Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Ibisigurwa bariko barabicapa

Utu tuvidewo turigisha ibintu bihambaye yamara bikagirwa mu buryo bwo kwiryohera!

Noyagisha gute abavyeyi banje?

Woganira gute n’abavyeyi bawe igihe wumva utabishaka?

Woba utwarwa cane n’ubuhinga bwa none?

Urashobora gukoresha ubuhinga bwa none butiriwe burakugira umuja. Womenya gute ko woba usigaye uri umuja w’akuma kawe? Wokora iki usanze ari ko biri?

Noronka gute umwidegemvyo wiyongereye?

Ubona ko hageze ko ufatwa nk’umuntu akuze, ariko abavyeyi bawe si ko babibona. None ni intambwe izihe wotera kugira bakwizigire?

Ingene nokwirinda urusaku

Igihe cose uzobona mu kiyago mwarimwo hatanguye kuzamwo urusaku, uraca ugira ico ukoze

Rwoba ari urukundo canke ni igihababu?

Menya insobanuro y’urukundo rw’igihababu n’urukundo nyakuri.

Nunanire akosho k’urunganwe!

Raba ibintu bine bishobora kugufasha kwirinda agakuku.

Niwiyubare igihe ukoresha ibibanza nka Facebook

Nuryoherwe no guhanahana amakuru n’abagenzi bawe kuri Internet, ariko ugume wiyubaye.

Umugenzi nyakuri ameze gute?

Biroroshe ko uronka abagenzi b’indyadya; none woronka gute umugenzi nyakuri?

Nuneshe uwugutoteza utamuriye n’urwara

Raba igituma hari abatoteza abandi n’ingene wovyifamwo igihe utotejwe.