Inda koshikalimo

Omapulo opaMbiibeli a nyamukulwa

Ombiibeli otai hongo lela shike? Hoolola epulo olo u na ohokwe mulo.

Omafiku omafudo nomadano oivilo

Konakona Ombiibeli nEendombwedi daJehova

Omolwashike u na okukonakona Ombibeli?

Ombibeli otai kwafele ovanhu omamiliyona mounyuni aushe va mone omanyamukulo omapulo oo a fimanenena monghalamwenyo. mbela ino hala okukala umwe womuvo?

Oshike hashi ningwa pekonakonombibeli?

Eendombwedi daJehova mounyuni aushe oda shiivikila okukonakona Ombibeli novanhu oshali. Tala kutya ohali ningwa ngahelipi.

Pula u talelwe po kEendombwedi daJehova

Eenghundafana dopaMbiibeli nEendombwedi daJehova, ile u pule u konakone Ombiibeli oshali.