Ja ku birimwo

Kurera imiyabaga

Uguseruranira akari ku mutima

Nuganire n’umwana wawe w’umuyabaga mutarinze guharira

Umwana wawe w’umuyabaga ariko arishingira akaranga kiwe bwite kandi arakeneye kuronswa akaryo ko guserura ivyiyumviro vyiwe. Womufasha gute?

Wofasha gute umukobwa wawe w’umuyabaga arengewe n’umwitwarariko?

Abakobwa benshi b’imiyabaga bararengerwa n’amahinduka abashikira. Abavyeyi bofasha gute abakobwa babo kuvyifatamwo neza igihe barengewe n’umwitwarariko?

Igihe umwana wawe ashaka kwiyahura

Abavyeyi bokora iki hamwe umwana wabo yoba ashaka kwiyahura?

Gutoza indero no guhanura

Igihe umwana wawe w’umuyabaga akoze ikintu gituma utaba ukimwizigira

Ntuce wiyumvira ko umwana wawe yabaye umugarariji. Urashobora gusubira kumwizigira.

Ivyogufasha kuyobora neza abana bawe

Kubera iki vyoroshe cane ko abana biyumvamwo abo mu runganwe rwabo aho kwiyumvamwo abavyeyi babo?

Ingene wotoza indero umwana wawe w’umuyabaga

Gutoza indero bisobanura kwigisha. Ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya zirashobora kugufasha kwigisha umwana wawe w’umuyabaga kugamburuka aho kugarariza.

Wofasha gute umwana wawe kugira aronke amanota meza?

Raba ingene womenya ingorane ituma abana bawe baronka amanota mabi wongere ubabwire akamaro ko kwiga.

Ingene wokwigisha umwana wawe gukoresha neza Internet

Wofasha gute umwana wawe w’umuyabaga kwifatira ingingo nziza atisunze gusa amategeko wamushingiye?

Umwana wanje yoba akwiye gukoresha imbuga hwaniro?

Ibibazo bine bishobora kugufasha gufata ingingo nziza.

Niwigishe abana bawe b’imiyabaga ukuntu bokoresha neza imbuga hwaniro

Nufashe umwana wawe w’umuyabaga kwirinda akaga kari mu gukoresha imbuga hwaniro.

Wofasha gute umwana wawe yigirira nabi ku mubiri?

Hari abana b’imiyabaga bigirira nabi ku mubiri n’ibingirankana. Biva ku ki? Wofasha gute umwana wawe?

Kuyaga ivyerekeye ubutumwa buteye isoni buhanahanwa kuri telefone

Nturindire ko umwana wawe agwa mu ngorane. Numuyagishe ivyerekeye ingorane zo kurungikiranira ubutumwa buteye isoni biciye kuri telefone.