imiyabaga

URWARUKA RURIBAZA

Ni ibiki nzokenera gukora inyuma yo kubatizwa?—Igice ca 2: Nugume uri intahemuka

Nurabe ingene ushobora kuba werekana ko wiyeguriye Yehova.