Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 125

Yezu Aendeswa Kuna Anasi, Buluka Penepo Kuna Kayifa

Yezu Aendeswa Kuna Anasi, Buluka Penepo Kuna Kayifa

MATEU 26:57-68 MARKO 14:53-65 LUKA 22:54, 63-65 JUWAU 18:13, 14, 19-24

  • YEZU AENDESWA KUNA ANASI WAKUTI AKHALI NYANTSEMBE WANKULU

  • ANTHU A PA THANDO YAKUTONGERA MISERU ATONGA MWAKUKHONDA BVERANA NA MWAMBO

Pidamala anthu kumanga Yezu ninga phanga, iwo ankwata mbaenda naye kuna Anasi. Anasi akhali nyantsembe wankulu mu ndzidzi ukhali Yezu m’phale mbakacedza na apfundzisi mu Templo. (Luka 2:42, 47) Anapiana anango a Anasi adzatumikirambo ninga nyantsembe wankulu. Mbwenye mu ndzidzi udamangwa Yezu, nkamwene wa Anasi akhacemerwa Kayifa akhatumikira ninga nyantsembe wankulu.

Mu ndzidzi ukhali Yezu kunyumba kwa Anasi, Kayifa acemeresa anthu a Thando Yakutongera Miseru. Akhacita khundu mu nsoka unoyu akhali anthu 71 kuphatanizambo nyantsembe wankulu na anthu akuti kale akhatumikirambo ninga anyantsembe.

Anasi abvundza Yezu “thangwi ya anyakupfundzace na pipfundziso pyace.” Yezu atawira: “Ine ndikhalonga pamaso pa anthu onsene. Ndzidzi onsene ndikhapfundzisa mu sinagoga na mu templo, munasonkhana Ayuda onsene, nkhabe cinthu cidalonga ine ncibisobiso. Thangwi yanji musandicita mibvundzo? Bvundzani ale adabva pikhalonga ine kuna iwo.”—Juwau 18:19-21.

M’bodzi wa anyakuonera akhali cifupi na iye am’menya mbama, mbambvundza: “Unatawiradi tepo nkulu wa anyantsembe?” Yezu antawira: “Khala ndalonga cinthu cakuipa, longa cidaipisa ine; mbwenye khala pidalonga ine mphyadidi, thangwi yanji usandimenya?” (Juwau 18:22, 23) Anasi apanga anthu toera akwate Yezu aende  naye kuna nkamwene wace akhacemerwa Kayifa.

Mu ndzidzi unoyu anthu a Thando Yakutongera Miseru—akuti akhali nyantsembe wankulu wa ndzidzi unoyu, akulu a mbumba na apfundzisi a mwambo akhadagumanyikana kunyumba ya Kayifa. Mwakubverana na mwambo, ntsiku ya Paskwa nee ikhafunika kuphatisirwa toera kutonga nseru unoyu, mbwenye iwo apitiriza kucita masasanyiro awo akuipa.

Nsoka unoyu usaonekeratu kuti ukhali wakusowa ulungami. Mudamala Yezu kulamusa Lazaro, Thando Yakutongera Miseru yabverana toera kupha Yezu. (Juwau 11:47-53) Pontho ntsiku zingasi nduli, atsogoleri auphemberi abverana toera kumanga Yezu na kumupha. (Mateu 26:3, 4) Mbadzati kutonga nseru, anthu anewa akhadasankhula kale toera kupha Yezu.

Kusiyapo kucita nsonkhano unoyu wakukhonda bverana na mwambo, akulu a anyantsembe na anango a Thando Yakutongera Miseru akhasaka amboni toera kupambizira Yezu. Iwo agumana azinji, mbwenye pikhalonga amboni anewa nee pikhabverana. Buluka penepo, anthu awiri alamuka mbalonga: “Ife tamubva mbakalonga kuti, ‘Ndinafudza templo iyi idamangwa na manja, mbandimanga inango mu ntsiku zitatu yakukhonda kumangwa na manja.’” (Marko 14:58) Ngakhale tenepo pikhalonga iwo nee pikhabverana.

Kayifa abvundza Yezu: “Thangwi yanji nee ukutawira? Nee ukubva pinalonga iwo thangwi ya iwe?” (Marko 14:60) Mu ndzidzi ukhapambizirwa iye na amboni anewa authambi, Yezu nee alonga cinthu. Natenepa, Nyantsembe Wankulu Kayifa asaka njira inango toera kumuyesera.

Kayifa akhadziwa kuti Ayuda akhaipirwa kakamwe angabva munthu mbalonga kuti ndi Mwana wa Mulungu. Ntsiku inango pidalonga Yezu kuti Mulungu ndi Babace, Ayuda akhafuna kumupha mbalonga kuti Yezu ‘alongeka ekha kuti ndi sawasawa na Mulungu.’ (Juwau 5:17, 18; 10:31-39) Natenepa, Kayifa apanga Yezu mwakucenjera: “Ine ndinakudumbirisa pamaso pa Mulungu wamaso, tipange khala ndiwe Kristu Mwana wa Mulungu!” (Mateu 26:63) Mwandimomwene Yezu akhadalonga kale kuti akhali Mwana wa Mulungu. (Juwau 3:18; 5:25; 11:4) Natenepa, mbadakhonda kutawira, anthu mbadanyerezera kuti Yezu akukhonda kuti akhali Mwana wa Mulungu peno kuti akhali Kristu. Yezu alonga: “Inde, ndine; pontho imwe munadzaona Mwana wa munthu akhala pantsi kunkono wa madyo wamphambvu mbakabwera na makole akudzulu.”—Marko 14:62.

Pidalonga Yezu pyenepi, Kayifa apandula nguwo zace mbalonga mwakuipirwa: “Iye axola Mulungu! Ndi umboni upi unango unafuna ife pontho? Onani! Cincino mwabva mwekha kuxola kudacita iye. Ndi api maonero anu?” Iwo atawira: “Iye athema kuphiwa.”—Mateu 26:65, 66.

Iwo atoma kusingirira Yezu mbam’menya na maxoko. Anango akham’menya mbama mbam’phulira mata. Buluka penepo aphimbira nkhope yace, am’menya mbama mbalonga mwakusingirira: “Tipange, mbani adakumenya?” (Luka 22:64) Ntsiku ineyi namasiku, Mwana wa Mulungu athabuswa kakamwe mbatongwa mwakusowa ulungami!