Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

IMYIMENYEREZO

Wokora iki hamwe bokuremesha kunywa inzoga?

Umwimenyerezo uzogufasha kwiyumvira ico wokora hamwe abandi bokubwira kunywa inzoga.

Ibindi bijanye

Ingene wokwiyama uwugutoteza kuri internet

Uwu mwimenyerezo uragufasha kumenya ico wokora n’ico utokora mu kwiyama uwugutoteza kuri internet.

Ingene nokoresha neza amahera yanje

Nukore uwu mwimenyerezo kugira utandukanye ivyo ukeneye n’ivyo ushaka, uce ubona ingene wokoresha neza amahera uronka.

Ingene wohitamwo umuntu yokubera akarorero keza

Uwu mwimenyerezo urashobora kugufasha guhitamwo uwo wokwigana.