Inda koshikalimo

Onghalamwenyo yopaKriste noilonga yokuudifa—okafo kokulongifwa pokwoongala

Okafo Onghalamwenyo yopaKriste noilonga yokuudifa oke na elandulafano nouyelele welesho lOmbiibeli lokoshivike nosho yo elandulafano lokwoongala kumwe komomakwoongala okoshivike Eendombwedi daJehova.

 

TALA

ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA – OKAFO KOKULONGIFWA POKWOONGALA

ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA – OKAFO KOKULONGIFWA POKWOONGALA

ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA – OKAFO KOKULONGIFWA POKWOONGALA

ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA – OKAFO KOKULONGIFWA POKWOONGALA

ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA – OKAFO KOKULONGIFWA POKWOONGALA

ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA – OKAFO KOKULONGIFWA POKWOONGALA

ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA – OKAFO KOKULONGIFWA POKWOONGALA

ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA – OKAFO KOKULONGIFWA POKWOONGALA

ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA – OKAFO KOKULONGIFWA POKWOONGALA

EEDJO DOKAFO ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA

EEDJO DOKAFO ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA

EEDJO DOKAFO ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA

EEDJO DOKAFO ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA

EEDJO DOKAFO ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA

EEDJO DOKAFO ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA

EEDJO DOKAFO ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA

EEDJO DOKAFO ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA

EEDJO DOKAFO ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA