Inda koshikalimo

Oilongifo yokukonakona Ombiibeli

Ongulumambo yetu oiyadi oilongifo yokukonakona Ombiibeli yoshali nosho yo omauyelele mahapu, oo taa dulu oku ku kwafela u xwepopaleke ekonakonombiibeli loye lopaumwene nou kale u na eudeko lomoule lEendjovo daKalunga. Longifa Ombiibeli kepandja letu lokointaneta, oyo i na oilongifo, oyo tai dulu oku ku kwafela u i konakone moule. Tala oitukulwa i li panghedi yeenghundafana, oyo ya nuninwa oku ku kwafela u lihonge ove mwene Ombiibeli. Opo u xwepopaleke ekonakono loye, longifa ouvidio va kanghamena kOmbiibeli, o-encyclopedia yOmbiibeli, ouwaalita veenhele odo da tumbulwa mOmbiibeli, omafatululo oitya yopaMbiibeli nosho yo oilongifo ikwao yokukonakona Ombiibeli yoshali.

Lesha Ombiibeli kointaneta

Konakona oinima ina sha nOmbiibeli — Etoloko lounyuni mupe, Ombiibeli oyo i li paushili noi pu okulesha.

Ouvidio vokukonakona Ombiibeli

Omatwalemo omambo Ombiibeli

Ouyelele washili nosho yo onakudiwa yembo keshe lOmbiibeli.

Ouvidio va kanghamena kOmbiibeli — Omahongo a fimana

Ouvidio vaxupi vokuhonga, ova nyamukula omapulo a fimana opaMbiibeli, ngaashi: Omolwashike Kalunga a shita edu? Oonakufya ove li monghalo ya tya ngahelipi? Omolwashike Kalunga a efa okumona oixuna ku kale po?

Oilongifo yokukonakona Ombiibeli needjo domauyelele

O-encyclopedia yOmbiibeli

Mo-Insight on the Scriptures omu na ouyelele womoule woinima omayovi. Otamu hangwa ouyelele u na sha novanhu, eenhele, oimeno, oinamwenyo, oiningwanima ya fimana nosho yo omipopyofano dOmbiibeli. Embo olo hali dulu okutapwa oli na ouwaalita, omafano nosho yo oshuuliki shoikundafanwa noshomishangwa.

Engongo lOmbiibeli

Okambo Ombibeli oi na etumwalaka lilipi? oka ngonga pauxupi etumwalaka lOmbiibeli nokudivilika enenediladilo layo.

Ouwaalita vOmbiibeli

Okambo “See the Good Land” oke yadi ouwaalita nosho yo omafano oo taa ulike eenhele da yoolokafana, odo da tumbulwa mOmbiibeli, unene tuu Edu lEudaneko pomafimbo a yoolokafana.

Omushangwa wefiku

Okambo Konakona Omishangwa keshe efiku, oko ke li onga eenghundafana dopalongelokalunga defiku, ohaka kala ke na ovelishe yOmbiibeli, oyo ya nuniwa efiku lokondadalunde nosho yo etyekosha la pamba ovelishe oyo.

Omapulo opaMbiibeli? Mona omanyamukulo e li paushili!

Lihonga omanyamukulo komapulo opaMbiibeli kombinga yaKalunga, Jesus, oukwaneumbo, okumona oixuna namakwao mahapu.

Omishangwa da yelifwa

Tala kutya omishangwa nosho yo omautumbulilo ado okwa hala naanaa okutya ngahelipi.

Ongulumambo yokointaneta (opens new window)

Konga omauyelele kointaneta e na sha noikundafanwa yOmbibeli to longifa oishangomwa yEendombwedi daJehova.

Konakona Ombiibeli to kwafelwa komuhongimbiibeli

Ekonakonombiibeli olo hali ningwa kEendombwedi daJehova oshike?

Peenghundafana doshali odo hadi ningwa kEendombwedi daJehova, oto dulu okulongifa etoloko lOmbiibeli keshe. Owa manguluka okushiva oukwaneumbo weni aushe, ile keshe umwe oo wa hala a kale po.

Pula u talelwe po

Kundafaneni kombinga yepulo lopaMbiibeli, ile u lihonge shihapu kombinga yEendombwedi daJehova.