Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Omapulo opaMbiibeli a nyamukulwa

Ombiibeli otai hongo lela shike? Hoolola epulo olo u na ohokwe mulo.

Eitavelo nosho yo elongelokalunga

Konakona Ombiibeli nEendombwedi daJehova

Omolwashike u na okukonakona Ombibeli?

Ombibeli otai kwafele ovanhu omamiliyona mounyuni aushe va mone omanyamukulo omapulo oo a fimanenena monghalamwenyo. mbela ino hala okukala umwe womuvo?

Ekonakonombibeli ohali ningwa ngahelipi?

Eendombwedi daJehova mounyuni aushe oda shiivikila okukonakona Ombibeli novanhu oshali. Tala kutya ohali ningwa ngahelipi.

Ino hala ekonakonombibeli?

Lihonga oshili yOmbibeli pefimbo noponhele oyo tai ku wapalele.