Ja ku birimwo

Kurera abana

Ingene woba umuvyeyi mwiza

Umuvyeyi mwiza yomera gute?

Wokora iki ngo abana bawe bagire indero nziza?

Ingo zirama: Akarorero

Nimba ushaka ko abana bawe bakugamburukira, imvugo yawe ikwiye kujana n’ingiro.

Kubamenyereza

Niwigishe abana bawe ingingo zigenga inyifato runtu

Umwana wawe yoba azi ukuri ku vyerekeye igitsina? Raba ico Imana ibivugako n’ivyo ukwiye kwigisha abana bawe.

Imico myiza

Nimwigisha abana banyu imico myiza, bizobafasha no muri kazoza.

Kwitaho ibintu

Ni ryari umuntu akwiye gutangura kwiga kwitaho ibintu? Amaze gukura canke akiri muto?

Ingene mwoha indero umwana wanyu

Gutoza indero ntibisobanura gusa gushinga amategeko no guhana.

Kwinanata

Abana biga kwinanata baramenya ingene bovyifatamwo neza mu ngorane zibashikira mu buzima.

Wofasha gute umwana wawe kugira aronke amanota meza?

Raba ingene womenya ingorane ituma abana bawe baronka amanota mabi wongere ubabwire akamaro ko kwiga.

Nokora iki igihe hari uwutoteza umwana wanje?

Ibintu bine vyogufasha kwigisha umwana wawe ingene yovyifatamwo igihe hari uwumutoteza.

Gukeza umwana

Hari uburyo bumwe bwo gukeza umwana bwagaragaye ko ari bwiza kuruta ubundi.

Nufashe umwana wawe kwitegurira ubuyabaga

Raba impanuro zitanu zishingiye kuri Bibiliya zoshobora gufasha muri ico kiringo usanga kenshi kitoroshe.

Akamaro k’udukorwa two muhira

Bavyeyi, mwoba mutinya guha abana banyu udukorwa two muhira? Raba ingene guha udukorwa abana banyu bishobora kubigisha kwitaho ibintu, bikanatuma bagira umunezero.

Igihe umwana abajije ibijanye n’urupfu

Hari ibintu bine vyogufasha kumenya ingene wokwishura ibibazo umwana wawe akubaza n’ingene womufasha kuvyifatamwo neza iyo mubuze umuntu.

Ni ibiki vyofasha abana bawe gukunda Imana?

Woshikira gute umutima w’umwana wawe ukoresheje Bibiliya?

Nuyage n’umwana wawe ivyerekeye igitsina

Abana batangura kwumva canke kubona ivy’igitsina bakiri bato cane. Ni ibiki ukwiye kumenya? Wokingira gute abana bawe?

Nimukingire abana banyu

Kalebu na Sonia barize ico bokora kugira ntibabagirire nabi.

Kuganira n’abana bawe ibijanye n’inzoga

Ni ryari abavyeyi botangura kuyaga n’abana babo ibijanye n’ico kibazo gihambaye, kandi bobigira gute?

Guha indero abana

Ugutoza indero abana

Igihe mudahuza ku bijanye n’ingene mwotoza indero umwana, birashobora kugira ingaruka mbi ku muryango wanyu. Raba ico mwokora.

Indero yaroye he?

Muri iki gihe, hoba hariho abavyeyi barera abana babo bisunze ivyiyumviro vya ba bahinga bo mu myaka ya 1960?

Ingene wotoza indero abana bawe

Bibiliya iravuga ibintu bitatu bifasha gutanga indero ngirakamaro.

Niwigishe umwana kugamburuka

Woba wama ugwa inzura n’umwana wawe adashaka kukwumvira, kandi kenshi akaba ari we atsinda? Raba ibintu bitanu vyogufasha.

Kwigumya

Kubera iki kwigumya bihambaye, kandi umuntu akuronka gute?

Kwicisha bugufi

Niwigisha abana bawe kwicisha bugufi, bizobafasha ubu no muri kazoza.

Ntuhe umwana ico asavye cose

Wovyifatamwo gute hamwe umwana wawe yokwiriza canke akaguma akubuza amahoro kugira arabe ko woteba ukagondozwa?

Ingene wofata umwana akunda kwishavuza

Wokora iki igihe umwana wawe yishavuje? Ivyiyumviro vyo muri Bibiliya birashobora kugufasha gutorera umuti iyo ngorane.

Igihe umwana wawe abeshe

Wokora iki igihe umwana wawe abeshe? Iki kiganiro kiraca irya n’ino impanuro zogufasha kwigisha umwana wawe akamaro ko kuvuga ukuri.