Liñolo Labulaalu la Pitrosi 3:1-18

  • Basheununi baitibaza sinyeho yetaha (1-7)

  • Jehova haliyehi (8-10)

  • Muitekule kuli mulukela kuba batu babacwañi (11-16)

    • Mahalimu amanca ni lifasi lelinca (13)

  • Muitibelele kuli musike mwakeluswa (17, 18)

3  Balatiwa, le seli lona liñolo labubeli leni miñolela, mi ku lona, sina mone nimiñolezi mwa liñolo lapili, nizusulusa maata amina a kunahana hande ka kumihupulisa,+  kuli muhupule manzwi anaabulezwi kwamulaho* ki bapolofita babakenile ni taelo yanaafile Mulena ni Mupilisi ka baapositola bamina.  Pili muzibe kuli mwa mazazi a mafelelezo basheununi bakataha ni kusheununa kwabona, babaya ka litakazo zabona+  inze bali: “Ikai sepiso ya kubateñi kwahae?+ Kakuli kuzwa fobaitobalela bo kuku waluna ka lifu, lika kaufela lizwelapili honacwalo sina mone liinezi kwa makalelo halieziwa.”+  Kakuli balibala ka bomu taba ya kuli kale-kale ko, nekunani mahalimu ni lifasi lene liyemi litiile ka kuzwa mwa mezi linze lili mwahalaa mezi ka linzwi la Mulimu;+  ni kuli ka zona, lifasi la nako yani nelisinyizwe hane likwahezwi ki mezi.+  Kono ka linzwi leliswana leo, mahalimu ni lifasi zeliteñi cwale libulukezwi mulilo mi libulukilwe cwalo kuisa lizazi la katulo ni la kuyundiswa kwa batu babasa sabi Mulimu.+  Kono musike mwalibala taba ye, balatiwa, kuli lizazi lililiñwi ku Jehova* lilikana ni lilimo ze 1,000 mi lilimo ze 1,000 lilikana ni lizazi lililiñwi.+  Jehova* haliyehisi lisepiso zahae,+ sina mobahupulela batu babañwi kuli ki kuliyeha, kono umibonisa pilu-telele kakuli hatabeli kuli mutu ufi kamba ufi atimezwe kono utabela kuli batu kaufela babake.+ 10  Kono lizazi la Jehova*+ likataha sina lisholi,+ mi ku lona mahalimu akafela+ ka mulumo omutuna, kono lika halicisize hahulu likashengunuka, mi lifasi ni misebezi ye mwateñi likapatululwa.+ 11  Bakeñisa kuli lika zeo kaufela likashengunuka ka nzila yeo, muitekule kuli mulukela kuba batu babacwañi mwa likezo zekenile za muzamao ni mwa likezo za busepahali ku Mulimu, 12  hamunze mulibelela ni kuhupula* kubateñi kwa lizazi la Jehova,*+ leo ku lona mahalimu akasinyiwa+ mwa malimi a mulilo, mi lika likashengunuka kabakala kucisa kokutuna! 13  Kono kunani mahalimu amanca ni lifasi lelinca zelulibelezi ka kuya ka sepiso yahae,+ mi ku zona kukaba kuluka.+ 14  Ka mukwa ocwalo balatiwa, haubona mulibelezi lika zeo, mueze momukonela kaufela kuli mufumanwe ki yena musina litiba ni sesinyazahala mi inze muli mwa kozo.+ 15  Hape mutalime pilu-telele ya Mulenaa luna kuli ki puluso, sina Paulusi muzwale waluna yalatwa ni yena hanaa miñolezi ka kuya ka butali bwanaafilwe,+ 16  inze abulela lika zeo sina mwaezeza mwa mañolo ahae kaufela. Kono zeñwi za litaba zefumaneha mwateñi litaata kuliutwisisa mi babasina zibo* ni babasika tiya bakopamisa litaba zeo, sina mobaezeza ni kwa Mañolo amañwi kaufela, ili kuipatiseza sinyeho. 17  Hakulicwalo, mina balatiwa, haubona munani zibo ye, ya zekaezahala kwapili, muitibelele kuli musike mwakeluswa hamoho ni bona ka bufosi bwa batu babasayi ka mulao ni kuli musike mwawa mwa kutiya kwamina.+ 18  Batili, kono muzwelepili kuhula mwa sishemo sa Mulimu ni mwa zibo ya Mulenaa luna ni Mupilisi yena Jesu Kreste. Ku yena kube kanya cwale ni mwa lizazi la kuya kuile. Ameni.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “lika zenebulezwi cimo.”
Kamba “kunyolelwa hahulu.” Linzwi ka linzwi, “kuakufisa.”
Kamba “babasika lutwa.”