Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Ku bw’umuryango

Mu muryango harashobora kuba ahantu harangwa urukundo twohungira imyitwarariko ya buri musi. Ivyo vyoshoboka mu muryango iwanyu igihe mushize mu ngiro impanuro zo muri Bibiliya.

Abubatse be n'abavyeyi

Yemwe bagabo, nimutume abagore banyu bamererwa neza!

Umuryango woshobora kumererwa neza mu vy’ubutunzi, ariko umerewe nabi mu bundi buryo buhambaye kuruta.

Wofasha gute umukobwa wawe w’umuyabaga arengewe n’umwitwarariko?

Abakobwa benshi b’imiyabaga bararengerwa n’amahinduka abashikira. Abavyeyi bofasha gute abakobwa babo kuvyifatamwo neza igihe barengewe n’umwitwarariko?

Imiyabaga

Noyagisha gute abavyeyi banje?

Woganira gute n’abavyeyi bawe igihe wumva utabishaka?

Nokora iki hari uwumbuza amahoro?

Raba ico ari co kubuza amahoro umuntu mu vy’igitsina be n’ico wokora bigushikiye.

Abana

Aburahamu aba umugenzi w’Imana

Imana yise Aburahamu umugenzi wayo. Dushobora gute kuba abagenzi b’Imana?

Ubuzima bwa Yezu

Ni ibiki Yezu yakoze igihe yari kw’isi, kandi ni ibiki agiye gukora?