Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 104

Kodi Ayuda Akhulupira Yezu Pidabva Iwo Mulungu Mbakalonga?

Kodi Ayuda Akhulupira Yezu Pidabva Iwo Mulungu Mbakalonga?

JUWAU 12:28-50

  • ANTHU AZINJI ABVA FALA YA MULUNGU

  • MATHANGWI TOERA KUTONGWA

Mu ndzidzi ukhali Yezu mu templo, n’Ciposi pa Nisane 10, alonga pya kufa kwace kwakuti kukhali cifupi. Thangwi yakudzudzumika kuti kufa kwace kunakhuya tani dzina ya Mulungu, Yezu alonga: “Baba, pasani mbiri dzina yanu.” Penepo yabveka fala yamphambvu kubuluka kudzulu mbilonga: “Ine ndaipasa kale mbiri, pontho ndinadzaipasa mbiri.”—Juwau 12:27, 28.

Anthu akhali cifupi adzudzumika kakamwe. Anango akhanyerezera kuti abva kudhima kwa madzi. Anango alonga: “Ndi anju adalonga na iye.” (Juwau 12:29) Mbwenye ndi Yahova akhalonga! Unoyu nee ukhali ulendo wakutoma udabva anthu Mulungu mbakalonga pinthu thangwi ya Yezu.

Pyaka pitatu na hafu nduli, pa ndzidzi ukhabatizwa Yezu, Juwau M’batizi abva Mulungu mbakalonga thangwi ya iye: “Uyu ndi Mwananga wakufunika, anakomerwa na ine.” Pontho pidamala Paskwa mu caka 32 N.W., Tiyago, Juwau na Pedhru aona Yezu mbakasanduka. Amuna anewa atatu abva Mulungu mbalonga: “Uyu ndi Mwananga wakufunika, anakomerwa na ine, m’bvereni.” (Mateu 3:17; 17:5) Mbwenye paulendo unoyu wacitatu, anthu azinji abva Yahova mbakalonga!

Yezu alonga: ‘Fala ineyi nee yabveka thangwi ya ine, mbwenye thangwi ya imwe.’ (Juwau 12:30) Pyenepi pikhapangiza kuti Yezu ndi mwana wa Mulungu, Mesiya akhadikhirwa na anthu.

Yezu akhali wakukhulupirika ndzidzi onsene ukhali iye pa dziko yapantsi. Na thangwi ya pyenepi iye asiya citsandzo cadidi kwa anthu, pontho apangiza kuti Sathani Dyabo, ntongi wa dziko ino asafunika kuphiwa. Yezu alonga: “Cincino dziko ino ikutongwa; cincino ntongi wa dziko ino anathamangiswa.” Kufa kwa Yezu nee kusapangiza kuti iye akundwa na Sathani, mbwenye kusapangiza kuti iye awina. Munjira ipi? Yezu alonga: “Mbwenye ndingamanikwa pamuti, ndinadzabweresa kuna ine anthu a mitundu yonsene.” (Juwau 12:31, 32) Kufa kwa Yezu pamuti kwacitisa kuti anthu azinji aende kuna iye, pontho kwafungula njira toera anthu agumane umaso wakukhonda mala.

Mudalonga Yezu kuti ‘ndingamanikwa pamuti,’ mwinji wa anthu walonga: “Mwambo usalonga kuti Kristu anakhala kwenda na kwenda. Mphapo thangwi yanji iwe usalonga kuti Mwana wa munthu asafunika kumanikwa pamuti? Mbani Mwana wa munthu unoyu?” (Juwau 12:34) Anthu azinji nee atawira kuti Yezu ndi Mwana wandimomwene wa munthu peno Mesiya akhadikhirwa. Iwo nee atawira pyenepi ngakhale kuti pakhali pipangizo pizinji, kuphatanizambo fala ya Mulungu.

Yezu alonga pontho kuti iye ndi “ceza.” (Juwau 8:12; 9:5) Iye apanga mwinji wa anthu kuti: “Ceza cinapitiriza pakati panu mu ndzidzi ungasi. Fambani mu ceza mu ndzidzi wakuti muciri naco, toera cidima cikhonde kukukundani . . . Mu ndzidzi wakuti muciri na ceza, khulupirani ceza toera mukhale ana a ceza.” (Juwau 12:35, 36) Pidamala Yezu kulonga pyenepi, iye abuluka pakati pawo, thangwi Nisane 10 nee ikhali ntsiku yakuphiwa kwace. Mbwenye pa Paskwa ya Nisane 14 iye akhafunika “kumanikwa pamuti” peno kukhomerwa.—Agalata 3:13.

Mu ndzidzi ukhacita Yezu utumiki wace, Ayuda azinji nee ankhulupira, pontho pyenepi pikhakwanirisa profesiya ineyi. Izaiya alongeratu kuti maso a anthu anewa nee mbadaona cinthu, pontho mitima yawo mbidakhala yakuuma kwakuti nee mbadatawira kucinja. (Izaiya 6:10; Juwau 12:40) Ayuda azinji akhonderatu cipangizo cakuti Yezu ndi Mpulumusi adalongwa mwanyapantsi, pontho kuti iye ndi njira toera kuwina umaso.

Nikodhemu, Zuze wa ku Arimateya na atongi anango azinji ‘akhulupira’ Yezu. Kodi iwo akhacita pinthu pinapangiza kuti akhakhulupira Yezu? Kodi mbadasiya kun’khulupira thangwi yakugopa kuthamangiswa mu sinagoga, peno thangwi yakufuna kakamwe kupaswa ‘mbiri na anthu?’—Juwau 12:42, 43.

 Yezu afokotoza pinthu pinacitika munthu angatoma kun’khulupira. Iye alonga: “Munthu anandikhulupira nee asakhulupira ine basi, mbwenye asakhulupirambo Ule adandituma.” Undimomwene udalonga Mulungu kuti Yezu asafunika kuupfundzisa anthu na mphangwa zidapitiriza iye kumwaza zikhali zakufunika kakamwe kwa Yezu, ndi thangwi yace iye alonga: “Munthu anandipwaza mbakhonda kutawira mafala anga, alipo anafuna kuntonga. Mafala adalonga ine ndiwo anafuna kuntonga pa ntsiku yakumalisa.”—Juwau 12:44, 45, 48.

Buluka penepo, Yezu amalisa na kulonga: “Ine nee ndalonga pinafuna ine, mbwenye Baba adandituma ndiye adandipanga pinalonga ine na pinapfundzisa ine. Pontho ine ndisadziwa kuti pidandipanga iye pisatsogolera ku umaso wakukhonda mala.” (Juwau 12:49, 50) Yezu akhadziwa kuti mwakukhonda dembuka mbadapereka umaso wace ninga ntsembe kwa anthu anankhulupira.—Aroma 5:8, 9.