2020-06-04

JW LIBRARY

Ukuntu woshira JW Library mu kuma kawe udaciye muri App Store canke muri Play Store​—Android

Nimba udashobora gushira JW Library mu kuma kawe uciye muri Play Store, urashobora kuyishiramwo ukoresheje umutekero wa JW Library ukora kuri Android (uwo bita APK).

2020-06-02

UMUNARA W’INDERETSI

Imihezagiro yamaho Imana izoturonsa

Niwirabire iyo mihezagiro iyo ari yo, igituma woyizigira, be n’ingene woyironkera.

2020-05-26

UMUNARA W’INDERETSI (INTEGURO Y'UKWIGA)

Myandagaro 2020

Iyi nomero irimwo ibiganiro vy’ukwiga kuva ku wa 28 Nyakanga–1 Munyonyo 2020.

2020-05-26

AGATABU K’IKORANIRO RY'UBUZIMA BWACU N’IGIKORWA CACU

Myandagaro 2020

2020-05-18

INDIRIMBO ZISANZWE

Tube nk’abana

Dushobora gute kuba nk’abana mu kuntu tugaragaza urukundo?

2020-05-06

INDIRIMBO ZISANZWE

Ya si nshasha yimirije

Turashobora gukabura ivyiyumviro vyacu dukoresheje ivyo tubonesha amaso yacu y’umuzirikanyi. Uru ruririmbo ruradufasha kubona mu bwenge isi nshasha.

2020-05-06

INDIRIMBO ZISANZWE

Ngutuye Ubuzima

Tubitumwe n’urwo dukunda Yehova, turatera imbere tukamwiyegurira maze tukabatizwa.

2020-05-06

INDIRIMBO ZISANZWE

Urukundo rutananirwa

Urukundo ruva kuri Yehova ntirwigera runanirwa. Rutuma tugira umunezero n’agahimbare.

2020-05-06

INDIRIMBO ZISANZWE

Niwiture Yehova

Igihe utuntuye, nubandanye kwiheka kuri Yehova umusaba inkomezi n’uruhoza.

2020-05-06

INDIRIMBO ZISANZWE

Tuzokwama mu munezero

Yehova ni we dukesha umunezero dufise kandi ni we tuzokwama tuwukesha.