Ja ku birimwo

Kurera abana

Ingene woba umuvyeyi mwiza

Ingene woba sebibondo mwiza

Ukuntu ufata umugore wawe ubu birerekana ingene uzofata umwana wawe niyavuka.

Ico abavyeyi bakwiye kumenya ku bijanye na vya bigo basigamwo abana

Niwibaze ibibazo bine vyogufasha guhitamwo nimba woza urasiga umwana wawe mu kigo kimwitwararika.

Umuvyeyi mwiza yomera gute?

Wokora iki ngo abana bawe bagire indero nziza?

Umwana wanje yoba akwiye gutunga telefone?

Niwibaze bino bibazo kugira umenye nimba wewe n’umwana wawe mwiteguriye iryo banga.

Kwigisha abana ingene bokoresha neza telefone

Mbere n’abana bazi cane ibijanye n’ubuhinga bwa none usanga bakeneye ko abavyeyi babo babigisha ukuntu bokoresha telefone mu buryo budateye akaga.

Nukingire abana bawe amashusho y’ibiterasoni

Burya biroroshe cane ko abana baraba amashusho y’ibiterasoni. Raba ivyo ukwiye kumenya n’ivyo wokora ngo ukingire umwana wawe.

Igituma bihambaye ko abana bamenya gusoma: Igice ca 1: Gusoma canke kuraba ividewo?

Abana benshi bakunda kuraba amavidewo. Abavyeyi boremesha gute abana kurushiriza gusoma?

Igituma bihambaye ko abana bamenya gusoma: Igice ca 2: Igitabu co mu buhinga bwa none canke c’impapuro?

Hagati yo gusoma igitabu c’impapuro no gusoma ico mu buhinga bwa none, ni ikihe cogirira akamaro abana kuruta? Vyompi birafise akamaro.

Nufashe abana bawe kwihanganira amakuru ababaje

Abavyeyi bofasha gute abana babo kugira ntibarengerwe n’ubwoba kubera amakuru ababaje?

Ingo zirama: Akarorero

Nimba ushaka ko abana bawe bakugamburukira, imvugo yawe ikwiye kujana n’ingiro.

Igihe umwana wawe afise ubumuga

Consider three challenges you might face and how the wisdom found in the Bible can help.

Kubamenyereza

Akamaro k’udukorwa two muhira

Bavyeyi, mwoba mutinya guha abana banyu udukorwa two muhira? Raba ingene guha udukorwa abana banyu bishobora kubigisha kwitaho ibintu, bikanatuma bagira umunezero.

Nokora iki igihe umwana wanje yumva arambiwe?

Igihe umwana yicaye muhira ata co ariko arakora, nurabe ibintu bimwebimwe worimbura.

Niwigishe abana bawe kuba abantu bakenguruka

N’abana batoyi barashobora kwiga kuvuga urakoze igihe umuntu abakoreye ikintu ciza.

Niwigishe abana bawe ingingo zigenga inyifato runtu

Umwana wawe yoba azi ukuri ku vyerekeye igitsina? Raba ico Imana ibivugako n’ivyo ukwiye kwigisha abana bawe.

Imico myiza

Nimwigisha abana banyu imico myiza, bizobafasha no muri kazoza.

Kwitaho ibintu

Ni ryari umuntu akwiye gutangura kwiga kwitaho ibintu? Amaze gukura canke akiri muto?

Ingene mwoha indero umwana wanyu

Gutoza indero ntibisobanura gusa gushinga amategeko no guhana.

Kwinanata

Abana biga kwinanata baramenya ingene bovyifatamwo neza mu ngorane zibashikira mu buzima.

Ingene wofasha umwana igihe yananiwe

Mu buzima hama hari ibitunanira. Nufashe abana bawe kudaca bihebura cane igihe hari ivyabananiye no gutorera umuti ico kibazo.

Wofasha gute umwana wawe kugira aronke amanota meza?

Raba ingene womenya ingorane ituma abana bawe baronka amanota mabi wongere ubabwire akamaro ko kwiga.

Nokora iki igihe hari uwutoteza umwana wanje?

Ibintu bine vyogufasha kwigisha umwana wawe ingene yovyifatamwo igihe hari uwumutoteza.

Gukeza umwana

Hari uburyo bumwe bwo gukeza umwana bwagaragaye ko ari bwiza kuruta ubundi.

Nufashe umwana wawe kwitegurira ubuyabaga

Raba impanuro zitanu zishingiye kuri Bibiliya zoshobora gufasha muri ico kiringo usanga kenshi kitoroshe.

Igihe umwana abajije ibijanye n’urupfu

Hari ibintu bine vyogufasha kumenya ingene wokwishura ibibazo umwana wawe akubaza n’ingene womufasha kuvyifatamwo neza iyo mubuze umuntu.

Ni ibiki vyofasha abana bawe gukunda Imana?

Woshikira gute umutima w’umwana wawe ukoresheje Bibiliya?

Nuyage n’umwana wawe ivyerekeye igitsina

Abana batangura kwumva canke kubona ivy’igitsina bakiri bato cane. Ni ibiki ukwiye kumenya? Wokingira gute abana bawe?

Nimukingire abana banyu

Kalebu na Sonia barize ico bokora kugira ntibabagirire nabi.

Kuganira n’abana bawe ibijanye n’inzoga

Ni ryari abavyeyi botangura kuyaga n’abana babo ibijanye n’ico kibazo gihambaye, kandi bobigira gute?

Guha indero abana

Niwigishe umwana wawe kwigumya

Uhaye umwana wawe ico ashatse cose uba uriko uramugirira nabi cane.

Igisha umwana wawe kwicisha bugufi

Urashobora kwigisha abana bawe kwicisha bugufi utarinze gutuma bumva ko ata co bamaze.

Ugutoza indero abana

Igihe mudahuza ku bijanye n’ingene mwotoza indero umwana, birashobora kugira ingaruka mbi ku muryango wanyu. Raba ico mwokora.

Indero yaroye he?

Muri iki gihe, hoba hariho abavyeyi barera abana babo bisunze ivyiyumviro vya ba bahinga bo mu myaka ya 1960?

Ingene wotoza indero abana bawe

Bibiliya iravuga ibintu bitatu bifasha gutanga indero ngirakamaro.

Niwigishe umwana kugamburuka

Woba wama ugwa inzura n’umwana wawe adashaka kukwumvira, kandi kenshi akaba ari we atsinda? Raba ibintu bitanu vyogufasha.

Kwigumya

Kubera iki kwigumya bihambaye, kandi umuntu akuronka gute?

Kwicisha bugufi

Niwigisha abana bawe kwicisha bugufi, bizobafasha ubu no muri kazoza.

Ntuhe umwana ico asavye cose

Wovyifatamwo gute hamwe umwana wawe yokwiriza canke akaguma akubuza amahoro kugira arabe ko woteba ukagondozwa?

Ingene wofata umwana akunda kwishavuza

Wokora iki igihe umwana wawe yishavuje? Ivyiyumviro vyo muri Bibiliya birashobora kugufasha gutorera umuti iyo ngorane.

Igihe umwana wawe abeshe

Wokora iki igihe umwana wawe abeshe? Iki kiganiro kiraca irya n’ino impanuro zogufasha kwigisha umwana wawe akamaro ko kuvuga ukuri.