Inda koshikalimo

Ombili nehafo

Ngeenge twa taalela omaupyakadi a kwata moiti, otashi dulika tu diladile kutya ehafo nosho yo ombili yokomutima oinima ashike yopakafimbo. Ashike Ombiibeli oya kwafela ovanhu vahapu va ungaunge nomafininiko efiku keshe, va kale ve na oukolele u li xwepo, va ungaunge nomaupyakadi oo hae va wilile po pamaliudo, va mone ehafo nova kale nonghalamwenyo i na eityo. Naave Ombiibeli otai dulu oku ku kwafela u kale wa hafa.

Ombiibeli ohai lundulula onghalamwenyo yovanhu

Ovanhu vomaludi aeshe ova yelifa nghee va efa po onghalamwenyo yavo ya kitakana yomonakudiwa, nopaife otava hafele ekwatafano liwa naKalunga.

Ngeenge umwe oo u hole a fya

Mbela owa filwa umwe oo u hole? Mbela owa pumbwa ekwafo opo u dule okuungaunga noluhodi loye?

Oukwaneumbo weni otau dulu okukala wa hafa

Otamu dulu okukala mwa hafa mohombo nomoukwaneumbo weni ngeenge omwa tula moilonga omafinamhango Ombibeli.

Konakona Ombiibeli

Omolwashike u na okukonakona Ombibeli?

Ombibeli otai kwafele ovanhu omamiliyona mounyuni aushe va mone omanyamukulo omapulo oo a fimanenena monghalamwenyo. mbela ino hala okukala umwe womuvo?

Oshike hashi ningwa pekonakonombibeli?

Eendombwedi daJehova mounyuni aushe oda shiivikila okukonakona Ombibeli novanhu oshali. Tala kutya ohali ningwa ngahelipi.

Pula u talelwe po

Kundafaneni kombinga yepulo lopaMbiibeli, ile u lihonge shihapu kombinga yEendombwedi daJehova.