Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OSHITUKULWA 2

Oudiinini kukaume koye kopahombo

Oudiinini kukaume koye kopahombo

“Eshi Kalunga e shi tula kumwe, inashi kufwa kumwe komunhu.” — Markus 10:9

Jehova okwa hala mu kale ‘ovadiinini.’ (Mika 6:8, NW) Osho osha fimana unene tuu mohombo yeni, molwaashi ngeenge kamu fi ovadiinini, itamu kala mwe lineekelafana. Omwa pumbwa okukala mwe lineekelafana opo ohole yeni i hapupale.

Kunena, ovanhu vahapu kave fi ovadiinini kookaume kavo kopahombo. Opo mu kaleke po ohombo yeni, omu na okukala mwa tokola okuninga oinima ivali tai landula.

 1 KALENI MWA LENGA OHOMBO YENI

OSHO OMBIBELI TAI TI: ‘Shiiveni oinima oyo ya fimanenena.’ (Ovafilippi 1:10, yelekanifa no-NW.) Ohombo yeni oi li shimwe shomoinima oyo ya fimanenena monghalamwenyo yeni, nomolwaasho omwa pumbwa okukala mwe i lenga.

Jehova okwa hala u kale to yandje elitulemo kukaume koye kopahombo nomu ‘hafele pamwe onghalamwenyo.’ (Omuudifi 9:9) Okwa yelifa nawa kutya ou na okukala u na ko nasha nakaume koye kopahombo, nonokutya omu na okutala kutya omeenghedi dilipi keshe umwe e na okuhafifa mukwao. (1 Ovakorinto 10:24) Ungaunga nakaume koye kopahombo monghedi oyo tai ulike kutya okwa pumbiwa nokwa valulwa.

OSHO TO DULU OKUNINGA:

  • Kala ho kala pamwe nakaume koye kopahombo efimbo la wana, nokukala to yandje filufilu elitulemo kuye

  • Dimbulukwa kutya omu li vavali, haave auke

 2 AMENA OMUTIMA WOYE

SHO OMBIBELI TAI TI: “Okeshe tuu ou ta tale omukainhu nokahalu, oye okwe mu haela momutima waye.” (Mateus 5:28) Ngeenge omunhu oha kala ta diladila oinima ya nyika oipala, ke fi omudiinini kukaume kaye kopahombo.

Jehova okwa ti kutya owa pumbwa ‘okwaamena omutima woye.’ (Omayeletumbulo 4:23; Jeremia 17:9) Opo u dule okuninga ngaho, owa pumbwa okwaamena omesho oye. (Mateus 5:29, 30) Shikula oshihopaenenwa shatatekulululwa Job, oo a li a ninga ehangano nomesho aye aha tale nokahalu omukainhu ehe fi waye. (Job 31:1) Kala wa tokola toko uha tale omafano oipala. Henuka yo okukala wa hokwa omunhu umwe oo ehe fi kaume koye kopahombo.

OSHO TO DULU OKUNINGA:

  • Ovanhu nava kale ve shi liwetele filufilu kutya ove omudiinini shili kukaume koye kopahombo

  • Kala u na ko nasha nomaliudo akaume koye kopahombo, nokuxulifa po diva ekwatafano loye naumwe olo tali mu udifa nai