Ja ku birimwo

Ibikino vyo kwumviriza bishingiye kuri Bibiliya

Nuvome ibikino bishingiye ku nkuru zo muri Bibiliya wongere urabe ivyigwa wokwigira ku bantu bavugwa muri Bibiliya be no ku bintu bihambaye vyabaye bivugwa muri yo. Hariko n’amavidewo ari mu ndimi z’ibimenyetso.

Nuhitemwo ururimi, uce ufyonda ahanditse Rondera kugira ubone ibikino biboneka muri urwo rurimi. Niwandike rimwe mu majambo agize umutwe w’ico gikino kugira ugitore.

 

Muradutunga, ivyo muriko murarondera ntibiraboneka muri uru rurimi.

Ibi bikurikira biraboneka muri uru rurimi: