Ja ku birimwo

IMYIMENYEREZO

Ingene wokwiyama uwugutoteza kuri internet

Umwimenyerezo wogufasha kuvyifatamwo neza igihe bagutoteza kuri internet.