Ja ku birimwo

‘MWAME MUNEZEREWE’

Igikorane c’Ivyabona vya Yehova co mu 2020

Tubaremesheje kuraba igikorane c’imisi itatu co muri uno mwaka catunganijwe n’Ivyabona vya Yehova. Kubera iki kiza ca korona, igikorane c’uwu mwaka kizoshirwa ku rubuga rwa jw.org. Ibice bikigize bizogenda birashirwako muri Mukakaro na Myandagaro.

IBINTU NYAMUKURU BIZOBA BIKIGIZE

  • Ku wa gatanu: Uzokwibonera ico abagabo, abagore, abavyeyi hamwe n’abana bokora kugira ngo mu muryango harangwe agahimbare. Uzokwibonera kandi ingene ivyaremwe hamwe n’ubushobozi dufise bwo kubinezerererwa bitanga ikimenyamenya c’uko Imana ishaka ko duhimbarwa.

  • Ku wa gatandatu: Kubera iki Ivyabona vya Yehova bamamaza kw’isi yose ubutumwa bwo muri Bibiliya buteye akamwemwe? Biciye ku nsiguro, amavidewo hamwe n’ibiganiro vyo kubaza ibibazo, uzokwumva imvo zishingiye kuri Bibiliya zituma dukora igikorwa co kwamamaza no kwigisha.

  • Ku wa mungu: Bibiliya ivuga ko umuhezagiro w’Imana ‘utungisha kandi ko ata mubabaro iwongerako.’ (Imigani 10:22) Urumviriza insiguro ishingiye kuri Bibiliya ivuga ngo “Niwironkere ubutunzi utarinze kwikwegera imibabaro” hamwe n’imvo zotuma wizigira uwo muhango.

  • Igikino gishingiye kuri Bibiliya: Umuntu avugwa muri Bibiliya yitwa Nehemiya yari afise umwete n’umutima rugabo bidasanzwe. Womwigirako iki? Kuri programa yo ku wa gatandatu no ku wa mungu, hazokwerekanwa isinema y’ibice bibiri ivuga ngo ‘Akanyamuneza ka Yehova ni igihome kidukingira.’​Nehemiya 8:10.

KUKIRABA NI KU BUNTU

NTA KONTE CANKE UMWIDONDORO WAWE BISABWA

Raba programa y’ico gikorane hamwe n’ividewo ivuga ibijanye n’ibikorane vyacu.

Raba igikorane