Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Ibihari

Soma kuri Internet canke wivomere ibinyamakuru Umunara w’Inderetsi na Be maso! vya vuba be n’ibindi vyerekanywe aho munsi. Niwumvirize ku buntu ibitabu vyacu vyafashwe amajwi mu ndimi nyinshi. Nurabe canke uvome amavidewo ari mu ndimi nyinshi harimwo n’indimi z’ibimenyetso.

Nuhitemwo ururimi, uce ufyonda ahanditse Rondera kugira ubone ivyasohowe muri urwo rurimi n’ubwoko bwavyo.

UKO VYIPANGA
Ku mirongo myinshi
Ku murongo uhagaze

IBINYAMAKURU

IBINDI

Nurushirize kwizera Yehova!—Heb. 11:6

Nuzigame urukundo ukunda Yehova—Mat. 22:37

Ubutumire bw'Icibutso co mu 2017

Turirimbire Yehova tunezerewe: Amakoraniro

Igitabu c’umwaka c’Ivyabona vya Yehova co mu 2017

Bimwe mu vyahinduwe mu bitabu biri kuri uyu muhora bishobora kuba bitarashirwa mu bitabu vyacapuwe.