Ja ku birimwo

Insobanuro y’imirongo yo muri Bibiliya

Niwirabire insobanuro y’ukuri y’imirongo n’imvugo vyo muri Bibiliya bimenyerewe. Uko usoma amakikuro y’iyo mirongo numenye uko ibintu vyari vyifashe igihe ibivugwa muri yo vyandikwa. Nukoreshe utujambo tw’epfo be n’ivyanditswe vyo mu nkingi kugira wongereze ugutahura kwawe.

Insobanuro y’ibivugwa mw’⁠Itanguriro 1:1: “Mu ntango Imana yaremye amajuru n’isi”

Ni ibintu bibiri bihambaye ibihe uwo murongo wo muri Bibiliya ushira ahabona?

Insobanuro y’ibivugwa muri Kuvayo 20:12: “Tera iteka so na nyoko”

Umuhango yaciye yongerako ni nk’iyindi mvo yari gutuma bagamburuka iryo tegeko.

Insobanuro y’ibivugwa muri Yosuwa 1:9: “Gira umutima rugabo kandi ukomere”

Woshobora gute kugira umutima rugabo n’inkomezi igihe uri mu ngorane zitoroshe n’intambamyi zisa n’izikurengeye?

Insobanuro y’ibivugwa muri Yesaya 41:10: “Ntutinye, kuko ndi kumwe nawe”

Yehova arakoresha amungane atatu mu gukura amazinda abasavyi biwe b’intahemuka ko abashigikiye.

Insobanuro y’ibivugwa muri Matayo 6:34: “Ntimukiganyire ivy’ejo”

Yezu ntiyashaka kuvuga ko tudakwiye gutegekanya ivya kazoza.

Insobanuro y’ibivugwa muri Mariko 1:15: “Ubgami bg’Imana buri hafi”

Yezu yoba yashaka kuvuga ko Ubwami bwari bwaratanguye kuganza?

Insobanuro y’ibivugwa muri Yohani 3:16: “Kuko Imana yakunze isi cane”

Yehova Imana yerekanye gute ko adukunda umwe wese ku giti ciwe be n’uko yipfuza ko turonka ubuzima budahera?

Insobanuro y’ibivugwa mu Baroma 10:13: ‘Kwambaza izina ry’Uhoraho’

Imana iraha abantu bose akaryo ko kurokoka no kuronka ubuzima budahera, ata kuraba igihugu bavamwo, ibara ryabo ry’urukoba canke ikibanza bafise mu kibano.