Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 79

Ayuda Akhadikhira Kufudzwa

Ayuda Akhadikhira Kufudzwa

LUKA 13:1-21

  • YEZU AAPFUNDZISA KUBULUKIRA MU PYAKUCITIKA PIWIRI

  • NKAZI WAKULAMALA AWANGISWA PA NTSIKU YA SABUDU

Yezu aphatisira njira zizinji toera kukulumiza anthu kuti akhale na uxamwali na Mulungu. Paulendo unango akhala na mwai unango pakumala kucedza na anthu akhali kunja kwa nyumba ya Nfarisi.

Anango mwa iwo alonga cakucitika cakutsukwalisa. Alonga pya ‘Agalileya akuti ciropa cawo [Ntongi Waciroma Ponsyo] Pilato acibvungaza na ntsembe zawo.’ (Luka 13:1) Kodi pyenepi pikhabvekanji?

Panango Agalileya anewa ndi ale adaphiwa mu ndzidzi wakuti Ayuda azinji apandukira Pilato thangwi yakukwata mpfuma ya mu templo toera kucitisa madzi apite mu Yerusalemu cipantsi-pantsi. Panango Pilato akwanisa kukwata kobiri ineyi na ciphedzo ca anthu akhaphata basa mu templo. Anthu akhalonga pyenepi akhanyerezera kuti Agalileya afa thangwi ya madawo awo. Mbwenye Yezu nee atawira pyenepi.

Iye alonga: ‘Musanyerezera kuti Agalileu anewa akhali anyakudawa kakamwe kupiringana Agalileya anango onsene thangwi ya pidaacitikira?’ Ntawiro wace ndi wakuti nkhabe. Mbwenye Yezu aphatisira cakucitika ceneci toera kucenjeza Ayuda, mbalonga: ‘Mungakhonda kutcunyuka, imwe munadzafudzwambo.’ (Luka 13:2, 3) Yezu alonga cakucitika cinango cakutsukwalisa cakuti panango cacitika ndzidzi wakucepa nduli. Cakucitika ceneci cisabverana na pidacitwa toera madzi apite na cipantsi-pantsi.

Iye abvundza: ‘Ndiye tani pya anthu 18 adagwerwa na nyumba ya ndzulu yakulapha kakamwe ku Silowe, mbiapha onsene, musanyerezera kuti iwo akhali anyakudawa kakamwe kupiringana anthu onsene anakhala mu Yerusalemu?’ (Luka 13:4) Panango mwinji ukhanyerezera kuti anthu anewa afa thangwi ya pinthu pyakuipa pidacita iwo. Yezu nee atawira maonero awo, thangwi iye akhadziwa kuti panango ‘ndzidzi na pinthu pyakukhonda kudikhirwa’ ndi pidacitisa kuti anthu anewa afe. (Koelete 9:11) Anyakubvesera mbadakwanisa kupfundza kubulukira ku cakucitika ceneci. Yezu alonga: ‘Mungakhonda kutcunyuka, imwe munadzafudzwambo.’ (Luka 13:5) Mphapo thangwi yanji Yezu akugomezera pyenepi?

Ndi thangwi akhadziwa ndzidzi ukhali na iye mu basa yace yakumwaza mphangwa. Iye apereka citsandzo: “Mamuna unango atceka nsambvu m’munda mwace wa mauva, iye aenda kasaka masambvu pa nsambvu unoyu, mbwenye nee nsapo ubodzi udagumana iye. Penepo iye apanga nyakulima mauva: ‘Cino ndi caka cacitatu cinabwera ine toera kusaka masambvu pa muti uyu, mbwenye nee ndisagumana misapo. Ugwande pyako! Thangwi yanji ndinausiya mbubvunga mataka papezi?’ Iye antawira: ‘Mbuya, usiyeni pontho umale caka cibodzi, ine ndinakumba n’khundu mwace mbandiikha pinthu pinacitisa mataka kukhala na ndimu. Buluka penepo, ungabala misapo, mphyadidi; mbwenye ungakhonda kubala misapo, munaugwanda pyanu.’”—Luka 13:6-9.

Yezu ayesera kukulisa cikhulupiro ca Ayuda mu pyaka pyakupiringana pitatu. Ngakhale tenepo, ndi anthu akucepa adakhala anyakupfundzace, akuti mbadaoniwa ninga misapo ya basa yace. Mu caka cacinai ca utumiki wace iye athimizira kuwangisira kwace. Mukhamwaza iye mphangwa ku Yudeya na Pereya pikhakhala ninga akhakumba n’khundu-n’khundu mwa muti wa nsambvu mbaikha ndimu. Ndi maphindu api adakhalapo thangwi yakuwangisira kwace? Ndi Ayuda akucepa basi adapangiza cifuno  cakupfundza. Dzindza ya Izraeli yakhonda kutcunyuka, natenepa akhadikhira kufudzwa.

Pakupita ndzidzi ungasi, pa ntsiku ya Sabudu Ayuda azinji apangiza pontho pakweca kuti nee akhali na cikhulupiro. Yezu akhapfundzisa mu sinagoga. Iye aona nkazi akhafamba kota-kota thangwi ya nsana. Iye akhathabuka mu pyaka 18 thangwi ya dimonyo. Yezu ambvera ntsisi mbampanga: ‘Nkaziwe, utenda wako wawangiswa.’ (Luka 13:12) Yezu an’khuya, mu ndzidzi ubodzi ene nsana wa nkazi wakhala mwadidi mbatoma simba Mulungu.

Nkulu wa mu sinagoga aipirwa kakamwe na pyenepi mbalonga: ‘Pana ntsiku zitanthatu toera kuphata basa; bwerani mudzawangiswe mu ntsiku zenezi, tayu pa ntsiku ya Sabudu.’ (Luka 13:14) Nkulu unoyu nee apokanya kuti Yezu ali na mphambvu yakuwangisa atenda; mbwenye iye akhasumula anthu thangwi yakuenda kawangiswa pa ntsiku ya Sabudu! Pakutawira, Yezu alandanisa pikhacita iwo pa ntsiku ya Sabudu mbalonga: ‘Ampfakafaka, kodi imwe nee musasudzula ng’ombe yanu peno buru yanu pa ntsiku ya Sabudu mbamuenda kaimwesa madzi? Nkazi uyu ndi wa dzindza ya Abhrahamu, iye athabuswa na Sathani mu pyaka 18. Kodi iye nee athema kuwangiswa utenda wace pa ntsiku ya Sabudu?’—Luka 13:15, 16.

Anyakutcinga akhala na manyadzo, mbwenye mwinji wa anthu watsandzaya thangwi yakuona pinthu pyakudzumisa pikhacita Yezu. Buluka penepo, Yezu alonga maprofesiya mawiri mukuphatisira pitsandzo thangwi ya Umambo. Nduli iye alandanisa Umambo na mwadiya m’bara ya Galileya.—Mateu 13:31-33; Luka 13:18-21.