Liñolo Labubeli ku Timotea 4:1-22

  • “Upete bukombwa bwahao ka kutala” (1-5)

    • Ukutaze linzwi kapili (2)

  • “Nilwanile ndwa yende” (6-8)

  • Manzwi a ka butu (9-18)

  • Litumeliso za mafelelezo (19-22)

4  Nakulaela fapilaa Mulimu ni Kreste Jesu, yakaatula+ babapila ni babashwile,+ ka kubonahala kwahae+ ni ka Mubuso wahae,+ nili:  Ukutaze linzwi;+ ueze cwalo kapili mwa linako zende ni mwa linako zetaata; ukalimele,+ unyaze, ueleze, ka pilu-telele ni ka bukwala bwa kuluta.+  Kakuli kukataha nako yeo batu bakahana tuto yende,*+ kono ka kuya ka litakazo zabona, bakaikubukanyeza baluti kuli bababulelele zebalata kuutwa mwa mazebe abona.+  Bakahana kuteeleza kwa niti, mi bakaisa pilu kwa makande a buhata.  Kono wena ube ni kutwisiso mwa lika kaufela, uitiise mwa manyando,+ ueze musebezi wa mukutazi wa evangeli,* upete bukombwa bwahao ka kutala.+  Kakuli senikalile kale kusululwa sina mpo yesululelwa fa sitabelo,+ mi nako yaka ya kulukululwa+ i fakaufi.  Nilwanile ndwa yende,+ nimatile mwa siyano kuyo fita kwa mafelelezo,+ nibulukile tumelo.  Kuzwa ka yona nako ye, nibulukezwi kuwani ya bulena ya kuluka,+ yeo Mulena, yena muatuli yalukile,+ aka nifa mwa lizazi leo,+ niteñi haana kufa feela na ninosi, kono ukafa ni batu kaufela babalatile kubonahala kwahae.  Ueze moukonela kaufela kuli utahe ku na kapili. 10  Kakuli Demasi+ unifulalezi kabakala kuli naalatile lifasi la cwale,* mi uile kwa Tesalonika, Kresensi uile kwa Galatia, Tite uile kwa Dalmatia. 11  Luka ki yena feela yainzi ni na. Utahe ni Mareka, kakuli unitusa hahulu mwa bukombwa. 12  Kono nilumile Tikiko+ kwa Efese. 13  Hauka taha, unitiseze kubo yene nisiile kwa Troasi ku Karpo, ni miputo, sihulu-hulu yeezizwe fa matalo. 14  Alexandere mumbuti wa lisipi za kopa uniezize maswe hahulu. Jehova* uka mukutiseza kulikana ni likezo zahae.+ 15  Uswanela kumutokomela ni wena, kakuli naahanyelize hahulu lushango lwaluna. 16  Nako yeniikalabela lwapili, hakuna yanaa niyemezi, kono kaufelaa bona neba nifulalezi—haike Mulimu asike abafa mulatu ka taba yeo. 17  Kono Mulena aniyema kwatuko mi anifa maata, kuli ka na, musebezi wa kukutaza ukone kupetiwa ka kutala mi macaba kaufela autwe lushango lwateñi;+ mi nenilamulezwi kwa mulomo wa tau.+ 18  Mulena uka nilamulela kwa musebezi omaswe kaufela mi uka nipilisa kuli nikene mwa Mubuso wahae wa kwa lihalimu.+ Ku yena kube kanya kamita ni kuya kuile. Ameni. 19  Unilumeliseze Priska ni Akila+ ni ba ndu ya Onesiforo.+ 20  Erasto+ naasiyezi mwa Korinte, kono nenisiile Trofimo+ kwa Mileta inze akula. 21  Ueze ka moukonela kaufela kuli uto fita kwanu pili maliha asika fita kale. Eubulo wakulumelisa, ni Pudensi ni Linusi ni Klaudia ni mizwale kaufela ni bona bakulumelisa. 22  Mulena abe ni moya oubonisa. Haike sishemo sahae sibe ni mina.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “yetusa.”
Kamba “uzwelepili kukutaza taba yende.”
Kamba “miteñi ye.” Mubone Litaluso za Manzwi.