Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO 15

Iye Acita Cirengo Cakutoma

Iye Acita Cirengo Cakutoma

JUWAU 2:1-12

  • PHWANDO YAKUMANGA BANJA KU KANA

  • YEZU ACINJA MADZI KUDZA VINYU

Papita ntsiku zitatu Natanaeli mbali ninga m’bodzi wa anyakupfundza akutoma a Yezu. Yezu aenda na anyakupfundzace angasi ku cisa cawo cakuti cikhali kumabulukiro a dzuwa a Galileya. Cifuno cawo cikhali ca kufika ku Kana nzinda wa Natanaeli. Nzinda unoyu uli ku mapiri a kumabulukiro a dzuwa a ku Nazareti. Iwo acemerwa ku phwando yakumanga banja ku Kana.

Mai wace Yezu acemerwambo. Pisaoneka kuti Mariya aphedzera pa phwando, thangwi iye ndi xamwali wa acibale a anyakumanga banja. Natenepa, iye adzindikira kuti ciripo cidasoweka pa phwando toera kupasa anthu adacemerwa. Iye apanga Yezu: “Anthu nkhabe vinyu.”—Juwau 2:3.

Mwandimomwene, Mariya akhapanga Yezu kuti acite pinthu thangwi vinyu ikhadamala. Mukuphatisira nsangani wakupangiza ninga ali kukhonda, iye abvundza: ‘Kodi imwe na ine tinapyonji ife?’ (Juwau 2:4) Yezu ndi Mambo adasankhulwa na Mulungu, na thangwi ineyi ndi babace wakudzulu anafunika kumpanga pinafunika iye kucita, tayu acibale ace peno axamwali. Mwandzeru, Mariya asiya mwanace toera atsalakane nkhani ineyi mbapanga ale akhaphedzera pa phwando: ‘Imwe citani pyonsene pinakupangani iye.’—Juwau 2:5.

Pakhali na nkhali zitanthatu za madzi, nkhali ibodzi na ibodzi ikhakwanisa kukoya malitru akupiringana 40 a madzi. Yezu apanga ale akhaphedzera pa phwando: “Dzadzani nkhali na madzi.” Buluka penepo Yezu alonga: ‘Tungani pang’ono, muende kapasa ntsogoleri wa phwando.’—Juwau 2:7, 8.

Ntsogoleri wa phwando adzumatirwa na vinyu yadidi kakamwe, mbwenye nee akhadziwa kuti vinyu ineyi yacitwa mwacirengo. Iye acemera mankhadzi wa mamuna mbampanga: ‘Anthu onsene asatoma kupasa andzawo vinyu yadidi, mbwenye andzawo angatoma kuledzera, asaapasa vinyu yakukhonda khala yadidi. Mbwenye iwe wakoya vinyu yadidi mpaka cincino.’—Juwau 2:10.

Ceneci cikhali cirengo cakutoma cidacita Yezu. Anyakupfundzace apswa pidaona iwo cirengo ceneci, cikhulupiro cawo kwa iye cathimizirika. Buluka penepo, Yezu, mai wace na abale ace aenda ku nzinda wa Kafarnau kumabulukiro a dzuwa a Bara ya Galileya.