Ja ku birimwo

Ibiza birasohoka

Nusome ibiganiro bivuga ibijanye na Bibiliya, akamaro kayo n’ibikorwa Ivyabona vya Yehova barangura. Nuhindure ururimi aho hepfo kugira ubone ibiganiro bimaze gusohoka mu rurimi wipfuza.

 

INGENE INTERERANO MUTANGA ZIKORESHWA

Kuburanira umwidegemvyo wo gusenga mu turere tw’abasangwabutaka

Igihe abaturwanya baburabuza uburenganzira Ivyabona vya Yehova bafise bwo gusenga mu mwidegemvyo, abavukanyi baciye bahaguruka kugira bagire ico bafashije.

INGENE INTERERANO MUTANGA ZIKORESHWA

Kuburanira umwidegemvyo wo gusenga mu turere tw’abasangwabutaka

Igihe abaturwanya baburabuza uburenganzira Ivyabona vya Yehova bafise bwo gusenga mu mwidegemvyo, abavukanyi baciye bahaguruka kugira bagire ico bafashije.