Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Nghee hatu longifa o-JW.ORG okuudifila vamwe etumwalaka lOmbibeli

Eendombwedi daJehova, ovakulunhu nounona, odi hole okulongifa o-website yado oyo ya pepalekwa nelalakano okuudifila ovanhu vahapu ngaashi tashi dulika kombinga yonghundana iwa yOuhamba waKalunga.

Nghee hatu longifa o-JW.ORG okuudifila vamwe etumwalaka lOmbibeli

Eendombwedi daJehova, ovakulunhu nounona, odi hole okulongifa o-website yado oyo ya pepalekwa nelalakano okuudifila ovanhu vahapu ngaashi tashi dulika kombinga yonghundana iwa yOuhamba waKalunga.

Okavidio komafano tae linyenge: Oshungonangelo ya hovelwa okunyanyangidwa okudja mo 1879

Tala nghee oshungonangelo ye enda tai lunduluka momukokomoko womido mounyuni aushe.

Okavidio komafano ta e linyenge: Oshiwa okutala nawa

Tala nghee oshikonga she likalekelwa muManhattan, moNew York, sha kwafela ovanhu vahapu va mone oishangomwa yopaMbiibeli.

Okavidio komafano tae linyenge: Oshungonangelo ya hovelwa okunyanyangidwa okudja mo 1879

Tala nghee oshungonangelo ye enda tai lunduluka momukokomoko womido mounyuni aushe.

Okavidio komafano ta e linyenge: Oshiwa okutala nawa

Tala nghee oshikonga she likalekelwa muManhattan, moNew York, sha kwafela ovanhu vahapu va mone oishangomwa yopaMbiibeli.

Oukalele wetu womoipafi

Okavidio komafano ta e linyenge: Oshiwa okutala nawa

Tala nghee oshikonga she likalekelwa muManhattan, moNew York, sha kwafela ovanhu vahapu va mone oishangomwa yopaMbiibeli.

Okavidio komafano ta e linyenge: Oshiwa okutala nawa

Tala nghee oshikonga she likalekelwa muManhattan, moNew York, sha kwafela ovanhu vahapu va mone oishangomwa yopaMbiibeli.

Tala aishe

Oilonga yetu yokunyanyangida

Okavidio komafano tae linyenge: Oshungonangelo ya hovelwa okunyanyangidwa okudja mo 1879

Tala nghee oshungonangelo ye enda tai lunduluka momukokomoko womido mounyuni aushe.

Okavidio komafano tae linyenge: Oshungonangelo ya hovelwa okunyanyangidwa okudja mo 1879

Tala nghee oshungonangelo ye enda tai lunduluka momukokomoko womido mounyuni aushe.

Tala aishe

Oiningwanima ye likalekelwa

Oshoongalele shopaiwana shomo 2014 shEendombwedi daJehova — Kongeni tete Ouhamba waKalunga

Tala nghee oumwainafana womounyuni aushe wa hangana nelalakano u lihonge kombinga yOuhamba waKalunga.

Oshoongalele shopaiwana shomo 2014 shEendombwedi daJehova — Kongeni tete Ouhamba waKalunga

Tala nghee oumwainafana womounyuni aushe wa hangana nelalakano u lihonge kombinga yOuhamba waKalunga.

Tala aishe

Oilonga yaBetel

Oilonga ilipi hai longwa koshitaimbelewa shEendombwedi daJehova?

Ovo va hala okutalela po shimwe shomoitaimbelewa yetu ova manguluka oku shi ninga.

Oilonga ilipi hai longwa koshitaimbelewa shEendombwedi daJehova?

Ovo va hala okutalela po shimwe shomoitaimbelewa yetu ova manguluka oku shi ninga.

Tala aishe

Okudulika komafinamhango Ombibeli

Kanda li nda hala okufya

Yvonne Quarrie okwe lipula vali a ti, “Omolwashike ndi li momwenyo?” Enyamukulo ola lundulula onghalamwenyo yaye.

Kanda li nda hala okufya

Yvonne Quarrie okwe lipula vali a ti, “Omolwashike ndi li momwenyo?” Enyamukulo ola lundulula onghalamwenyo yaye.

Tala aishe