Ja ku birimwo

URWARUKA RURIBAZA

Nobigenza gute mfise ingorane y’amagara? (Igice ca 1)

Nobigenza gute mfise ingorane y’amagara? (Igice ca 1)

 Woba uzi uwukiri muto afise ingorane ikomeye y’amagara? Canke wewe ubwawe woba ufise indwara canke ubumuga bukubuza gukora ivyo abo mu runganwe rwawe bakora?

 Nimba vyifashe gutyo, ni ibisanzwe kwumva rimwe na rimwe ucitse intege. Ariko rero, Bibiliya irimwo ivyiyumviro bibiri biremesha cane.

  •   Umuremyi wawe Yehova Imana, arazi uko ivyawe vyifashe. N’ikirushirije, ‘arakubabaye.’—1 Petero 5:7.

  •   Yehova Imana afise umugambi wo gukiza indwara zose! Ivyo urashobora kubisanga muri Bibiliya, muri Yesaya 33:24 no mu Vyahishuwe 21:1-4.

 Abakiri bato batari bake bafise ingorane zikomeye z’amagara basanze kwizera Imana n’imigambi yayo bibaha inguvu zo kwihangana. Raba ubu burorero bune.

 YEIMY

 Igihe nari mfise imyaka 11, nari maze gukenera agakinga k’abamugaye kugira niyunguruze. Ubu sinshoboye no gukora ibikorwa bisanzwe, nk’uguterura ikintu mbere n’utuntu duhwahutse.

 Mfise imyaka itanu, bantoye indwara inyunyura imitsi, iyo ndwara yagenda irunyuka ku buryo ubu ituma hari ibintu vyinshi ntashobora gukora. Birashika nkumva ncitse intege bitumwe n’uko ntashobora gukora ivyo abo mu runganwe rwanje bakora. Ariko abavyeyi banje be n’abo turi kumwe mw’ishengero baranshigikira mu vy’umubiri, mu vy’Imana kandi bakampumuriza. Ndamara umwanya munini ndiko ndavuga inkuru nziza, kandi akenshi abakirisu bagenzanje baramperekeza iyo ngiye kwigisha Bibiliya abashimishijwe.

 Yezu yavuze ko umusi umwumwe wose ufise amaganya yawo. (Matayo 6:34) Rero, ndagerageza kutarazwa ishinga n’ivy’ejo, nkishingira imigambi nshoboye gushikako. Ndashashaye kuba mw’isi nshasha y’Imana aho nzoba mfise “ubuzima nyakuri,” ntafise iyi ndwara isinzikaza.—1 Timoteyo 6:19.

 Ikibazo co kuzirikanako: Yeimy abona ko ‘kwishingira imigambi ashoboye gushikako’ bimufasha. Ni nk’iyihe nawe ushobora kwishingira?—1 Abakorinto 9:26.

 MATTEO

 Ngifise imyaka itandatu naratanguye kubabara mu mugongo. Ubwa mbere abaganga bibaza ko biterwa n’ugukura. Ariko haciye umwaka, basanze hari ikivyimba cari ku ruti rw’umugongo.

 Narabazwe, ariko bashoboye gukuramwo gusa nk’ibice 40 kw’ijana vy’ico kivyimba. Haciye amezi abiri gusa, cari casubiye gukura kingana nka mbere! Kuva ico gihe, naragiriwe ibipimo vyinshi, ndafata imiti myinshi nongera ndavunika umutima akatari gake.

 Rimwe na rimwe, ico kivyimba kirantera ububabare nk’aho umenga ni imbugita iriko iransogota umubiri wose, canecane mu mugongo no mu gikiriza. Naho ari ukwo, ndagerageza kutarengerwa n’uko ivyanje vyifashe. Ndiyibutsa ko n’abandi bihanganiye ibintu bigoye kuruta ariko bakaguma babona ibintu mu buryo bwiza. Ikintu nyamukuru kimfasha kuguma mbona ibintu mu buryo bwiza ni icizigiro mfise c’uko umusi uri izina Yehova Imana azokuraho imibabaro yose nk’uko yasezeranye.—Ivyahishuwe 21:4.

 Ikibazo co kuzirikanako: Kuzirikana ku vyo Imana yasezeranye yuko izokuraho imibabaro bishobora gute kugufasha kwihangana, nk’uko vyafashije Matteo?—Yesaya 65:17.

 BRUNA

 Kubera ko umuntu andavye inyuma atobona ko ndwaye, hari abokwiyumvira ko ndi umunebwe. Ariko mu vy’ukuri ibintu vyose birashobora kungora, twaba udukorwa two muhira, kwiga, eka mbere no kuvyuka.

 Mfise imyaka 16, barantoye indwara ifatira mu bwonko no mu mitsi nsozabwenge isinzikaza kandi igenda irunyuka (yitwa sclérose en plaques). Turetse ko imbuza gukora, iranambuza kugira uruhara mu mirimo ya gikirisu nk’uko ndavyipfuza. Ndakunda gusoma muri 1 Petero 5:7 ahavuga hati: “Muterere amaganya yanyu yose [ku Mana], kuko ibababara.” Ndakomezwa n’iciyumviro c’uko Yehova atubabaye umwumwe ku giti ciwe. Ivyo birabandanya kunkomeza gushika n’uyu musi.

 Ikibazo co kuzirikanako: Ushobora gute kwungukira ku guterera amaganya yawe kuri Yehova, nk’uko Bruna abigira?—Zaburi 55:22.

 ANDRÉ

 Abantu bamwebamwe bamfata nk’umwana w’imyaka 10. Barundi si bo; undavye ni ko nsa.

 Mfise imyaka ibiri, barantoye kanseri itamenyerewe yatanguriye mu ruti rw’umugongo iragenda gushika no mu bwonko. Abaganga barashoboye guhagarika ikwiragira ryayo, ariko imiti bakoresheje mu kumvura yaragize ingaruka kw’ikura ryanje. Ubu ndeha n’imetero imwe na santimetero 37. Abantu benshi bibaza ko ndababeshe iyo mvuze ko mfise imyaka 18!

 Mw’ishengero ndimwo bamfatana icubahiro. Ntibankinisha nk’umwana nk’uko abana twahora twigana kw’ishure babigira. Ndagerageza kubona ivyanje mu buryo bwiza. Vy’ukuri, ikintu ciza kuruta ibindi vyose coshikira umuntu, ari na co canshikiye, ni ukuba naramenye Yehova! Naho vyonsaba kwihanganira ibimeze gute, ndazi neza ko Yehova azokwama ari hafi yanje. Kuzirikana kw’isi nshasha nziza igitangaza Yehova Imana yasezeranye biramfasha kuguma mbona ibintu mu buryo bwiza.—Yesaya 33:24.

 Ikibazo co kuzirikanako: Nk’uko André abivuga, kubera iki kumenya Yehova ari co “kintu ciza kuruta ibindi vyose coshikira umuntu”?—Yohani 17:3.