Igikorwa dukorera Ubwami kiba kirimwo amakuru yerekeye aya makoraniro y’Ivyabona vya Yehova: Inyigisho ya Bibiliya y’ishengero, Ishure ry’ubusuku bwa gitewokarasi be n’Ikoraniro ry’umurimo.

Ibimenyeshejwe: Ibiganiro bimwebimwe vyo mu Gikorwa dukorera Ubwami co ng’aho iwanyu birashobora kuba bitandukanye n’ibiri mu Gikorwa dukorera Ubwami kiri kuri internet.