” Natenepa iye abweza masakha 20 a mangawa ace.—Luka 16:7.

Nkulu wa anyabasa asapitiriza kuonera mpfuma ya mbuyace. Natenepa iye ali na cidzo cakubweza ntengo wa mangawa anafiyari anthu kwa mbuyace. Thangwi yakubweza ntengo wa mangawa, nkulu wa anyabasa akucita uxamwali na ale akuti panango anadzamphedza angabuluswa basa.

Mukupita kwa ndzidzi mbuyace adziwa pidacita nkulu wa anyabasace. Ngakhale pidacita iye pyacitisa mbuyace kuluza mpfuma, mbwenye mbuyace atsandzaya, pontho ansimba thangwi “iye acita pinthu mwandzeru maseze akhali wakuipa.” Yezu apitiriza kulonga: “Anthu a ndzidzi uno ndi andzeru kakamwe pakutsalakana anthu a ndzidzi wawo kupiringana ale anafamba mu ceza.”—Luka 16:8.

Yezu nee akhakulumiza anthu kuti acite pidacita nkulu wa anyabasa unoyu, peno kukulumiza anthu toera kunyengeza anango pakucita malonda. Mphapo iye akhafuna kupfundzisanji? Iye akulumiza anyakupfundzace: ‘Citani uxamwali na anango mukuphatisira mpfuma yakuipa ya dziko ino, toera ingamala, iwo akutambireni ku mbuto za kwenda na kwenda.’ (Luka 16:9) Yezu akhapfundzisa pya kufunika kwa kukhunganya tsogolo yathu na kucita pinthu mwandzeru. Atumiki a Yahova, “ana a ceza,” asafunika kuphatisira mwaluso pinthu pyakumanungo,  mbaikha manyerezero awo ku umaso wakukhonda mala.

Basi ene Yahova Mulungu na Mwanace ndiwo anafuna kutambira munthu mu Umambo wakudzulu peno mu Paraizu pa dziko yapantsi. Tisafunika kucita pyonsene toera tikhale na uxamwali na iwo mukuphatisira mpfuma zathu toera kuphedzera pinthu pya Umambo. Tingacita pyenepi, tinakhala na cinyindiro cakuti tinadzakhala na umaso wa kwenda na kwenda mu ndzidzi wakuti ouro, parata na mpfuma zinango pingadzafudzwa.

Yezu alongambo kuti anthu anakhala akukhulupirika pakuphatisira mpfuma zawo peno pinthu piri na iwo, anadzakhalambo akukhulupirika pakutsalakana pinthu pyakufunika kakamwe. Iye alonga: ‘Mphapo, mungakhonda kukhala akunyindirika pakuphatisira mpfuma yakuipa ya dziko ino, mbani anafuna kukupasani basa yakutsalakana mpfuma yandimomwene [ninga pifuno pya Umambo]?’—Luka 16:11.

Yezu apangiza anyakupfundzace kuti asafunika kucita pinthu pizinji khala asafuna kutambirwa “ku mbuto za kwenda na kwenda.” Munthu nkhabe kwanisa kukhala ntumiki wakukhulupirika wa Mulungu mu ndzidzi ubodzi ene mbakhala ntumiki wa mpfuma za dziko ino yakuipa. Yezu amalisa mukulonga: “Nkhabe nyabasa anakwanisa kuphatira ambuya awiri, thangwi anaida m’bodzi mbafuna unango, peno analemedza m’bodzi mbapwaza unango. Imwe nee munakwanisa kukhala atumiki a Mulungu na a Mpfuma.”—Luka 16:9, 13.