Ja ku birimwo

URWARUKA RURIBAZA

Noshobora gute gutsinda ishavu?

Noshobora gute gutsinda ishavu?

 Umwimenyerezo

 • Ni kangahe bishika ugashavura?

  • nta na rimwe

  • gake kabaho

  • imisi yose

 • Ushavuye bigenda gute?

  • ndigumya

  • ndakara

  • ndarungura

 • Ni nde akunda kugutera ishavu?

  • umuvyeyi wanje

  • uwo tuvukana

  • umugenzi

Iki kiganiro kiraza kugufasha nimba wipfuza kumenya ingene wotsinda ishavu. Ariko banza urabe igituma bihambaye ko uguma utekanye igihe usomborokejwe.

 Akamaro ko gutsinda ishavu

Amagara yawe: Mu Migani 14:30 hagira hati: “Umutima utekanye ni ubuzima bw’umubiri.” Mu gihe naho “ishavu rishobora gutera indwara y’umutima” nk’uko vyavuzwe n’ikinyamakuru kimwe c’ivy’ubuvuzi.

Abagenzi bawe: Bibiliya igira iti: “Ntugiranire ubugenzi n’uwukaza ishavu; kandi ntujane n’umuntu w’ubushangashirwe bwiguburiza.” (Imigani 22:24) Nimba uri umuntu akaza ishavu, ntuzotangare n’ukuba abantu bakwigirwayo. Umwigeme yitwa Jasmine avuga ati: “Nutiga gutsinda ishavu, uzosanga abagenzi bagufitiye akamaro baguciye mu myanya y’intoke.”

Izina ryawe: Umusore w’imyaka 17 yitwa Ethan avuga ati: “Iyo utazi gutsinda ishavu, abandi barabibona kandi biragira ico bikoze ku kuntu bakubona.” Niwibaze rero uti: ‘Nipfuza kumenyekana ko ndi inkomwahato canke umunyamahoro?’ Bibiliya ivuga iti: “Uwuteba gushavura aba ari n’ugutahura kugwiriye, mugabo uwutihangana aba ariko ashira hejuru ubupfu.”​—Imigani 14:29.

Nta n’umwe yoshima kwiyegereza umuntu afise ishavu rirurumba

 Ivyo wokora

Nuzirikane kuri iyi mirongo yo muri Bibiliya no ku vyo abandi bakiri bato bavuze uheze wibaze ivyo bibazo vyatanzwe.

 • Imigani 29:22: “Umuntu akaza ishavu avyura amahane, kandi uwo wese akunda gushangashirwa agira ibigabitanyo vyinshi.”

  Kerri avuga ati: “Nkiri umuyabaga vyarangora cane gutsinda ishavu. Ab’iwabo na dawe na bo nyene barafise iyo ngorane. Twivugira ko ari akoko k’iwacu. Biratugora cane gutsinda ishavu!”

  Niwibaze uti: ‘Noba nkaza ishavu? Nimba binsaba akigoro kugira ntsimbataze kamere nziza, kamere mbi mfise ni zo noca mvuga ko ari akoko?’

 • Imigani 15:1: “Inyishu, iyo irimwo ubwitonzi, ikevya uburake.”

  Daryl avuga ati: “Umuti ni ukwiga kwigumya. Nimba uri umuntu yiyorosha kandi atibanda ku bitagenda neza, ntuzokwigera ukaza ishavu.”

  Niwibaze uti: ‘Ni kubera iki inyishu ya mbere ntanga iyo nsomborokejwe ihambaye cane?’

 • Imigani 26:20: “Ahatagira inkwi umuriro urazima.”

  Jasmine avuga ati: “Igihe nishuranye ubuntu akenshi bituma uwundi aturura maze bikatworohera ko tuyaga tutaranze imitsi.”

  Niwibaze uti: ‘Ivyo mvuga canke nkora vyoba bituma umuriro waka?’

 • Imigani 22:3: “Umunyabwenge ni uwubonye ivyago akihisha, mugabo abantu batazi utuntu n’utundi bararengana bakabwirizwa kwibonerako.”

  Gary avuga ati: “Hari igihe mba nkeneye kuba ndatembera kugira mfate umwanya wo kwiyumvira ivyabaye, ivyanshavuje ndabigarukako maze guturura.”

  Niwibaze uti: ‘Ni ryari biba bibereye ko nkura meza mbonye ko imitsi itanguye kuranda ariko ntarinze kwereka uwo muntu ko ndamuteye ibitugu?’

 • Yakobo 3:2: “Twese dutsitara kenshi.”

  Kerri avuga ati: “Turakwiye kubabazwa n’amakosa dukora ariko kandi tukahakura icigwa. Bishitse naho tukagwa, dukwiye gaca duhaguruka dufise intumbero yo kuzovyifatamwo neza ikindi gihe.”

Impanuro: Niwishingire umugambi wo kumara ikiringo kinaka, nk’ukwezi kwose, ugume utekanye hagize uwugushavuza; uheze uze urasuzuma uko wavyifashemwo ku musi ku musi.