Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Ku bw’umuryango

Mu muryango harashobora kuba ahantu harangwa urukundo twohungira imyitwarariko ya buri musi. Ivyo vyoshoboka mu muryango iwanyu igihe mushize mu ngiro impanuro zo muri Bibiliya.

Abubatse be n'abavyeyi

Kutamera kumwe

Vyoba bimaze gushika ukabona ko we n’uwo mwubakanye mutameze kumwe?

Niwigishe abana bawe ingingo zigenga inyifato runtu

Umwana wawe yoba azi ukuri ku vyerekeye igitsina? Raba ico Imana ibivugako n’ivyo ukwiye kwigisha abana bawe.

Imiyabaga

Wokora iki igihe hari uwugutoteza?

Benshi mu batotezwa bumva ko batagira gitabara. Iki kiganiro kirasigura icokorwa kugira ibintu birushirize kugenda neza.

Ivyogufasha kwiga urundi rurimi

Kwiga ururimi rushasha bisaba kwimenyereza, umwanya n’akigoro. Uwu mwimenyerezo uzogufasha kumenya ingene wokwiga ururimi rushasha kandi ukarumenya.

Abana

Twitangire igikorwa (Ururirimbo rwa 84)

Urashobora gufasha abantu mu buryo bwinshi.

Nowa yarizera Imana

Imana yabwiye Nowa kwubaka ubwato kugira umuryango wiwe ntuhitanwe n’umwuzure. Inkuru yerekeye umwuzure wo mu gihe ca Nowa itwigisha iki mu bijanye n’ukwizera Imana?