Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Ibihari

Soma kuri Internet canke wivomere ibinyamakuru Umunara w’Inderetsi na Be maso! vya vuba be n’ibindi vyerekanywe aho munsi. Niwumvirize ku buntu ibitabu vyacu vyafashwe amajwi mu ndimi nyinshi. Nurabe canke uvome amavidewo ari mu ndimi nyinshi harimwo n’indimi z’ibimenyetso.

Nuhitemwo ururimi, uce ufyonda ahanditse Rondera kugira ubone ivyasohowe muri urwo rurimi n’ubwoko bwavyo.

UKO VYIPANGA
Ku mirongo myinshi
Ku murongo uhagaze

IBINYAMAKURU

IBINDI

Nurushirize kwizera Yehova!—Heb. 11:6

Nuzigame urukundo ukunda Yehova—Mat. 22:37

Igitabu c’umwaka c’Ivyabona vya Yehova co mu 2017

Igitabu c'ubushakashatsi c'Ivyabona vya Yehova—Integuro yo mu 2016

Twihweze Ivyanditswe ku musi ku musi—2017

Ivyasohowe kw’ihwaniro

Igihe cose uzoba uvuye kw’ihwaniro urashobora kuraba canke kuvoma ivyasohowe kuri uwo musi.

Erekana ivyasohowe

Bimwe mu vyahinduwe mu bitabu biri kuri uyu muhora bishobora kuba bitarashirwa mu bitabu vyacapuwe.