Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova babona gute ivy’ukwahukana?

Ivyabona vya Yehova babona gute ivy’ukwahukana?

 Uko tubona ivy’umubano wo mu rugo n’ukwahukana bishingiye ku vyo Bibiliya ivuga. Imana yatanguje umubano kugira umugabo n’umugore babane ibihe vyose. Bibiliya iravuga ko ubusambanyi ari yo imvo yonyene ishobora gutuma haba ukwahukana.—Matayo 19:5, 6, 9.

Ivyabona boba batanga impanuro ku bijanye n’ingorane zo mu mibano?

 Ego, barazitanga mu buryo bwinshi:

  •   Mu binyamakuru dusohora. Ibiganiro vyama bisohoka muri ivyo binyamakuru birakomeza imibano, mbere n’iyo usanga karabaye. Nk’akarorero, raba ibiganiro bivuga ngo “Nimuzigame indagano yanyu y’ukwabirana,” “Ivyogufasha kubabarira,” hamwe n’ikivuga ngo “Mwosubira gute kwizigirana?”

  •   Igihe dukoraniye hamwe ku bwo gusenga. Ku Ngoro z’Ubwami no mu bikorane tugira turiga ukuntu twoshira mu ngiro impanuro ziri muri Bibiliya zijanye n’umubano.

  •   Abakurambere b’ishengero. Bano barafasha abubatse gushira mu ngiro ico ivyanditswe bivuga, nk’ico mu Banyefeso 5:22-25.

Abo bakurambere boba bafatira umuntu ingingo yo kwahukana?

 Oya, kuko n’igihe basabwe guhanura abubakanye bafitaniye ingorane batigera babafatira ingingo. (Abagalatiya 6:5) Ariko rero, iyo umuntu afashe ingingo yo kwahukana ku mvo idashingiye ku Vyanditswe, Bibiliya ntimurekurira kwubakana n’uwundi.—1 Timoteyo 3:1, 5, 12.

Ivyabona babona gute ivy’ugutandukana?

 Bibiliya isaba abubakanye kuguma babana n’igihe baba bari mu bihe bitoroshe. (1 Abakorinto 7:10-16) Gutura amasengesho avuye ku mutima, gushira mu ngiro impanuro Bibiliya itanga no kugaragarizanya urukundo birashobora gutuma batorera umuti ingorane bafise.—1 Abakorinto 13:4-8; Abagalatiya 5:22.

 Ariko rero, abakirisu bamwe barafata ingingo yo gutandukana n’abo bubakanye kubera ko:

  •   Banka kubaronsa n’ibigirankana ivya nkenerwa.—1 Timoteyo 5:8.

  •   Babasinzikariza ubuzima.—Zaburi 11:5.

  •   Bababuza bimwe vyeruye ibikorwa bijanye n’ugusenga. Nk’akarorero, uwo mwubakanye arashobora kuguhata kurenga kw’itegeko ry’Imana mu buryo kanaka, hanyuma ukabona ko gutandukana na we ari bwo buryo bwonyene buhari bwo “kugamburukira Imana nka yo mutware aho kugamburukira abantu.”—Ivyakozwe 5:29.