Inda koshikalimo

Ohombo noukwaneumbo

Ombiibeli embo lovanhu aveshe noli na omayele taa hongo oo taa dulu oku ku kwafela u xwepopaleke ohombo yoye noku ku kwafela u tekule ovana voye. *

^ okat. 2 Moshitukulwa eshi, omadina oo a longifwa hao ovanhu ovo lelalela.

OUKWANEUMBO WENI OTAU DULU OKUKALA WA HAFA

Kongeni ekwafo kuKalunga mu kale mwa hafa mohombo

Okulipula omapulo avali e li paunafangwa otaku dulu oku mu kwafela mu xwepopaleke ohombo yeni.

OUKWANEUMBO WENI OTAU DULU OKUKALA WA HAFA

Kongeni ekwafo kuKalunga mu kale mwa hafa mohombo

Okulipula omapulo avali e li paunafangwa otaku dulu oku mu kwafela mu xwepopaleke ohombo yeni.

Oishangomwa

Oukwaneumbo weni otau dulu okukala wa hafa

Otamu dulu okukala mwa hafa mohombo nomoukwaneumbo weni ngeenge omwa tula moilonga omafinamhango Ombibeli.