Ja ku birimwo

Inyigisho zo muri Bibiliya

Bibiliya iratanga impanuro nziza kuruta izindi zose ku bibazo bigoye kuruta ibindi vyose vyo mu buzima. Mu binjana n’ibindi, vyaragaragaye ko Bibiliya ifise akamaro. Muri iki gihimba, urabona igituma wokwizigira Bibiliya, ukuntu woyungukirako n’ukuntu ari ngirakamaro vy’ukuri.—2 Timoteyo 3:16, 17.

 

Ibi ntibigucike!

INYISHU Z’IBIBAZO BISHINGIYE KURI BIBILIYA

Igitabu c’Ivyahishuwe gisobanura iki?

Ico gitabu ubwaco kivuga ko abasoma ubutumwa buri muri co, bakabutahura kandi bakabushira mu ngiro bahiriwe.

INYISHU Z’IBIBAZO BISHINGIYE KURI BIBILIYA

Igitabu c’Ivyahishuwe gisobanura iki?

Ico gitabu ubwaco kivuga ko abasoma ubutumwa buri muri co, bakabutahura kandi bakabushira mu ngiro bahiriwe.

Bibiliya yogufasha gute?

Amahoro n’agahimbare

Bibiliya yarafashije abantu benshi kwihanganira amaganya abashikira buri musi, umubabaro wo ku mutima no ku mubiri no kumenya igituma turiho.

Kwizera Imana

Ukwizera kurashobora gutuma utekanirwa ubu, kukagufasha no kugira icizigiro ntakekeranywa ca kazoza.

Ingo n’imiryango

Abubakanye hamwe n’imiryango barahura n’ingorane nyinshi. Impanuro nziza Bibiliya itanga zirashobora kubafasha kuryohora ubucuti mufitaniye mu muryango no kubukomeza.

Icofasha imiyabaga

Raba ukuntu Bibiliya ishobora gufasha mu ngorane imiyabaga akenshi ihangana na zo.

Udukorwa tw’abana

Nukoreshe utu dukorwa two gukina dushingiye kuri Bibiliya mu kwigisha abana bawe ivy’Imana.

Bibiliya ivuga iki?

Inyishu z’ibibazo bishingiye kuri Bibiliya

Numenye inyishu Bibiliya itanga ku vyerekeye Imana, Yezu, umuryango, imibabaro n’ibindi.

Ibintu bifasha kwiga Bibiliya

Nuhitemwo ibintu vyogufasha kwiga Bibiliya, bigatuma wiyigisha mu buryo buhimbaye kandi ngirakamaro.

Kahise na Bibiliya

Raba inkuru itangaje y’ingene Bibiliya yasimvye imanga igashika no muri iki gihe. Raba ivyemeza ko ivuga ukuri be n’uko ari iyo kwizigirwa.

Siyansi na Bibiliya

Bibiliya na siyansi vyoba bihuza? Inyishu twoyironka tugereranije ivyo Bibiliya ivuga n’ivyo abanyasiyansi bubuye.

Bibiliya itwigisha iki?

Iki gitabu kigenewe kugufasha kumenya ico Bibiliya ivuga ku bibazo vyinshi, nk’akarorero igituma dushikirwa n’imibabaro, ingene abapfuye bamerewe, ingene tworonka agahimbare mu rugo, n’ibindi.

Niwige Bibiliya ufashijwe n'Ivyabona vya Yehova

Ni kubera iki ukwiye kwiga Bibiliya?

Bibiliya iriko irafasha abantu amamiliyoni kw’isi yose kuronka inyishu z’ibibazo bihambaye cane mu buzima. Woba nawe wobishima?

Ingene dufasha abantu kwiga Bibiliya

Kw’isi yose, birazwi ko Ivyabona vya Yehova bagendera abantu kugira ngo babigishe Bibiliya ku buntu. Raba ingene bigenda.

Nusabe ko Ivyabona vya Yehova bakugendera

Nuganire n’Ivyabona vya Yehova kuri Bibiliya, canke urabe ko wokurikirana ivyigwa vya Bibiliya dutanga ku buntu.