Ja ku birimwo

Insobanuro y’imirongo yo muri Bibiliya

Niwirabire insobanuro y’ukuri y’imirongo n’imvugo vyo muri Bibiliya bimenyerewe. Uko usoma amakikuro y’iyo mirongo numenye uko ibintu vyari vyifashe igihe ibivugwa muri yo vyandikwa. Nukoreshe utujambo tw’epfo be n’ivyanditswe vyo mu nkingi kugira wongereze ugutahura kwawe.

Insobanuro y’ibivugwa mw’Itanguriro 1:1: “Mu ntango Imana yaremye amajuru n’isi”

Ni ibintu bibiri bihambaye ibihe uwo murongo wo muri Bibiliya ushira ahabona?

Insobanuro y’ibivugwa muri Kuvayo 20:12: “Tera iteka so na nyoko”

Umuhango yaciye yongerako ni nk’iyindi mvo yari gutuma bagamburuka iryo tegeko.

Insobanuro y’ibivugwa muri Yosuwa 1:9: “Gira umutima rugabo kandi ukomere”

Woshobora gute kugira umutima rugabo n’inkomezi igihe uri mu ngorane zitoroshe n’intambamyi zisa n’izikurengeye?

Insobanuro y’ibivugwa muri Yesaya 40:31: “Abizigira Yehova bazosubira kugira ububasha”

Kubera iki Ivyanditswe bigereranya umuntu Yehova aha inkomezi n’inkona iriko iraguruka?

Insobanuro y’ibivugwa muri Yesaya 41:10: “Ntutinye, kuko ndi kumwe nawe”

Yehova arakoresha amungane atatu mu gukura amazinda abasavyi biwe b’intahemuka ko abashigikiye.

Insobanuro y’ibivugwa muri Matayo 6:34: “Ntimukiganyire ivy’ejo”

Yezu ntiyashaka kuvuga ko tudakwiye gutegekanya ivya kazoza.

Matayo 11:28-30: “Ni muze kuri jewe, . . . ndabaruhura”

Yezu yoba yabasezeraniye guca abakurako akarenganyo n’agacinyizo?

Insobanuro y’ibivugwa muri Mariko 1:15: “Ubgami bg’Imana buri hafi”

Yezu yoba yashaka kuvuga ko Ubwami bwari bwaratanguye kuganza?

Insobanuro y’ibivugwa muri Yohani 3:16: “Kuko Imana yakunze isi cane”

Yehova Imana yerekanye gute ko adukunda umwe wese ku giti ciwe be n’uko yipfuza ko turonka ubuzima budahera?

Yohani 14:27: “Amahoro ndayabasigaranye”

Ni amahoro nyabaki Yezu yasigiye canke yahaye abayoboke biwe b’ukuri? Twoyaronka gute?

Insobanuro y’ibivugwa mu Baroma 10:13: ‘Kwambaza izina ry’Uhoraho’

Imana iraha abantu bose akaryo ko kurokoka no kuronka ubuzima budahera, ata kuraba igihugu bavamwo, ibara ryabo ry’urukoba canke ikibanza bafise mu kibano.

Insobanuro y’ibivugwa mu Baroma 12:12: “Munezerwe mu cizigiro. Mwihangane mu makuba. Mushishikare gusenga”

Ni gute umukirisu yoguma ari intahemuka naho yoshikirwa n’uruhamo be n’izindi ngorane?

Insobanuro y’ibivugwa mu Baroma 15:13: “Imana itanga ivyizigiro ibuzuze umunezero wose n’amahoro”

Umunezero n’amahoro bifitaniye isano gute n’icizigiro be n’impwemu nyeranda?

Insobanuro y’ibivugwa mu Bafilipi 4:13: “Nshobozwa vyose n’ūmpa inkomezi”

Paulo yashaka kuvuga iki igihe yandika yuko yoronse inkomezi “muri vyose”?

2 Timoteyo 1:7: “Imana [ntiya]duhaye umutima upfana isoni n’ubwoba”

Imana yofasha gute umuntu gutsinda ubwoba gutyo akagira umutima rugabo wo gukora ikibereye?