Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

NUGUME URI INTAHEMUKA KURI YEHOVA

Igikorane c’Ivyabona vya Yehova co mu 2016

Turagutumiye ku gikorane c’imisi itatu co muri uyu mwaka categuwe n’Ivyabona vya Yehova.

IBINTU NYAMUKURU BIZORANGA ICO GIKORANE

  • Ku wa gatanu: Biciye ku nsiguro no ku tuvidewo, tuzobona ingene Yezu Kristu ari we karorero ntangere mu kuba “intahemuka” ku Mana.—Ivyakozwe 2:27.

  • Ku wa gatandatu: Tuzobona ingene igitabu ca Yobu kitwigisha ukuntu twoguma turi intahemuka naho twoba turi mu makuba akomeye.

  • Ku wa mungu: Biciye kw’isinema ikora ku mutima, tuzobona ingene Umwami Hezekiya yagumye “yumiye kuri Yehova” igihe yaterwa n’abansi.—2 Abami 18:6.

NI BANDE BAZOCITABA?

Uwo ari we wese. Nta mahera uzosabwa mu kwinjira kandi nta mperezwa uzotozwa.

Raba urutonde rwose rw’ibizoshikirizwa wongere urorere uduce tw’amavidewo abiri azokwerekanwa kuri ico gikorane.

Nurondere ahoba ari hafi yawe

Raba n'ibindi

Ni kubera iki Ivyabona vya Yehova baja ku materaniro maninimanini?

Buri mwaka, turakoranira hamwe mu biringo bitatu bidasanzwe. Wokwungukira gute kuri iyo mitororokano?

Akavidewo: Amahwaniro Ivyabona vya Yehova bagira ku mwaka ku mwaka

Raba igituma abantu amamiliyoni bitaba iki kintu kidasanzwe.