Ja ku birimwo

URWARUKA RURIBAZA

Kubera iki nikebagura?

Kubera iki nikebagura?

 Igituma hari abadukana ingeso yo kwikebagura

 Kwikebagura ni bumwe mu buryo abantu bakoresha bashaka kwigirira nabi ku mubiri. Mu bundi buryo bakoresha harimwo kwiturira, kwikomeretsa, kwishikura imishatsi canke kwikubitagura. Iki kiganiro kivuga ibijanye no kwikebagura, ariko ingingo ngenderwako zirimwo zirakora no ku bundi buryo bwo kwigirira nabi ku mubiri.

 Nusuzume ubumenyi bwawe: Ni vyo canke si vyo.

  1.   Abakobwa bonyene ni bo bikebagura.

  2.   Kwikebagura birarenga kw’itegeko riri muri Bibiliya mu Balewi 19:28, ahavuga ngo: “Ntimuze mwikebagure mu mubiri wanyu.”

 Inyishu z’ukuri:

  1.   Si vyo. Naho iyo ngorane izwi cane ku bakobwa, hariho n’abahungu bamwebamwe bikebagura kandi bakibabaza ku mubiri mu bundi buryo.

  2.   Si vyo. Mu Balewi 19:28 herekeza ku mugenzo wa kera wa gipagani, ntiherekeza ku kuza umuntu arigirira nabi ku mubiri abitumwe n’ingorane kanaka nk’uko bivugwa muri iki kiganiro. Naho ari ukwo, ni ivyumvikana kwiyumvira ko Umuremyi wacu munyarukundo adashaka ko twigirira nabi.​—1 Abakorinto 6:​12; 2 Abakorinto 7:1; 1 Yohani 4:8.

 Kubera iki abantu bikebagura?

 Nusuzume ubumenyi bwawe: Ni iciyumviro ikihe ubona ko ari ic’ukuri gusumba ibindi?

 Abantu bikebagura . . .

  1.   kubera ko baba bariko baragerageza gutorera umuti umubabaro wo mu mutima.

  2.   kubera ko baba bariko barondera kwiyica.

 Inyishu y’ukuri: A. Abantu nka bose bikebagura ntibaba bashaka gupfa. Baba bashaka gusa ko bareka kwihebura.

 Raba ivyo abakiri bato bamwebamwe bavuze ku bijanye n’ingeso bari bafise yo kwikebagura.

 Celia: “Vyatuma numva nduhuriwe.”

 Tamara: “Vyambera nk’ubuhungiro. Nahitamwo kubabara ku mubiri hako mbabara mu mutima.”

 Carrie: “Naranka kwumva mbabaye. Kwikebagura vyatuma ndeka kwiyumvira umubabaro naba mfise ahubwo nkiyumvira ukuntu naba ndiko ndababara ku mubiri.”

 Jerrine: “Igihe cose naba nikebaguye, wasanga ntasubira kwiyumvira umubabaro naba mfise. Ico kintu carandyohera.”

 Nimba ufise iyo ngorane, ni gute woyitorera umuti?

 Gusenga Yehova Imana ni intambwe ihambaye yo gusubirana. Bibiliya ivuga iti: “Muterere amaganya yanyu yose kuri yo, kuko ibababara.”​—1 Petero 5:7.

 Inama ugiriwe: Nutangurire ku masengesho magufi, kumbure ubwire gusa Yehova uti: “Ndakeneye imfashanyo.” Buhorobuhoro, uzoshobora kwugurura umutima usukire inyiyumvo zawe iyo “Mana y’uruhoza.”​—2 Abakorinto 1:​3, 4.

 Isengesho si ikintu gusa gica gituma twumva tumerewe neza. Ahubwo ni ukuganira koko na Data wa twese wo mw’ijuru, uwusezerana ati: “Nzogufasha vy’ukuri. Emwe, nzogufata nkugumye n’ukuryo kwanje kw’ubugororotsi.”​—Yesaya 41:10.

 Benshi mu bahora bikebagura barahumurijwe kandi no kubibwira umuvyeyi canke uwundi muntu akuze bizigiye. Raba ibi bintu vyavuzwe n’abakiri bato batatu babigenjeje gutyo.

 Ibibazo vyo kuzirikanako

  • Igihe ukeneye imfashanyo, ni nde wokwitura?

  • Ni igiki wobwira Yehova Imana mw’isengesho ku bijanye n’iyo ngorane?

  • Wovuga ibintu bibiri (hatarimwo ivyo kwigirira nabi ku mubiri) wokora kugira ngo umubabaro wawe uhere?