Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 30

Yezu Ndi Mwana wa Mulungu

Yezu Ndi Mwana wa Mulungu

JUWAU 5:17-47

  • MULUNGU NDI PAI WACE YEZU

  • PIKIRO YA KULAMUSWA KWA AKUFA

Mu ndzidzi wakuti Ayuda anango akhapambizira Yezu thangwi yakukhonda kukoya Sabudu mukuwangisa mamuna unango, Yezu atawira: ‘Babanga asapitiriza kuphata basa mpaka lero, inembo ndisapitiriza kuphata basa.’—Juwau 5:17.

Pidacita Yezu nee pikhakhondeswa na mwambo wa Mulungu unalonga pya Sabudu. Basa yace yakumwaza mphangwa na kuwangisa anthu ndi cipangizo cakuti akhatowezera mabasa adidi a Mulungu. Natenepa Yezu akhapitiriza kucita pinthu pyadidi ntsiku zonsene. Mbwenye ntawiro wace kuna ale akhampambizira, waacitisa kuipirwa kakamwe kwakuti akhafuna kupha Yezu. Thangwi yanji akhadaipirwa tenepo?

Kusiyapo kuipirwa thangwi ya maonero akuphonyeka akhali na iwo pidawangisa Yezu anthu pa ntsiku ya Sabudu, iwo aipirwa pontho kakamwe pidalonga Yezu kuti ndi Mwana wa Mulungu. Iwo akhanyerezera kuti Yezu akudawira Mulungu pidalonga iye kuti ndi Babace. Kwa iwo ndi sawasawa kulonga kuti iye ene ndi Mulungu. Mwandimomwene, Yezu nee agopa, pontho apitiriza kuapanga pya uxamwali wace wakupambulika na Babace. Iye alonga: ‘Thangwi Baba asafuna kakamwe Mwana, mbampangiza pinthu pyonsene pinacita Iye.’—Juwau 5:20.

Baba ndi Nyakupasa Umaso, iye apangiza pyenepi mu ndzidzi wakale pidapasa iye mphambvu anthu anango toera alamuse anyakufa. Yezu apitiriza kulonga: ‘Ninga Baba asalamusa anyakufa mbaapasa umaso, Mwana asalamusambo muli akufa munthu onsene anafuna iye.’ (Juwau 5:21) Mafala anewa asatipasa cidikhiro cadidi cantsogolo. Ngakhale cincino, Mwana akupitiriza kulamusa anthu mwauzimu. Natenepa, Yezu alonga: ‘Munthu onsene anabva fala yanga mbakhulupira Ule adandituma, ali na umaso wakukhonda mala, pontho iye nee anatongwa, mbwenye abuluka mu kufa mbakhala na umaso.’—Juwau 5:24.

Nkhabepo cidzindikiro cinapangiza kuti mpaka ndzidzi unoyu, Yezu akhadalamusa kale anthu muli akufa, mbwenye apanga anyakupambizira ace kuti pyenepi pinadzacitika ntsogolo. Iye alonga: ‘Lekani kudzumatirwa na ipyo thangwi unadzafika ndzidzi wakuti anthu onsene anagona mu nthumbi zakukumbukirwa anadzabva mafala ace mbalamuswa.’—Juwau 5:28, 29.

Maseze Yezu akhali na basa yakufunika kakamwe, iye apangiza pakweca kuti asabvera Mulungu mudalonga iye kuti: ‘Ine nee ndisacita pinafuna ine, mbwenye ndisacita pinafuna Ule adandituma.’ (Juwau 5:30) Natenepa, Yezu alonga pya basa yakufunika kakamwe idapaswa iye mu cifuniro ca Mulungu, pinthu pyakuti iye adzati kupilonga pakweca. Mbwenye ale akuti akhapambizira Yezu nee akhali na umboni wace basi tayu. Yezu aakumbusa: ‘Imwe mwatuma anthu mbaenda kuna Juwau M’batizi, pontho iye apereka umboni thangwi ya undimomwene.’—Juwau 5:33.

Panango anyakupambizira Yezu akhadabva kale pyenepi pyaka piwiri nduli. Juwau apanga atsogoleri auphemberi Aciyuda pya Ule akhafuna kubwera nduli mwace, wakuti ndi ‘mprofeta’ na ‘Kristu.’ (Juwau 1:20-25) Toera kukumbusa anyakupambizira ace pya maonero awo adidi thangwi ya Juwau, wakuti akhali n’kaidi, Yezu alonga: ‘Mu ndzidzi wakucepa imwe mukhafuna kakamwe kutsandzaya mu ceza cace.’ (Juwau 5:35) Munjira ineyi, Yezu amwaza mphangwa kupiringana Juwau M’batizi.

Yezu alonga: ‘Mabasa anewa anacita ine [kuphataniza cirengo cidamala iye kucita] asapereka umboni wakuti ine ndatumwa na Baba.’ Kusiyapo pyenepi, iye athimiza: ‘Baba adandituma ndiye adapereka umboni thangwi ya ine.’ (Juwau 5:36, 37) Mwacitsandzo, Mulungu apangiza pakweca kuti Yezu ndi mwanace pa ndzidzi wa kubatizwa kwace.—Mateu 3:17.

Mwandimomwene, ale akhapambizira Yezu nee akhali na mathangwi toera kunkhonda. Thangwi Malemba akhadafufudza iwo akhapereka umboni pya iye. Natenepa Yezu amalisa kulonga: ‘Khala musakhulupira Mose, imwe mbamudakhulupirambo ine, thangwi iye alemba pya ine. Mphapo khala nee musakhulupira pidalemba iye, munakhulupira tani pinalonga ine?’—Juwau 5:46, 47.