Ja ku birimwo

Abagenzi

Kuronka abagenzi nyakuri usanga bitoroshe, ariko kugira abagenzi nyakuri kandi ubwo bucuti bukabandanya vyovyo usanga ari urugamba. Wokora iki kugira uronke abagenzi nyakuri kandi ubwo bucuti mufitaniye bubandanye?

Kurondera abagenzi no kuguma muri abagenzi

Umugenzi nyakuri ameze gute?

Biroroshe ko uronka abagenzi b’indyadya; none woronka gute umugenzi nyakuri?

Kuronka abagenzi beza

Raba ibintu bine vyogufasha kugira ubugenzi nyakuri.

Kubera iki ntagira abagenzi?

Si we wenyene wumva irungu canke utagira abagenzi. Raba ingene abandi mungana batsinze izo nyiyumvo.

Ingene wotsinda irungu

Kwama wishwe n’irungu bitera ingorane zingana n’iziterwa n’ukunywa amatabi 15 ku musi. Wokora iki kugira wirinde kwumva ko ata wukwitayeho canke kwumva irungu?

Wokora iki ufise amasoni?

Ntuhombe abagenzi beza be n’ibintu vyiza wari kumenya.

Noba nkwiye kurondera abagenzi bashasha?

Kugira umugwi mutoyi w’abagenzi birashobora kuba vyiza, ariko ntivyama ari ngirakamaro. Kubera iki?

Rondera abagenzi bashasha

Raba ukuntu worondera abagenzi bashasha n’igituma wobigira.

Bwoba ari ubugenzi canke ni urukundo?—Igice ca 2: Nobimenya gute?

Umugenzi wawe yoba yibaza ko ico ushaka atari ubugenzi busanzwe gusa? Raba impanuro zogufasha.

Kwishingira uturimbi

Niwirinde guha abo mudasangiye igitsina utumwa butari bwo.

Ingorane

Nobigenza gute umugenzi ambabaje?

Niwibuke ko ata zibana zidakomanya amahembe. Wokora iki none umugenzi wawe avuze canke agakora ikintu kikubabaza?

Nonanira gute akosho k’urunganwe?

Raba ingene ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya zishobora kugufasha kuroranirwa.

Ingene wotsinda akosho k’urunganwe

Akosho k’urunganwe karashobora gutuma abantu bameze neza bakora ibintu bibi. Ni ibiki ukwiye kumenya ku vyerekeye ako kosho, kandi wogatsinda gute?

Nunanire akosho k’urunganwe!

Raba ibintu bine bishobora kugufasha kwirinda agakuku.

Nkore iki ko abandi banyinuba?

Igihambaye kwoba ari ukumera nk’abantu bisunga ivyiyumviro bitabereye canke kwigumira uko usanzwe uri?

Ni ibiki nokora kugira noroherwe no kuyagisha abandi?

Raba ibintu bitatu bishobora kugufasha gutanguza ikiyago no gutuma kibandanya.

Nokosora gute amakosa yanje?

Ushobora gusanga gukosora amakosa yawe bitagoye nk’uko uvyibaza.

Nokora iki mu gihe abandi bamvugavuga?

Woshobora gute kwihanganira urusaku kugira ngo ntirugire ico rukoze kuri wewe no ku kuntu uzwi?

Ingene nokwirinda urusaku

Igihe cose uzobona mu kiyago mwarimwo hatanguye kuzamwo urusaku, uraca ugira ico ukoze

Gukinisha urukundo hoba hari ico bitwaye?

Neza na neza gukinisha urukundo ni iki? Kubera iki bamwebamwe babigira? Vyoba birimwo akaga?

Ni ubugenzi gusa canke ni ugukinisha urukundo?

Mesaje umuntu umwe ashobora kubona ko ari iy’ubugenzi, uwundi yoshobora kuyibona ko ari iyo gukinisha urukundo. Wokwirinda gute kurungika amamesaje atabereye?

Ukwiye kumenya iki ku bijanye no kwandika amamesaje?

Kwandika amamesaje birashobora kugira ingaruka ku bugenzi ufitaniye n’abandi be n’izina ryawe. Raba igituma ari ukwo biri.

Ingene wokwerekana urupfasoni mu vy’amamesaje

Mbega vyoba bitaranga urupfasoni uciriyemwo umuntu kugira urabe mesaje? Canke vyoba bitaranga urupfasoni wihojeje mesaje kugira wibandanirize ikiyago?