Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 120

Akhafunika Kubala Misapo Toera Kukhala Axamwali a Yezu

Akhafunika Kubala Misapo Toera Kukhala Axamwali a Yezu

JUWAU 15:1-27

  • MUTI WANDIMOMWENE WA MAUVA NA NTHAWI ZACE

  • MUNTHU ASAFUNIKA KUCITANJI TOERA APITIRIZE MU UFUNI WA YEZU

Yezu awangisa apostolo ace akukhulupirika pakucedza nawo ninga axamwali. Ndzidzi ukhadapita, panango ukhali tcititciti. Natenepa Yezu alonga nsangani wakuwangisa kakamwe.

Iye atoma kulonga nsangani unoyu kuti: “Ine ndine muti wandimomwene wa mauva, Baba wanga ndi nyakulima.” (Juwau 15:1) Nsangani wace walandana na mafala adalongwa pyaka pizinji nduli mudacemerwa mbumba ya Izraeli kuti ndi muti wa mauva wa Yahova. (Yeremiya 2:21; Ozeya 10:1, 2) Mbwenye Yahova akhonda mbumba ineyi. (Mateu 23:37, 38) Natenepa Yezu alonga ntsonga ipswa thangwi ya nsangani unoyu. Iye akhali muti wa mauva ukhatsalakanwa na Babace kutomera mudadzodzwa iye na nzimu wakucena mu caka 29 N.W. Mbwenye Yezu apangiza kuti muti wa mauva nee usaimirira iye basi.

Iye alonga: “Nthawi zonsene ziri muna ine zinakhonda kubala misapo, [Baba wanga] asazigwanda. Mbwenye nthawi zinabala misapo, iye asazisadzulira toera zibale misapo mizinji. . . . Ninga nthawi inacimwana kubala misapo payokha ingakhonda kupitiriza kukhala yakuphatana na muti wa mauva, imwembo munacimwana kubala misapo mungakhonda kupitiriza kukhala akuphatana na ine. Ine ndine muti wa mauva; imwe ndimwe nthawi.”—Juwau 15:2-5.

Yezu apikira anyakupfundzace akukhulupirika kuti angaenda kudzulu mbadaatumizira nzimu wakucena toera ukhale m’phedzi wawo. Pakupita ntsiku 51, apostolo atambira nzimu wakucena mbakhala nthawi za muti wa mauva. Pontho “nthawi” zonsene zikhafunika kukhala zakuphatana na Yezu. Thangwi yanji?

Iye alonga: “Munthu anapitiriza kukhala wakuphatana na ine, inembo mbandikhala wakuphatana na iye, anabala misapo mizinji; thangwi mungakhonda kukhala na ine, nee cibodzi cinafuna kwanisa imwe kucita.” “Nthawi” zenezi zakuti ndi atowereri ace akukhulupirika akhafunika kubala misapo, kutowezera makhaliro a Yezu, kukhala aphinga pakupanga anango mphangwa za Umambo wa Mulungu na kucita anyakupfundza. Ninji pikhafuna kucitikira munthu angasiya kukhala wakuphatana na Yezu mbakhonda kubala misapo? Yezu alonga: “Munthu anakhonda kupitiriza kukhala wakuphatana na ine, anadzakhala ninga nthawi inatayiwa kunja.” Mbwenye iye alongambo: “Imwe mungapitiriza kukhala akuphatana na ine, mafala anga mbapitiriza muna imwe, cinthu consene cinafuna kuphemba imwe cinadzacitika mwakubverana na phembo yanu.”—Juwau 15:5-7.

Yezu alonga pontho mafala akhadalonga iye kawiri nduli toera kubvera matongero ace. (Juwau 14:15, 21) Yezu alonga cinthu cakufunika cinapangiza kuti anyakupfundzace akucita pyenepi. Iye alonga: “Imwe mungabvera mitemo yanga, munadzapitiriza mu ufuni wanga, ninga ine ndisabverambo mitemo ya Baba wanga mbandipitiriza mu ufuni wace.” Mbwenye munthu anafuna Yahova Mulungu na Mwanace asafunikambo kucita pinthu pinango. Yezu alonga: “Matongero anga ndi awa: Funanani unango na ndzace ninga mudakufunani ine. Nkhabe munthu ali na ufuni ukulu kakamwe kupiringana ule anapereka umaso wace thangwi ya axamwali ace. Mungacita pidakupangani ine, imwe munadzakhala axamwali anga.”—Juwau 15:10-14.

Mwakukhonda dembuka, Yezu mbadapangiza ufuni wace mukupereka umaso wace toera anthu anan’khulupira adzapulumuke. Citsandzo cace cikhafunika kukulumiza atowereri ace toera kupangiza ufuni kwa unango na ndzace. Ninga pidalonga Yezu nduli, ufuni ndiwo ukhafuna kuadzindikirisa ninga atowereri ace. Iye alonga: “Imwe mungafunana unango na ndzace, anthu onsene anadzindikira kuti ndimwe anyakupfundza anga.”—Juwau 13:35.

Apostolo akhafunika kubvesesa kuti thangwi yanji Yezu akhaacemera “axamwali.” Iye aapanga: “Ndisakucemerani axamwali, thangwi ine ndakupangani pinthu pyonsene pidabva ine kuna Baba wanga.” Iwo akhali na mwai ukulu kakamwe wakukhala axamwali apantima a Yezu na kudziwa pikhapangwa iye na Babace. Mbwenye toera akhale axamwali ace akhafunika ‘kupitiriza kubala misapo.’ Iwo angacita pyenepi,  Yezu alonga: ‘Cinthu consene cinaphemba imwe kuna Baba mu dzina yanga, iye anakupasani.’—Juwau 15:15, 16.

Kufunana kwa “nthawi” zenezi peno anyakupfundzace mbukudaaphedza kupirira mu pinthu pikhafuna kuacitikira. Yezu aacenjeza kuti iwo mbadatcingwa na anthu adziko, pontho aabalangaza: “Khala dziko isakuidani, imwe musadziwa kuti iyo yaida ine mbidzati kuida imwe. Mbamudakhala ninga anthu a dziko, anthu a dziko mbadakomerwa na imwe. Nakuti cincino nee musacitabve khundu ya dziko, . . . na thangwi ineyi anthu a dziko asakuidani.”—Juwau 15:18, 19.

Toera kuapangiza mathangwi anango akutcingwa kwawo, Yezu alonga: “Iwo anadzakucitirani pinthu pyenepi pyonsene thangwi ya dzina yanga, thangwi iwo nkhabe kudziwa Ule adandituma.” Yezu apangiza kuti pirengo pidacita iye pyacitisa kuti anthu akhamuida akhale na mulando. Iye alonga: “Mbadakhonda kuona mabasa adacita ine pakati pawo, akuti cipo acitwa kale na munthu unango, iwo nee mbadakhala na madawo; mbwenye cincino iwo andiona mbaida ine na Baba wanga ene.” Natenepa, kuida kudacita iwo kwakwanirisa profesiya.—Juwau 15:21, 24, 25; Masalmo 35:19; 69:4.

Yezu apanga pontho apostolo ace kuti anaatumizira nzimu wakucena toera ukhale m’phedzi wawo. Nzimu wakucena wakuti ndi wamphambvu kakamwe mbudaphedza atowereri onsene a Yezu toera kubala misapo, pyenepi pisabveka ‘kupereka umboni.’—Juwau 15:27.