Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

 ICOFASHA UMURYANGO | KURERA ABANA

Wofasha gute umwana wawe yigirira nabi ku mubiri?

Wofasha gute umwana wawe yigirira nabi ku mubiri?

INGORANE

Uramenye ko umwana wawe w’umuyabaga yigirira nabi ku mubiri n’ibigirankana. Uribaza uti: ‘Kubera iki yigirira nabi? Yoba ashaka kwiyahura?’

Hari aho wosanga atari yo ntumbero afise. Ariko rero nimba umwana wawe w’umuyabaga yigirira nabi ku mubiri, arakeneye gufashwa. None womufasha gute? Imbere ya vyose, nurondere kumenya icoba gituma yigirira nabi gutyo.

IKIBITERA

Yoba ashaka kugira nk’abandi? Ni ivy’ukuri yuko hari abakiri bato batangura kwigirira nabi ku mubiri kubera ko bumvise ko n’abandi babigira. Ariko ntiwumve, benshi ntibabigira kubera iyo mvo. Uti kuki? Kubera ko akenshi uwigirira nabi ku mubiri usanga abigirira mu mpisho kandi akiyagiriza cane. Umwigeme umwe w’imyaka 20 yitwa Celia * avuga ati: “Sinashaka ko hagira uwubimenya. Naranyegeza neza inkovu z’aho nikomerekeje.”

Yoba arondera ko bamwitwararika? Hari abobigira muri iyo ntumbero. Mugabo abakiri bato bigirira nabi ku mubiri turiko turavuga muri iki kiganiro ni abagerageza guhisha iyo ngeso kandi batikomeretsa kugira ngo abandi babitwararike. Naho ari ukwo, hari umwigeme yahoze yigirira nabi ku mubiri yavuze ko yari gushima ko hagira uwubona aho yikomerekeje, bikamenyekana, agaheza agafashwa amazi atarenga inkombe.

Kubera iki none abakiri bato bigirira nabi ku mubiri? Imvo zituma uwukiri muto yigirira nabi ku mubiri ni nyinshi, ariko akenshi usanga imvo nyamukuru ari umubabaro afise mu mutima ugoye guserura mu majambo. Mu gitabu umuhinga umwe mu vy’amagara yo mu mutwe yitwa Steven Levenkron yanditse (Cutting), avuga ko uwigirira nabi ku mubiri “aba abona ko kwibabaza ku mubiri ari wo muti w’umubabaro afise mu mutima.”

Uwigirira nabi ku mubiri akenshi usanga aba afise umubabaro mu mutima ugoye guserura mu majambo

Wokora iki nimba ingorane y’umwana wawe ituma wiyagiriza? Aho kuguma wiyagiriza wibwira ko umwana wawe w’umuyabaga yigirira nabi ku mubiri kubera utitayeho neza ibanga ryawe ry’ubuvyeyi, niwitwararike gushitsa neza ibanga ryawe ry’ubuvyeyi kugira umufashe gusubirana.

 ICO WOKORA

Nuremeshe umwana wawe w’umuyabaga kukuyagira ibimugoye. Ng’ibi ivyiyumviro bimwebimwe vyofasha:

Numuremeshe. Bishitse akaguhishuka ko ahora yigirira nabi ku mubiri, nugerageze wirinde kumwereka ko waguye mu gahundwe canke ko bikuvunye umutima. Numuyagishe uturuye kandi umuremeshe.—Iciyumviro co muri Bibiliya cofasha: 1 Abatesalonika 5:14.

Numubaze utubazo tutamwagiriza. Nk’akarorero, woshobora kuvuga uti: “Ndazi ko utama wumva umerewe neza. Ni igiki canecane kikubabaza?” Canke ukamubaza uti: “Nogufasha iki igihe wumva ubabaye canke ufise amaganya?”, canke uti: “Ni igiki ubona nokora kugira ngo turushirize gushikirana?” Nuce utega ugutwi inyishu aguha utamuciriyemwo.—Iciyumviro co muri Bibiliya cofasha: Yakobo 1:19.

Numufashe kwibonamwo iciza. Kubera ko abigirira nabi ku mubiri usanga kenshi baguma baraba utunenge twabo, kumbure woshobora kuremesha umwana wawe w’umuyabaga kwibonamwo iciza. Woshobora mbere kumuremesha kwandika n’imiburiburi ibintu bitatu ashima kuri we. Umwigeme umwe yitwa Briana avuga ati: “Kwandika ibintu vyiza nibonamwo vyaramfashije kubona ko mfise kamere nziza.” *

Numuremeshe gusenga Yehova Imana. Bibiliya ivuga iti: “Muterere amaganya yanyu yose kuri yo, kuko ibababara.” (1 Petero 5:7) Umwigeme umwe w’imyaka 17 yitwa Lorena avuga ati: “Naragira akigoro ko kubwira Yehova Imana ukuntu niyumva, canecane igihe numva nshaka kwigirira nabi ku mubiri. Vyatumye ndushiriza kugira akigoro ko kureka kwigirira nabi.”—Iciyumviro co muri Bibiliya cofasha: 1 Abatesalonika 5:17.

^ par. 7 Muri iki kiganiro, si ko basanzwe bitwa kubera ko bitashimwe ko bamenyekana.

^ par. 15 Kenshi, uwigirira nabi ku mubiri usanga aba afise akabonge canke iyindi ngorane y’amagara. Ico gihe, hari aho vyokenerwa ko yitura umuganga. Ikinyamakuru Be maso! ntikiremesha gukoresha uburyo bunaka bwo kuvurwa. Yamara rero, abakirisu bakwiye gusuzuma neza ko uburyo bahitamwo kwivuza budateye kubiri n’ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya.