Liñolo Labulaalu la Pitrosi 2:1-22

  • Baluti ba buhata bakabonahala (1-3)

  • Kuatulwa kwa baluti ba buhata kukaezahala luli (4-10a)

    • Mangeloi anepelwa mwa Tartarasi (4)

    • Muunda; Sodoma ni Gomora (5-7)

  • Mikwa ya baluti ba buhata (10b-22)

2  Kono hape nekutile bapolofita ba buhata mwahalaa sicaba, sina hape mokuka bela ni baluti ba buhata mwahalaa mina.+ Bao bakatahisa ka kusalemuseha tukwata-kwata totusinya mi mane bakalatula muñaa bona yanaa balekile,+ ili kuitahiseza sinyeho kapili.  Kuzwa fo, babañata bakaya ka muzamao wabona wa kusaswabela bufosi,*+ mi kabakala bona, nzila ya niti ikanyefulwa.+  Hape kabakala mukwañuli, baka miputelela ka manzwi abona a buhata. Kono katulo yabona, yenelelezwi cimo kwakale,+ hailiyehi, mi sinyeho yabona haisika lobala.+  Kaniti Mulimu naasika tuhelela mangeloi anaaezize sibi asa afi koto,+ kono naaanepezi mwa Tartarasi,*+ mi aabeya mwa mawenge* a lififi lelituna kuli alibelele katulo.+  Mi naasika tuhelela lifasi la kale asa lifi koto,+ kono apilisa Nuwe, mukutazi wa kuluka,+ ni babañwi ba 7+ hanaatisize muunda mwa lifasi la batu babasa sabi Mulimu.+  Mi ka kuyundisa mileneñi ya Sodoma ni Gomora kuieza mufuse, anyaza mileneñi yeo,+ ili kufa batu babasa sabi Mulimu mutala wa lika zekataha.+  Mi naapilisize Lota yanaalukile,+ yanaaswabiswangwa hahulu ki muzamao wa kusaswabela bufosi* wa batu babasayi ka mulao—  kakuli ka zazi ni zazi, muuna yasepahala yo naaitukufaza kabakala likezo zemaswe zanaabona ni zanaautwile hanaapila mwahalaa bona.  Cwale Jehova* waziba mwakupiliseza batu babasepahala ku yena kubazwisa mwa manyando,+ kono ubulukela babasika luka kuli bayundiswe fa lizazi la katulo,+ 10  sihulu bababata kusilafaza nama ya babañwi+ ni babanyaziseza babazamaisa.*+ Bao habasabi sesiñwi mi ki baitati, habasabi kunyefula babakanya, 11  hailifo mangeloi ona, niha fita bao kwa buikoneli ni maata, hatami batu bao litaba ka kuitusisa lipulelo zemaswe, bakeñisa likute laona ku* Jehova.*+ 12  Kono batu bao, sina lifolofolo zesanahani zeipilela ka zibo ya ka sipepo mi lipepezwi kuswaliwa ni kubulaiwa, babulela maswe lika zebasa zibi.+ Bakakopana ni sinyeho yetiswa ki mikwa yabona yesinya, 13  bakaholofala sina ona mupuzo wa mikwa yabona yeholofaza. Bafumana tabo ka kupila mwa minyaka,+ mane nihaiba musihali. Baswana sina nto yenyazahala ni litiba, batabela hahulu lituto zabona zepuma habanze baca hamoho ni mina.+ 14  Meeto abona atezi bubuki+ mi habakoni kutuhela kueza sibi, mi baswasa batu babasika tiya. Banani pilu yelutilwe mukwañuli. Ki bana babakutilwe. 15  Ka kuhana nzila yenamile, bakelusizwe. Balatelezi nzila ya Balaami,+ mwanaa Beori, yanaalatile mupuzo wa bufosi,+ 16  kono naakalimezwi kabakala kuli naalobile mulao.+ Pelesa yesabuleli, yatibela mupolofita yo kueza kezo ya butoto, ka kubulela ka linzwi inge mutu.+ 17  Bao ki maweluwelu asina mezi, ni mbundu yezamaiswa ki liñungwa lelituna, mi babulukezwi lififi lelinsu hahulu.+ 18  Babulela lipulelo za kuikutwisisa zesina tuso. Ka kukukueza batu kukolwisa litakazo za nama+ ni ka likezo za muzamao wa kusaswabela bufosi,* baswasa babasazo baleha kwa batu babapila mwa bufosi.+ 19  Niha babasepisa tukuluho, bona kasibili ki batanga ba kubola;+ kakuli haiba mutu atulwa ki yomuñwi, seli mutangaa hae.*+ 20  Kaniti, haiba hamulaho wa kubaleha kwa masila a lifasi+ ka zibo yenepahezi ya Mulena ni Mupilisi yena Jesu Kreste, bakutela hape ku zona lika zeo luli mi batulwa, mafelelezo abona abile amaswe hahulu kufita makalelo.+ 21  Nekuka ba hande ku bona kambe nebasika ziba nzila ya kuluka ka kunepahala kufita kuli hase baizibile bafulalele taelo yekenile yene baamuhezi.+ 22  Selibulela lishitanguti la niti siezahezi ku bona: “Nja ikutezi mataza ayona, mi kulube yenetapisizwe ikutezi kuyo ipitika mwa sileze.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “likezo zabona za kusaswabela bufosi.” Ka Sigerike ki a·selʹgei·a. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba mwendi, “mikoti.”
Ka Sigerike ki a·selʹgei·a. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “babanyaziseza bulena.”
Kamba “fapilaa.”
Ka Sigerike ki a·selʹgei·a. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “akomiwa ki nto yeñwi, ki mutangaa nto yeo.”