Ja ku birimwo

Kurera imiyabaga

Uguseruranira akari ku mutima

Nuganire n’umwana wawe w’umuyabaga mutarinze guharira

Umwana wawe w’umuyabaga ariko arishingira akaranga kiwe bwite kandi arakeneye kuronswa akaryo ko guserura ivyiyumviro vyiwe. Womufasha gute?

Wofasha gute umukobwa wawe w’umuyabaga arengewe n’umwitwarariko?

Abakobwa benshi b’imiyabaga bararengerwa n’amahinduka abashikira. Abavyeyi bofasha gute abakobwa babo kuvyifatamwo neza igihe barengewe n’umwitwarariko?

Gutoza indero no guhanura

Ingene wotoza indero umwana wawe w’umuyabaga

Gutoza indero bisobanura kwigisha. Ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya zirashobora kugufasha kwigisha umwana wawe w’umuyabaga kugamburuka aho kugarariza.

Wofasha gute umwana wawe kugira aronke amanota meza?

Raba ingene womenya ingorane ituma abana bawe baronka amanota mabi wongere ubabwire akamaro ko kwiga.

Ingene wokwigisha umwana wawe gukoresha neza Internet

Wofasha gute umwana wawe w’umuyabaga kwifatira ingingo nziza atisunze gusa amategeko wamushingiye?

Kuyaga ivyerekeye ubutumwa buteye isoni buhanahanwa kuri telefone

Nturindire ko umwana wawe agwa mu ngorane. Numuyagishe ivyerekeye ingorane zo kurungikiranira ubutumwa buteye isoni biciye kuri telefone.

Wofasha gute umwana wawe yigirira nabi ku mubiri?

Hari abana b’imiyabaga bigirira nabi ku mubiri n’ibingirankana. Biva ku ki? Wofasha gute umwana wawe?