Ja ku birimwo

Urwaruka ruribaza

 

Abagenzi

Kubera iki ntagira abagenzi?

Si we wenyene wumva irungu canke utagira abagenzi. Raba ingene abandi mungana batsinze izo nyiyumvo.

Wokora iki ufise amasoni?

Ntuhombe abagenzi beza be n’ibintu vyiza wari kumenya.

Noba nkwiye kurondera abagenzi bashasha?

Kugira umugwi mutoyi w’abagenzi birashobora kuba vyiza, ariko ntivyama ari ngirakamaro. Kubera iki?

Ni ibiki nokora kugira noroherwe no kuyagisha abandi?

Raba ibintu bitatu bishobora kugufasha gutanguza ikiyago no gutuma kibandanya.

Bwoba ari ubugenzi canke ni urukundo?—Igice ca 2: Nobimenya gute?

Umugenzi wawe yoba yibaza ko ico ushaka atari ubugenzi busanzwe gusa? Raba impanuro zogufasha.

Nobigenza gute umugenzi ambabaje?

Niwibuke ko ata zibana zidakomanya amahembe. Wokora iki none umugenzi wawe avuze canke agakora ikintu kikubabaza?

Nkore iki ko abandi banyinuba?

Igihambaye kwoba ari ukumera nk’abantu bisunga ivyiyumviro bitabereye canke kwigumira uko usanzwe uri?

Nokora iki mu gihe abandi bamvugavuga?

Woshobora gute kwihanganira urusaku kugira ngo ntirugire ico rukoze kuri wewe no ku kuntu uzwi?

Gukinisha urukundo hoba hari ico bitwaye?

Neza na neza gukinisha urukundo ni iki? Kubera iki bamwebamwe babigira? Vyoba birimwo akaga?

Ukwiye kumenya iki ku bijanye no kwandika amamesaje?

Kwandika amamesaje birashobora kugira ingaruka ku bugenzi ufitaniye n’abandi be n’izina ryawe. Raba igituma ari ukwo biri.

Umuryango

Noshobora gute kwumvikana n’abavyeyi banje?

Raba intambwe zishobora gukuraho ukutumvikana kumwekumwe no kukugabanya.

Noganira gute n’abavyeyi banje ku mategeko banshingira?

Niwige kuyaga n’abavyeyi bawe ubigiranye icubahiro kandi woshobora gutangara ubonye ivyiza bivuyemwo.

Amategeko yo mu rugo yoba akenewe vy’ukuri?

Woba ufise ingorane kubera amategeko yo muhira? Raba ivyogufasha kubona ibintu mu buryo bwiza.

Nokora iki ndenze itegeko ry’abavyeyi?

Nta co wohindura ku vyabaye, ariko hariho ivyo wokora kugira ngo ntutume ibintu birushiriza kwunyuka. Iki kiganiro kiraza kukwereka ingene wobigenza.

Nokora iki kugira abavyeyi banje banyizigire?

Kuba abizigirwa ntibiraba imiyabaga gusa.

Woba wumva ko abavyeyi bawe batakureka ngo wiryohere?

Noba nkwiye kuja kwiryohera abavyeyi banje batabizi, canke nkwiye kubabwiza ukuri?

Nobigenza gute umuvyeyi arwaye?

Si wewe wenyene bishikira. Raba ivyafashije abandi bakiri bato babiri kuvyihanganira.

Abavyeyi bawe boba bahukanye?

Wokwikuramwo gute umubabaro, ishavu n’inzika?

Kuki nkwiye kwumvikana n’abo tuvukana?

Urabakunda, ariko rimwe na rimwe barakubabaza.

Nokora iki ngo ntibanyinjirire mu buzima?

Woba ubona umengo abavyeyi bawe barakwinjirira mu buzima? Ubona hari ico wokora kugira ntugume ubona ko bakwinjirira mu buzima?

Noba ngeze kwimuka nkava i muhira?

Ni ibiki worimbura imbere yo gufata iyo ngingo ihambaye?

Ubuhinga bwa none

Ni ibiki nokwirinda igihe nkina udukino twa videwo?

Turashobora kuba turimwo ivyiza n’ibibi utahora wiyumvira.

Ukwiye kumenya iki ku bijanye no kwandika amamesaje?

Kwandika amamesaje birashobora kugira ingaruka ku bugenzi ufitaniye n’abandi be n’izina ryawe. Raba igituma ari ukwo biri.

Kumenyekana ku mbuga hwaniro hari ico vyokumarira?

Hari abantu bamwebamwe bashira ubuzima bwabo mu kaga kugira baronke abantu benshi babakurikirana kandi bakunda ivyo bashira ku mbuga hwaniro. Kurondera kumenyekana bikumarira iki?

Ni ibiki nkwiye kumenya ku bijanye no guhanahana amafoto biciye ku buhinga bwa none?

Gushira amafoto dukunda ku mbuga hwaniro amafoto ni uburyo bworoshe butuma tuguma duhanahana amakuru n’incuti hamwe n’abagenzi, ariko kandi birimwo akaga.

Novyifatamwo gute hagize abantoteza kuri internet?

Ivyo ukwiye kumenya n’ivyo wokora kugira wikingire.

Vyoba ari vyiza gukora ibintu vyinshi icarimwe?

Woba vy’ukuri ushobora kwitunira ku bikorwa vyinshi icarimwe?

Nokwiga gute kwitunira ku vyo nkora?

Raba ibiringo bitatu aho ubuhinga bwa none bushobora gutuma utitunira ku kintu be n’ico wokora kugira ngo urushirize kwitunira ku vyo ukora.

Ni ibiki nkwiye kumenya ku bijanye n’ukurungikiranira ibiterasoni kuri telefone?

Woba uriko uragirwako umukazo wo kurungikiranira ibiterasoni kuri telefone? Ni ingaruka izihe ziva ku kubigira? Kwoba ari ukumenyerana mu vy’urukundo ata co gutwaye?

Nokora iki abavyeyi banje batanyemereye gukoresha imbuga hwaniro?

Bisa n’uko abantu bose bakoresha imbuga hwaniro, ukwo kwoba ari ukuri? Wokora iki nimba abavyeyi bawe batakwemerera gukoresha imbuga hwaniro?

Ishure

Nokwumvikana gute n’umwigisha wanje?

Nimba ufise umwigisha agoye, si ngombwa ngo uce uheba ishure. Nugerageze gushira mu ngiro ivyiyumviro vyatanzwe.

Woba wanka ishure?

Umwigisha wawe yoba arambira? Woba ubona ivyigwa bimwebimwe nk’ugutakaza umwanya?

Nokora iki hamwe noba ndiko ndananirwa kw’ishure?

Imbere yo kwihebura, nurabe ibintu bitanu kugira uronke amanota meza.

Wokora iki igihe hari uwugutoteza?

Benshi mu batotezwa bumva ko batagira gitabara. Iki kiganiro kirasigura icokorwa kugira ibintu birushirize kugenda neza.

Kubera iki wokwiga urundi rurimi?

Ni intambamyi izihe umuntu ashobora guhura na zo? Kandi ni ivyiza ibihe bivamwo?

Ubuhanga

Noshobora gute gucungera inyiyumvo zanje?

Ni ibisanzwe ko ukuntu abakiri bato biyumva biza birahindagurika ariko benshi birabahagarika umutima. Ariko inkuru nziza ni uko ushobora gutahura ukwo kuntu wiyumva kandi ukavyihanganira.

Ni igiki comfasha kwirinda ivyiyumviro bica intege?

Kwisunga izi mpanuro birashobora kugufasha kwiga kubona ibintu mu buryo bwiza.

Noshobora gute gutsinda ishavu?

Hari Ivyanditswe bitanu vyo muri Bibiliya bishobora kugufasha kuguma utekanye igihe usomborokejwe.

Novyifatamwo gute ndi mu maganya?

Ibintu bitanu vyotuma amaganya agufasha aho kuguteza ingorane.

Novyifatamwo gute igihe nshikiwe n’ivyago?

Abakiri bato barigana ivyabafashije kwihangana.

Nonanira gute ibigeragezo?

Raba ibintu bitatu bihambaye wokora kugira unanire ivyipfuzo bibi.

Ni gute nokoresha neza umwanya wanje?

Hariho ibintu bitanu vyogufasha kwirinda gutakaza umwanya wawe.

Nokwirinda gute kurengerwa n’ibikorwa?

Ivyo biterwa n’iki? Woba uri mu gusanzara? Nimba ari ko bimeze, ni igiki wokora?

Wokora iki ngo ureke kuba nzobandabikora?

Raba impanuro z’ingene umuntu yoreka kuba nzobandabikora!

Ni gute nokoresha neza amahera yanje?

Vyoba birashika ukinjira mu mangazini ugiye kuratira ijisho gusa, mugabo ugasohokana ikintu kizimvye? Nimba vyaragushikiye, iki kiganiro ni rwawe.

Nokwifata gute igihe nakoze ikosa?

Twese turakora amakosa, ariko si twese twigira ku makosa yacu.

Kubera iki nkwiye kuba imvugakuri?

None kubesha nta nyungu birimwo?

Nitaho ibintu ukungana iki?

Abakiri bato bamwebamwe barahabwa umwidegemvyo mwinshi kuruta abandi. Ni igiki gituma ibintu bigenda gutyo?

Nokwiga gute kwitunira ku vyo nkora?

Raba ibiringo bitatu aho ubuhinga bwa none bushobora gutuma utitunira ku kintu be n’ico wokora kugira ngo urushirize kwitunira ku vyo ukora.

Kubera iki wokwiga urundi rurimi?

Ni intambamyi izihe umuntu ashobora guhura na zo? Kandi ni ivyiza ibihe bivamwo?

Noba ngeze kwimuka nkava i muhira?

Ni ibiki worimbura imbere yo gufata iyo ngingo ihambaye?

Wokora iki ufise amasoni?

Ntuhombe abagenzi beza be n’ibintu vyiza wari kumenya.

Nkore iki ko abandi banyinuba?

Igihambaye kwoba ari ukumera nk’abantu bisunga ivyiyumviro bitabereye canke kwigumira uko usanzwe uri?

Kugira imico myiza vyoba bihambaye?

Canke muri ino si ya none vyarataye igihe?

Kubera iki nkwiye gufasha abandi?

Gukorera abandi ivyiza birakugirira akamaro n’imiburiburi mu buryo bubiri. Ubwo buryo ni ubuhe?

Nokora iki mu gihe abandi bamvugavuga?

Woshobora gute kwihanganira urusaku kugira ngo ntirugire ico rukoze kuri wewe no ku kuntu uzwi?

Nobigenza gute umugenzi ambabaje?

Niwibuke ko ata zibana zidakomanya amahembe. Wokora iki none umugenzi wawe avuze canke agakora ikintu kikubabaza?

Wokora iki igihe hari uwugutoteza?

Benshi mu batotezwa bumva ko batagira gitabara. Iki kiganiro kirasigura icokorwa kugira ibintu birushirize kugenda neza.

Akaranga

Kuki noba maso ku bigeme berekanwa mu binyamakuru?​—Igice ca 1: Vyerekeye abakobwa

Benshi mu biyumvira ko bariko berekana uko bameze usanga bariko bigana abandi gusa.

Kuki noba maso ku bahungu berekanwa mu binyamakuru?​—Igice ca 2: Vyerekeye abahungu

Kwigana ukuntu abahungu berekanwa mu binyamakuru bameze vyoba bituma abandi batagushima?

Nitaho ibintu ukungana iki?

Abakiri bato bamwebamwe barahabwa umwidegemvyo mwinshi kuruta abandi. Ni igiki gituma ibintu bigenda gutyo?

Ni ibiki nokora kugira noroherwe no kuyagisha abandi?

Raba ibintu bitatu bishobora kugufasha gutanguza ikiyago no gutuma kibandanya.

Kubera iki nkwiye kuba imvugakuri?

None kubesha nta nyungu birimwo?

Nomenyereza gute ijwi ryanje ryo mu mutima?

Ijwi ryawe ryo mu mutima rirerekana ukuntu umeze be n’ivyo ubona ko bihambaye. Ijwi ryawe ryo mu mutima rihishura iki ku bikwerekeye?

Noba ndondera ko ibintu vyose biba ibitunganye?

Wokwerekana gute itandukaniro riri hagati yo gukora uko ushoboye kwose no kurondera gukora ivyo udashoboye?

Kumenyekana ku mbuga hwaniro hari ico vyokumarira?

Hari abantu bamwebamwe bashira ubuzima bwabo mu kaga kugira baronke abantu benshi babakurikirana kandi bakunda ivyo bashira ku mbuga hwaniro. Kurondera kumenyekana bikumarira iki?

Nokora iki kugira ndeke kubaho ubuzima burimwo tubiri?

Ibintu bine wokora kugira uhebe iyo ngeso.

Nohitamwo gute umuntu yombera akarorero keza?

Umuntu w’intangakarorero arashobora kugufasha kwirinda ingorane, gushika ku migambi yawe no kuroranirwa mu buzima. None wokwigana umuntu ameze gute?

Kubera iki nkwiye gufasha abandi?

Gukorera abandi ivyiza birakugirira akamaro n’imiburiburi mu buryo bubiri. Ubwo buryo ni ubuhe?

Nokwifata gute igihe nakoze ikosa?

Twese turakora amakosa, ariko si twese twigira ku makosa yacu.

Nonanira gute ibigeragezo?

Raba ibintu bitatu bihambaye wokora kugira unanire ivyipfuzo bibi.

Mboneka gute?

Raba ingene wokwirinda amakosa atatu mu yakunda gushika ku bijanye n’inyambaro.

Woba urazwa ishinga cane n’uko usa?

Nimba udashima uko usa, ni igiki wokora kugira ubone ibikwerekeye ku rugero?

Noba nkwiye kugirisha tatuwaje?

Ni igiki cogufasha gufata ingingo nziza?

Ingeso mbi

Gukoresha ibijambo bibi hari ico bitwaye?

Amajambo mabi hoba hari ico atwaye n’ingene yiraye?

Kubera iki nokwirinda amasanamu y’ibiterasoni?

Amasanamu y’ibiterasoni afitaniye isano gute no kunywa itabi?

Woba wariziziwe n’amashusho y’ubushegabo?

Bibiliya irashobora kugufasha gutahura ububi bw’amashusho y’ubushegabo.

Nonanira gute ibigeragezo?

Raba ibintu bitatu bihambaye wokora kugira unanire ivyipfuzo bibi.

Vyoba ari vyiza gukora ibintu vyinshi icarimwe?

Woba vy’ukuri ushobora kwitunira ku bikorwa vyinshi icarimwe?

Wokora iki ngo ureke kuba nzobandabikora?

Raba impanuro z’ingene umuntu yoreka kuba nzobandabikora!

Umwanya wo kuruhuka

Hoba hari imiziki ntakwiye kwumviriza?

Kubera ko umuziki ufise ububasha, raba ingene wohitamwo neza umuziki wumviriza.

Ni ibiki nokwirinda igihe nkina udukino twa videwo?

Turashobora kuba turimwo ivyiza n’ibibi utahora wiyumvira.

Ni ibiki nkwiye kumenya ku bijanye no kwinonora imitsi?

Nusuzume inkino ukina, ukuntu uzikina n’umwanya umara.

Ni gute nokoresha neza umwanya wanje?

Hariho ibintu bitanu vyogufasha kwirinda gutakaza umwanya wawe.

Nokora iki igihe numva ndambiwe?

Internet woba ari wo muti? Gukunda ivyo ukora vyoba vyofasha?

Woba wumva ko abavyeyi bawe batakureka ngo wiryohere?

Noba nkwiye kuja kwiryohera abavyeyi banje batabizi, canke nkwiye kubabwiza ukuri?

Igitsina

Nokora iki hari uwumbuza amahoro?

Raba ico ari co kubuza amahoro umuntu mu vy’igitsina be n’ico wokora bigushikiye.

Ni ibiki nkwiye kumenya ku bijanye no gukorerwa amabi mu vy’igitsina?—Igice ca 2: Ivyogufasha gusubirana

Soma ivyavuzwe n’abigeze guhohoterwa mu vy’igitsina wumve ingene bashoboye gusubirana.

Nosigura gute ivyo nemera ku bijanye n’ivy’igitsina?

Hagize uwukubaza ati: ‘Uracari isugi?’ woshobora gusigura ivyo wemera ku bijanye n’ivy’igitsina ukoresheje Bibiliya?

Guhuza umunwa n’ibihimba vy’irondoka bwoba ari ubusambanyi koko?

Umukobwa yoba ashobora gutwara inda kubera yahuje umunwa n’igihimba c’irondoka c’uwundi muntu?

Kuryamana n’uwo musangiye igitsina vyoba ari bibi?

Bibiliya yoba yigisha kwanka abaryamana n’abasangiye igitsina? Umukirisu yoshobora guhimbara Imana kandi aciyumvamwo abo basangiye igitsina?

Woba ugomwa abo musangiye igitsina? Vyoba bisobanura ko uri mu baryamana n’abo basangiye igitsina?

Vyoba ari bibi kwipfuza kuryamana n’uwo musangiye igitsina? Nokora iki?

Nokwikuramwo gute ivyiyumviro bijanye n’igitsina?

Ni ibiki wokora igihe ivyiyumviro bijanye n’igitsina bikuje mu bwenge?

Noba nkwiye kugira indagano y’ubusugi?

Yoba izogufasha kwirinda kugira imibonano mpuzabitsina imbere yo kwubaka urwawe?

Ni ibiki nkwiye kumenya ku bijanye n’ukurungikiranira ibiterasoni kuri telefone?

Woba uriko uragirwako umukazo wo kurungikiranira ibiterasoni kuri telefone? Ni ingaruka izihe ziva ku kubigira? Kwoba ari ukumenyerana mu vy’urukundo ata co gutwaye?

Kubera iki nokwirinda amasanamu y’ibiterasoni?

Amasanamu y’ibiterasoni afitaniye isano gute no kunywa itabi?

Woba wariziziwe n’amashusho y’ubushegabo?

Bibiliya irashobora kugufasha gutahura ububi bw’amashusho y’ubushegabo.

Nonanira gute ibigeragezo?

Raba ibintu bitatu bihambaye wokora kugira unanire ivyipfuzo bibi.

Gukundana

Noba ngeze kurondera uwo dukundana?

Ibintu bitanu vyogufasha kumenya nimba ugeze gukundana no kwubaka urwawe.

Ni ibiki nokwitega mu kiringo co kumenyana?

Ibintu bitatu mworimbura uko ubucuti bwanyu burushiriza gukomera.

Gukinisha urukundo hoba hari ico bitwaye?

Neza na neza gukinisha urukundo ni iki? Kubera iki bamwebamwe babigira? Vyoba birimwo akaga?

Bwoba ari ubugenzi canke ni urukundo?—Igice ca 1: Nobimenya gute?

Raba ibintu vyogufasha kumenya nimba umuntu ashaka ko mukundana canke ko muba abagenzi gusa.

Bwoba ari ubugenzi canke ni urukundo?—Igice ca 2: Nobimenya gute?

Umugenzi wawe yoba yibaza ko ico ushaka atari ubugenzi busanzwe gusa? Raba impanuro zogufasha.

Twoba tuberanye?

Ushobora gute kutaraba gusa ibiboneka inyuma ariko ukaraba n’uko umugenzi wawe ameze koko?

Twoba dukwiye guhagarika ubucuti?(Igice ca 1)

Umubano ni ubucuti bwamaho. Nimba rero ufise amakenga ku bijanye n’uwo mufitaniye imigenderanire y’ivy’urukundo, ntuvyirengagize!

Twoba dukwiye guhagarika ubucuti? (Igice ca 2)

Guhagarika ubucuti ntivyigera vyoroha. Wobigenza gute mu buryo bwiza?

Nokwihangana gute duhebanye n’uwo twakundana?

Raba ingene wokwikuramwo agahinda.

Amagara

Nobigenza gute mfise ingorane y’amagara? (Igice ca 1)

Abakiri bato bane baravuga ibibafasha kwihanganira ingorane bafise z’amagara no kuguma babona ibintu mu buryo bwiza.

Nobigenza gute mfise ingorane y’amagara? (Igice ca 2)

Soma ivyo abakiri bato bafise ingorane zikomeye z’amagara bivugira, bano bakaba barize kuzihanganira no kuguma babona ibintu mu buryo bwiza.

Nobigenza gute mfise ingorane y’amagara? (Igice ca 3)

Ivyashikiye imiyabaga itatu vyoshobora kugufasha nawe kwihangana.

Ingorane zo mu ntango y’ubuyabaga nozifatamwo gute?

Raba amahinduka aba muri ico kiringo n’ingene wovyifatamwo neza.

Nokwirinda gute kurengerwa n’ibikorwa?

Ivyo biterwa n’iki? Woba uri mu gusanzara? Nimba ari ko bimeze, ni igiki wokora?

Ni ibiki nkwiye kumenya ku bijanye no kunywa inzoga?

Nurabe ukuntu wokwirinda ingorane ziva ku kurenga amategeko, kumenyekana nabi, kugirirwa nabi mu vy’igitsina, kwizizirwa n’inzoga hamwe no kuhasiga ubuzima.

Ni ibiki nkwiye kumenya ku bijanye no kunywa itabi risanzwe n’iryo mu buhinga bwa none?

Si ukwiryohera gusa nk’uko abantu ba rurangiranwa canke urunganwe rwawe bashaka kuvyerekana. Numenye ingaruka zavyo n’ukuntu wozirinda.

Nokora iki kugira nze ndafungura neza?

Utanguye gufungura nabi ukiri muto, urinda usaza ufungura nabi, ni co gituma ukwiye kwiga gufungura neza ubu.

Ukuntu wiyumva

Noshobora gute gucungera inyiyumvo zanje?

Ni ibisanzwe ko ukuntu abakiri bato biyumva biza birahindagurika ariko benshi birabahagarika umutima. Ariko inkuru nziza ni uko ushobora gutahura ukwo kuntu wiyumva kandi ukavyihanganira.

Ni igiki comfasha kwirinda ivyiyumviro bica intege?

Kwisunga izi mpanuro birashobora kugufasha kwiga kubona ibintu mu buryo bwiza.

Nokwihanganira gute akabonge?

Ibi bintu birashobora kugufasha kugira ivyo ukoze kugira utore mitende.

Novyifatamwo gute ndi mu maganya?

Ibintu bitanu vyotuma amaganya agufasha aho kuguteza ingorane.

Noshobora gute gutsinda ishavu?

Hari Ivyanditswe bitanu vyo muri Bibiliya bishobora kugufasha kuguma utekanye igihe usomborokejwe.

Noba ndondera ko ibintu vyose biba ibitunganye?

Wokwerekana gute itandukaniro riri hagati yo gukora uko ushoboye kwose no kurondera gukora ivyo udashoboye?

Novyifatamwo gute igihe nshikiwe n’ivyago?

Abakiri bato barigana ivyabafashije kwihangana.

Nokora iki numva ntagishaka kubaho?

Ibintu bine ngirakamaro vyogufasha kumenya ingene uvyifatamwo igihe wumva utagishaka kubaho.

Wokora iki igihe hari uwugutoteza?

Benshi mu batotezwa bumva ko batagira gitabara. Iki kiganiro kirasigura icokorwa kugira ibintu birushirize kugenda neza.

Novyifatamwo gute hagize abantoteza kuri internet?

Ivyo ukwiye kumenya n’ivyo wokora kugira wikingire.

Ingorane zo mu ntango y’ubuyabaga nozifatamwo gute?

Raba amahinduka aba muri ico kiringo n’ingene wovyifatamwo neza.

Kubera iki nikebagura?

Abakiri bato benshi barafise ingorane yo kwigirira nabi ku mubiri. Nimba ufise iyo ngeso, ushobora gute kuronka imfashanyo?

Nokwirinda gute kurengerwa n’ibikorwa?

Ivyo biterwa n’iki? Woba uri mu gusanzara? Nimba ari ko bimeze, ni igiki wokora?

Ni ibiki nkwiye kumenya ku bijanye no gukorerwa amabi mu vy’igitsina?—Igice ca 2: Ivyogufasha gusubirana

Soma ivyavuzwe n’abigeze guhohoterwa mu vy’igitsina wumve ingene bashoboye gusubirana.

Ubucuti dufitaniye n'Imana

Kubera iki nosenga?

Isengesho coba ari ikintu gituma gusa umuntu yumva amerewe neza canke rirafise akandi kamaro?

Kubera iki twoja ku makoraniro ku Ngoro y’Ubwami?

Kabiri mu ndwi Ivyabona vya Yehova baragira amakoraniro mu bibanza basengeramwo vyitwa Ingoro z’Ubwami. Ni ibiki bibera muri ayo makoraniro kandi kuyitaba vyokumarira iki?

Nokora iki kugira ndeke kubaho ubuzima burimwo tubiri?

Ibintu bine wokora kugira uhebe iyo ngeso.

Bibiliya yomfasha gute?​—Igice ca 1: Soma Bibiliya yawe

Hamwe woza ubona wubutse kw’isandugu ya kera cane yabikwamwo ibintu vy’agaciro, none ntiwoshima kumenya ibiri indani? Bibiliya ni nk’iyo sandugu. Irimwo ibintu vyinshi vy’agaciro.

Bibiliya yomfasha gute?​—Igice ca 2: Nutume gusoma Bibiliya bikuryohera

Ibintu bitanu vyogufasha kwiha ishusho mu bwenge y’ivyo uriko urasoma.

Nomenyereza gute ijwi ryanje ryo mu mutima?

Ijwi ryawe ryo mu mutima rirerekana ukuntu umeze be n’ivyo ubona ko bihambaye. Ijwi ryawe ryo mu mutima rihishura iki ku bikwerekeye?

Noba nkwiye kubatizwa? Ni igiki kimbuza kubatizwa?

Nimba kwiyegurira Yehova no kubatizwa bigutera ubwoba, iki kiganiro kiraza kugufasha.

Ni ibiki nzokenera gukora inyuma yo kubatizwa?​—Igice ca 1: Nugumane umwete

Inyuma yo kubatizwa, nubungabunge ubucuti ufitaniye n’Imana. Nubandanye kwiyigisha Bibiliya, gusenga, kubwira abandi ivyo wemera no kwitaba amakoraniro ya gikirisu.

Ni ibiki nzokenera gukora inyuma yo kubatizwa?—Igice ca 2: Nugume uri intahemuka

Nurabe ingene ushobora kuba werekana ko wiyeguriye Yehova.

Older Articles

Ibiganiro bivuga ngo «Urwaruka ruribaza» biri muri Be maso!

Nusome ibiganiro bivuga ngo «Urwaruka ruribaza» vyasohotse hagati y’umwaka wa 1982 na 2012.