Liñolo Labulaalu la Pitrosi 1:1-21

  • Litumeliso (1)

  • Mutiise kubiziwa kwamina (2-15)

    • Tulemeno totuekezwa kwa tumelo (5-9)

  • Linzwi la bupolofita litiisizwe nikufita (16-21)

1  Na Simoni Pitrosi, mutanga ni muapositola wa Jesu Kreste, niñolela babafumani tumelo ya butokwa sina yaluna ka kuluka kwa Mulimu waluna ni Mupilisi yena Jesu Kreste, nili:  Haike muatelwe ki sishemo ni kozo ka zibo yenepahezi+ ya Mulimu ni ya Jesu Mulenaa luna,  kakuli maata ahae anafilwe ki Mulimu alufile lika kaufela zetokwahala kuli lupile ni kuli lusepahale ku Mulimu ka zibo yenepahezi ya Yena yanaa lubizize+ ka kanya ni bunde bwahae.  Ka zona lika zeo ulufile lisepiso za butokwa ni zetuna hahulu,+ kuli ka zona mukone kuabelwa kwa mikwa ya Mulimu,+ hase mubandukile kwa kubola kwa lifasi kokutiswa ki litakazo zemaswe.  Ka lona libaka leo, muikataze hahulu+ kuli kwa tumelo yamina muekeze kwateñi bunde,+ kwa bunde bwamina muekeze kwateñi zibo,+  kwa zibo yamina muekeze kwateñi buiswalo, kwa buiswalo bwamina+ muekeze kwateñi buitiiso, kwa buitiiso bwamina muekeze kwateñi busepahali ku Mulimu,+  kwa busepahali bwamina ku Mulimu muekeze kwateñi lilato la mizwale, kwa lilato lamina la mizwale muekeze kwateñi lilato la batu kaufela.+  Kakuli haiba lika zeo libateñi ku mina ka buñata, lika mitusa kusaina feela musabeleki kamba kupalelwa kubeya miselo+ kwa neku la zibo yenepahezi ya Mulenaa luna Jesu Kreste.  Kakuli mutu kaufela yasina lika zeo ki sibofu, yakwala meeto ahae kuli asike abona liseli,*+ mi ufetuhile yalibala kukeniswa kwanaakenisizwe kwa libi zahae+ za kwakale. 10  Ka mukwa ocwalo mizwale, mueze ka momukonela kaufela kuli mutiise kubiziwa+ ni kuketiwa kwamina, kakuli haiba muzwelapili kueza lika ze, hamuna kupalelwa nikamuta.+ 11  Mane ka mukwa wo, mukafiwa mbuyoti yetuna ya kukena mwa Mubuso osafeli+ wa Mulenaa luna ni Mupilisi yena Jesu Kreste.+ 12  Kabakaleo nikana nimihupulisanga lika zeo kamita, nihaike kuli mwaliziba mi mutiile luli mwa niti yeliteñi ku mina. 13  Kono nibona kuli hanisa inzi mwa tabernakele* ye,+ ki swanelo kuminyangumuna ka likupuliso,+ 14  ka kuziba kuli tabernakele yaka ituha izwisiwa, sina mwanaa nizibiselize hande ni yena Mulenaa luna Jesu Kreste.+ 15  Kamita nikaeza monikonela kaufela kuli hase nifundukile, mukone kuhupula* lika ze ka ili mina. 16  Batili, nesi ka kulatelela makande a buhata aezizwe ka butali bwa bupumi, hane lumizibisize za maata ni kubateñi kwa Mulenaa luna Jesu Kreste, kono neli kabakala kuli neluli lipaki zeneiponezi butuna bwahae.+ 17  Kakuli naaamuhezi likute ni kanya ku Mulimu yena Ndate, manzwi aswana ni a hanaabulezwi ku yena ka kanya yetuna: “Yo ki Mwanaka, yalatwa, yanitabisa.”+ 18  Ki cwalo, neluutwile manzwi ao kuzwelela kwa lihalimu hane luli ni yena fa lilundu lelikenile. 19  Kabakaleo, lunani linzwi la bupolofita lelitiisizwe nikufita, mi mueza hande kuisa pilu ku lona sina kwa lambi+ yebenya mwa sibaka sesilififi (kufitela kupatalala ni naleli ya lilungwe+ ibonahala) mwa lipilu zamina. 20  Kakuli pili mwaizibela se, kuli hakuna bupolofita bwa Liñolo bobusimuluha fa taluso ifi kamba ifi ya batu. 21  Kakuli bupolofita nebusika taha ka tato ya batu,+ kono batu nebabulezi litaba zezwa ku Mulimu inze basusumezwa ki moya okenile.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “ki sibofu, yabonela fakaufi.”
Kamba “tende,” fo kikuli, mubili wahae wa fa lifasi.
Kamba “kubulela.”