Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Oinima ipe ilipi i li ko-JW.ORG?

 

2017-01-09

APRILI 2017

2017-01-02

OUVIDIO VALE

‘Jehova, oove nde lineekela’

Oshike to dulu okulihonga kuHiskia mokukala we lineekela muJehova Kalunga filufilu?

2017-01-02

OUVIDIO VALE

“Kalunga okwe mu ninga Omwene naKristus”

Omunhu ota dulu okukwatwa komalimbililo oule wefimbo ndele eitavelo laye tali nghundipala. Pameka eitavelo loye muJesus, Messias omuudanekwa nOhamba yOuhamba waKalunga.

2017-01-02

OUVIDIO VALE

'Jehova, oove nde lineekela'

2016-12-22

APRILI 2017 OSHUNGONANGELO (OSHIFO SHOKUKONAKONWA)

Oshifo eshi oshi na oitukulwa yokukonakonwa yo 29 Mei fiyo 2 Juli 2017.