Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Okudiminafana po otaku dulu okukandula po eenhamanana, ngaashi ashike omeva haa dimi omundilo

 KOVALIHOMBOLI

4: Okudiminafana po

4: Okudiminafana po

OSHA HALA OKUTYA NGAHELIPI?

Okudimina po umwe osha hala okutya okudimbwa keshe osho e ku ningila nosho yo ouyahame oo she ku etela. Osho inashi hala okutya ino uda nai ile okuliningifa pa fa inapa ningwa sha.

EFINAMHANGO LOMBIIBELI: “Twikileni okulididimikilafana nokudiminafana po nehalo liwa ngeenge mwa ningafana nai.” — Ovakolossi 3:13.

Aaron okwa ti: “Ngeenge ou hole omunhu wonhumba, ito ka yandja elitulemo komapuko aye. Ponhele yaasho, oto ka yandja elitulemo keenghendabala odo ta ningi opo a xwepopale.”

OMOLWASHIKE SHA FIMANA?

Okukala nonghone otashi ke ku yahameka palutu nopamaliudo; otashi dulu yo okukuma ohombo yeni.

Julia okwa ti: “Oshikando shimwe, omushamane wange okwa li a pa nge ombili, molwaashi a li a udifa nge nai. Osha li shidjuu kwaame oku mu dimina po. Lwanima, onde ke mu dimina po, ashike onde ke livela ombedi eshi inandi shi ninga diva. Osha li sha eta okuhaudafana mohombo yetu.”

OSHO TO DULU OKUNINGA PO

LIPULA KUTYA

Ngeenge owa ka udifwa nai kwaasho kaume koye kopahombo a popya, ile a ninga, lipula kutya:

  • ‘Mbela ohandi udu nai diva?’

  • ‘Mbela onda pumbwa ngoo okupewa ombili mwaasho sha ningwa po, ile nandi pule ashike komesho?’

OSHO TAMU DULU OKUKUNDAFANA MU LI OVALIHOMBOLI

  • Mbela ohashi pula efimbo li fike peni opo tu diminafane po?

  • Mbela oshike tu na okuninga opo tu dule okudiminafana po meendelelo?

OMAETEPO

  • Ngeenge wa udifwa nai, ino kala to feekele kutya kaume koye kopahombo oha ningi oinima ii.

  • Kendabala okulididimikila kaume koye kopahombo; dimbuluka kutya “atusheni ohatu ningi omapuko luhapu.” — Jakob 3:2.

Kimberly okwa ti: “Ohashi kala shipu okudiminafana po ngeenge atushe twa ninga epuko, ashike ohashi kala shidjuu ngeenge umwe oye ashike a ninga epuko. Okutambula ko ombili nosho okudimina po umwe otashi pula elininipiko.”

EFINAMHANGO LOMBIIBELI: “Paafaneni diva ombili.” — Mateus 5:25.

Okukala nonghone otashi ke ku yahameka palutu nopamaliudo, otashi dulu yo okukuma ohombo yeni