Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Ku bw’umuryango

Mu muryango harashobora kuba ahantu harangwa urukundo twohungira imyitwarariko ya buri musi. Ivyo vyoshoboka mu muryango iwanyu igihe mushize mu ngiro impanuro zo muri Bibiliya.

Abubatse be n'abavyeyi

Igihe abana batakiba muhira

Abubakanye benshi baragira ingorane zikomeye igihe abana babo bageze mu bigero maze bakaja kuba ahandi. Ni ibiki vyobafasha kumenyera ubwo buzima bushasha?

Ingene wokwigisha umwana wawe gukoresha neza Internet

Wofasha gute umwana wawe w’umuyabaga kwifatira ingingo nziza atisunze gusa amategeko wamushingiye?

Imiyabaga

Kuki noba maso ku bigeme berekanwa mu binyamakuru?—Igice ca 1: Vyerekeye abakobwa

Benshi mu biyumvira ko bariko berekana uko bameze usanga bariko bigana abandi gusa.

Kuki noba maso ku bahungu berekanwa mu binyamakuru?—Igice ca 2: Vyerekeye abahungu

Kwigana ukuntu abahungu berekanwa mu binyamakuru bameze vyoba bituma abandi batagushima?

Abana

Rusi ni umugenzi w’intahemuka

Naho atari umwisirayeli, Imana yarabonye ko yari intahemuka maze iramuhezagira bimwe bidasanzwe.

Nugire ico uhaye Yehova

Ni mu buryo butandukanye ubuhe wokwerekana ko ukunda gutanga?