Inda koshikalimo

Ohombo noukwaneumbo

Ombiibeli embo lovanhu aveshe noli na omayele taa hongo oo taa dulu oku ku kwafela u xwepopaleke ohombo yoye noku ku kwafela u tekule ovana voye. a

a Moshitukulwa eshi, omadina oo a longifwa hao ovanhu ovo lelalela.

Oishangomwa

Oukwaneumbo weni otau dulu okukala wa hafa

Otamu dulu okukala mwa hafa mohombo nomoukwaneumbo weni ngeenge omwa tula moilonga omafinamhango Ombibeli.