Ja ku birimwo

Ingo n’imiryango

Bibiliya igenewe abantu bose kandi irimwo impanuro zotuma urugo rwawe rurushiriza kumera neza kandi zikagufasha kurera abana bawe. a

a Bamwebamwe mu bavugwa muri iki gihimba si ko basanzwe bitwa.

INGO N’IMIRYANGO

Nukingire abana bawe amashusho y’ibiterasoni

Burya biroroshe cane ko abana baraba amashusho y’ibiterasoni. Raba ivyo ukwiye kumenya n’ivyo wokora ngo ukingire umwana wawe.

INGO N’IMIRYANGO

Nukingire abana bawe amashusho y’ibiterasoni

Burya biroroshe cane ko abana baraba amashusho y’ibiterasoni. Raba ivyo ukwiye kumenya n’ivyo wokora ngo ukingire umwana wawe.

Umubano w’ababiranye

Ivyasohowe

Urugo rwanyu rurashobora kugira agahimbare

Urashobora kugira agahimbare mu mubano wanyu no mu rugo rwanyu ukurikije ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya.