abana

NUBE UMUGENZI WA YEHOVA

RABA VYOSE

Intambwe zijana ku kubatizwa

Sonia ariga ibijanye n’intambwe yotera kugira akwize ibisabwa vyo kubatizwa.

UDUKORWA TUGENEWE UGUSENGA KWO MU MURYANGO

RABA VYOSE

Loti n’umuryango wiwe

Soma ishusho yigana inkuru za Bibiliya. Nukoreshe rero udukorwa dushobora kuvomwa be n’ubuyobozi buhabwa abavyeyi kugira mwige vyinshi uko mugize umuryango.