Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

URWARUKA RURIBAZA

Noba ngeze kwimuka nkava i muhira?

Noba ngeze kwimuka nkava i muhira?

Umugambi Imana yari ifise kuva mu ntango wari uw’uko umwana akura, amaherezo agasiga se na nyina maze agashinga urwiwe. (Itanguriro 2:23, 24; Mariko 10:7, 8) Ariko none, womenya gute ko ugeze koko kuva i muhira? Ehe ibibazo bitatu ukwiye kwibaza.

 Kubera iki nshaka kuva i muhira?

Raba impamvu zanditse aha munsi maze wibaze uti: ‘Ni impamvu izihe zihambaye kuruta izindi zituma nshaka kuva i muhira?’

  • Kugira mpunge ingorane zo muhira

  • Kugira ndushirize kwishira no kwizana

  • Kugira ngo abagenzi barushirize kunyubaha

  • Kugira mfashe umugenzi akeneye uwo baba hamwe

  • Kugira nitange nje gukorera ahandi hantu

  • Kugira nimenye mu buzima

  • Kugira ndemurure umuzigo abavyeyi mu vy’amahera

  • Ikindi

Izo mpamvu ubwazo si mbi. Ikibazo ni iki: ‘Kubera iki ushaka kwimuka?’ Nk’akarorero, nimba ushaka kwimuka kugira gusa uhunge amategeko yo muhira, hari aho wotangara!

Umwigeme yitwa Danielle, igihe yari afise imyaka 20 yaramaze igihe yaravuye iwabo. Yarahigiye ibintu vyinshi. Avuga ati: “Twese tubwirizwa kubaho hari ibintu bitatworohereza. Igihe wibana, urutonde uba ufise rw’ibikorwa canke iyo ata mahera ufise bituma udakora ivyo wipfuza vyose.” Ntureke ngo abandi batume ufata ingingo gihutihuti yo kuva i muhira.Imigani 29:20.

 Noba naravyiteguriye?

Kwimuka ukaja kwibana ni nk’ugufata urugendo rurerure uja gutembera mu gahinga. Imbere yo gufata urwo rugendo, urakeneye kubanza kumenya utuntu tumwetumwe twogufasha

Kwimuka ukaja kwibana ni nk’ugufata urugendo rurerure uja gutembera mu gahinga. Ubwo wofata urwo rugendo utazi no gushinga ihema, gucana umucanwa, guteka, canke gusoma ikarata? Oya nawe nu! Yamara, hari abakiri bato benshi bava i muhira bafise ubuhanga buke cane mu bijanye no gutunganya ivyo mu rugo.

Wa Mwami w’inkerebutsi Salomo yavuze ko ‘umunyabwenge arimbura intambuko ziwe.’ (Imigani 14:15) Kugira tugufashe kumenya nimba witeguriye kwimuka ukaja kwibana, rimbura ibi bikurikira:

Gukoresha neza amahera: Uwitwa Serena, akaba afise imyaka 19, avuga ati: “Sindigera nsohora amahera yanje bwite. Ndatinya ko hamwe nova i muhira vyohava biba ngombwa ko nitunganiriza ibijanye no gukoresha amahera yanje.” Wokwiga gute gukoresha neza amahera?

Umugani umwe wa Bibiliya uvuga uti: “Umuntu w’inkerebutsi azokwumviriza aronke inyigisho yiyongereye.” (Imigani 1:5) Rero, ubona gute ubajije abavyeyi bawe amahera umuntu umwe yokoresha ku kwezi mu kuriha inzu canke ingurane y’inzu, kugura ibifungurwa, gutunga umuduga canke kwiyunguruza? Nuce usaba abavyeyi bawe bagufashe kumenya ingene wokoresha amahera yawe no kuriha amafagitire.

Kwitwararika ivyo mu rugo: Uwitwa Brian w’imyaka 17 avuga yuko ikintu canecane gituma atinya kuva i muhira ari uko yoca abwirizwa kwimesera. Womenya gute ko ugeze kwitunga? Aroni, akaba afise imyaka 20, atanga iyi mpanuro: “Gerageza kubaho indwi yose nk’aho woba wibana. Fungura gusa imfungurwa witeguriye kandi wiguriye amahera wakoreye. Niwambare impuzu wimesurira ukigororera. Niwigirire isuku. Niwimenye mu kwiyunguruza, ata we urinze gusaba ngo akwunguruze.” Iyo mpanuro izogufasha mu buryo bubiri: (1) izokuronsa ubuhanga ngirakamaro, kandi (2) izotuma urushiriza gukenguruka igikorwa abavyeyi bawe bakora.

Kubana neza n’abandi: Woba wumvikana n’abavyeyi bawe be n’abo muvukana? Nimba mutumvikana, woshobora kwibwira ko ubuzima buzorushiriza kworoha niwimuka ukaja kubana n’umugenzi. Ariko raba ivyo uwitwa Eva w’imyaka 18 avuga: “Babiri mu bagenzi banje baragiye kubana. Imbere y’uko babana, barakundana cane, mugabo vyaranse ko babandanya kubana. Umwe yari umunyarutonde uwundi na we akaba umunyarwangara. Umwe yaritwararika ivy’ugusenga, uwundi na we akavyitaho buhoro. Emwe, vyaranse ko bahuza!”

Umuti none ni uwuhe? Erin, akaba afise imyaka 18, avuga ati: “Igihe uba i muhira, urashobora kwiga vyinshi ku bijanye n’ukubana n’abandi. Uriga gutorera umuti ingorane no kwemera guhebera abandi. Narabonye ko abimuka kugira bahunge ukutumvikana n’abavyeyi babo baba bariko biga guhunga ingorane aho kwiga kuzitorera umuti.”

Imirimo ijanye n’ugusenga: Hari abava i muhira barondera gusa guhunga imirimo abavyeyi babo bama bagira ijanye n’ugusenga. Abandi na bo, naho baba bafise umwiyemezo wo kugumana urutonde rwiza rw’ukwiga Bibiliya n’ugusenga, butaraca na kabiri baca batangura kugira utumenyero tubi. Wokwirinda gute ‘gusāba nk’imeri mu bijanye n’ukwizera kwawe’?—1 Timoteyo 1:19.

Niwishingire urutonde rwiza rujanye n’ukwiga Bibiliya be n’ugusenga, uce urugumako. Ubona gute wanditse ku kirangamisi urutonde rw’imirimo ijanye n’ugusenga ukwiye kwama ukora maze ukaraba ko womara ukwezi urukurikiza abavyeyi bawe batiriwe baraguhimiriza kubigira?

 Ndiko nerekeza hehe?

Woba ushaka kwimuka kugira wikinge ingorane? Canke, kwoba ari ukugira ngo wiganzure abavyeyi? Nimba ari ukwo, ubwenge bwawe buri ku vyo usize inyuma, ntibutumbereye iyo uriko uraja. Ivyo nta ho bitaniye no kugerageza gutwara umuduga amaso uyahanze kirya kiyo cerekana ibiri inyuma. Ico gihe uguma uraba ivyo uriko urasiga inyuma ku buryo utabona ibiri imbere. Icigwa ni ikihe? Ntiwitunire gusa ku kwimuka, niwimuke ufise mu bwenge umugambi kanaka w’ingirakamaro.

Intumbero ufise yaba iyihe, nuyizirikaneko witonze. Hari umugani wa Bibiliya uvuga uti: “Imigambi y’umunyamwete ntibura kuvamwo akarusho, ariko uwihutagiza wese ntabura kugana ku bukene.” (Imigani 21:5) Niwumvirize impanuro abavyeyi bawe baguha. (Imigani 23:22) Nusenge ku bijanye n’ico kibazo hanyuma igihe ufata ingingo, uzirikane ku ngingo ngenderwako za Bibiliya duhejeje kuvuga.

Ikibazo rero si iki: ‘Noba ngeze kwimuka nkava i muhira?’, ahubwo riho ni iki: ‘Noba niteguriye gutunganya ivyo mu rugo rwanje bwite?’ Nimba wokwishura ego kuri ico kibazo kigira kabiri, hari aho rero woba ugeze kwimuka ukaja kwibana.