Inda koshikalimo

Onhele yeenghundana

 

EENGHUNDANA

Olaporta yOlutuwiliki yomo 2024 #1

Natu ka pwilikine nghee ohole yetu yokuhola ovanhu vakwetu hai tu kwafele tu longe nouladi moukalele.

EENGHUNDANA

Olaporta yOlutuwiliki yomo 2024 #1

Natu ka pwilikine nghee ohole yetu yokuhola ovanhu vakwetu hai tu kwafele tu longe nouladi moukalele.

Omuprofesa Massimo P. Franchi, M.D. ta pulwapulwa.

“Ohandi pandula Eendombwedi daJehova meifano lange lopauhaku. Oda kwafela nge ndi diladile shi lili shi na sha nanghee sha fimana okuninipika elongifo lohonde.”

Olaporta yOlutuwiliki yomo 2024 #4

Molaporta ei, ohatu ka kundafana nghee ovamwatate novamwameme, ovo va tulwa modolongo omolweitavelo lavo, va kala ‘nokufinda owii mokulonga ouwa.’ — Ovaroma 12:21.

2023-12-15

EENGHUNDANA DOMOUNYUNI AUSHE

Olaporta yOlutuwiliki yomo 2023 #8

Ohatu ke lihonga nghee hatu dulu okuulika kutya otu li ovapiya vaKalunga, mokuhoolola nghee tu na okuliwapeka nokudjala, nanghee hatu dulu oku xumifa komesho oukumwe meongalo.

2023-10-20

EENGHUNDANA DOMOUNYUNI AUSHE

Olaporta yOlutuwiliki yomo 2023 #7

Lihonga kombinga yoshishangomwa shipe shi na oshipalanyole Omishangwa odo tadi tu kwafele tu longele Jehova nosho yo omushangwa wokomudo womo 2024.

2023-08-30

EENGHUNDANA DOMOUNYUNI AUSHE

Olaporta yOlutuwiliki yomo 2023 #6

Molaporta ei, omu na Oshilyo shOlutuwiliki tashi kundafana shi na sha nomapulapulo taa tu omukumo, aNegede Teklemariam.

2023-07-14

EENGHUNDANA DOMOUNYUNI AUSHE

Olaporta yOlutuwiliki yomo 2023 #5

Molaporta ei, omu na Oshilyo shOlutuwiliki tashi kundafana shi na sha nomapulapulo taa tu omukumo, aDennis naIrina Christensen.

2023-05-26

EENGHUNDANA DOMOUNYUNI AUSHE

Olaporta yOlutuwiliki yomo 2023 #4

Molaporta ei, omu na Oshilyo shOlutuwiliki osho tashi tu timaumbwilifa shi na sha noku ka kala poshoongalele koshitukulwa komudidi notashi kundafana shi na sha nanghee Jehova ha amene oshiwana shaye pamhepo.

2023-04-17

EENGHUNDANA DOMOUNYUNI AUSHE

Olaporta yOlutuwiliki yomo 2023 #3

Oshilyo shOlutuwiliki tashi tu kufile ko shi na sha nanghee ovamwatate novamwameme tava ningi Jehova eameno lavo, nonande ova taalela omayeleko nomaupyakadi.

2023-03-15

EENGHUNDANA DOMOUNYUNI AUSHE

Olaporta yOlutuwiliki yomo 2023 #2

Molaporta ei, omu na Oshilyo shOlutuwiliki tashi tu kufile ko shi na sha nonghalo omo ovamwatate vomoTürkiye ve li nosho yo omapulaapulo taa tu omukumo.

2023-01-09

EENGHUNDANA DOMOUNYUNI AUSHE

Olaporta yOlutuwiliki yomo 2023 #1

Ohatu mu ladipike mu tale olaporta ei ina sha nomashiivifo a tunhula kombinga yoprojeka yaRamapo nosho yo oilonga yovakokolindjila vetu.

2022-12-02

EENGHUNDANA DOMOUNYUNI AUSHE

Olaporta yOlutuwiliki yomo 2022 #8

Oshilyo shOlutuwiliki tashi tu ladipike tu kale twe lilongekida okweendela pamwe netemba laJehova.

2022-12-02

EENGHUNDANA DOMOUNYUNI AUSHE

Olaporta yOlutuwiliki yomo 2022 #7

Oshilyo shOlutuwiliki tashi tu ladipike tu kale twe lilongekinda okukatuka diva, ngeenge tu wete oshiponga.

2022-07-15

EENGHUNDANA DOMOUNYUNI AUSHE

Olaporta yOlutuwiliki yomo 2022 #5

Oshilyo shOlutuwiliki tashi kundafana kombinga yaasho sha kwafela ovamwatate novamwameme ve lididimikile omahepeko muSoviet Union shonale, noshe tu shilipaleka kombinga yekwafo olo Jehova he tu pe tali twikile.

2022-07-15

EENGHUNDANA DOMOUNYUNI AUSHE

Olaporta yOlutuwiliki yomo 2022 #4

Oshilyo shOlutuwiliki tashi tu ladipike tu lididimikile omashongo nehafo, ngaashi ovamwatate vokuEuropa lokOushilo.