Inda koshikalimo

Ongulumambo

Tala oishangomwa yetu ya kanghamena kOmbiibeli mongulumambo yetu. Oto dulu okulesha ile okutapa kointaneta oifo yOshungonangelo no-Awake! oyo opo ya piti nosho yo oinima ikwao oyo ya ulikwa pedu.

 

OSHUNGONANGELO

Omanangeko noupuna aKalunga taa kalelele

Mona kutya omanangeko noupuna oo oelipi, omolwashike to dulu okwiitavela muo nongahelipi to dulu okumona mo ouwa.

OSHUNGONANGELO

Omanangeko noupuna aKalunga taa kalelele

Mona kutya omanangeko noupuna oo oelipi, omolwashike to dulu okwiitavela muo nongahelipi to dulu okumona mo ouwa.

OSHUNGONANGELO — OSHIFO SHOKUKONAKONWA

OSHUNGONANGELO

Omambo noumbo

Omalunduluko amwe oo a ningwa moishangomwa yopaelectronika otashi dulika itaa ka holoka manga moishongomwa oyo ya pilindwa.

Eedjo da wedwa po

Ongulumambo yokointaneta (opens new window)

Konga omauyelele kointaneta e na sha noikundafanwa yOmbibeli to longifa oishangomwa yEendombwedi daJehova.