Inda koshikalimo

Ohombo

Nghee to dulu okupondola

Kongeni ekwafo kuKalunga mu kale mwa hafa mohombo

Okulipula omapulo avali e li paunafangwa otaku dulu oku mu kwafela mu xwepopaleke ohombo yeni.

Elongelokumwe moukwaneumbo

Mbela kaume koye kopahombo okwa fa ashike omunhu oo hamu di naye meumbo?

Nghee to dulu okuulika ohole

Ongahelipi ovalihomboli tava dulu okuulika kutya ove na ko nasha shili nookaume kavo kopahombo? Konakona omaetepo ane a kanghamena komafinamhango opaMbiibeli.

Oudiinini kukaume koye kopahombo

Okukala omudiinini kukaume koye kopahombo okwa kwatela mo ngoo shihapu shihe fi ashike okunyona ohombo?

Ovashamane — omaukwaneumbo eni naa kale a amenwa

Ovashamane, omaukwaneumbo eni otaa dulu okukala a amenwa pashimaliwa ndele inaa amenwa monghedi oyo ya fimanenena.

Omaupyakadi nekandulepo lao

Nghee tamu dulu okukala nombili novapambele veni

Oto dulu okukala wa fimaneka ovadali voye nopehe na okweefa po okuyandja elitulemo kohombo yeni.

Okupondola moukwaneumbo — Okudiminafana po

Oshike tashi dulu oku ku kwafela u henuke okuyandja elitulemo komapuko a kaume koye kopahombo?

Ngeenge pa holoka oudjuu

Konga ekwafo olo wa pumbwa.

Okutopoka nokuhengana

Mbela onghalamwenyo otai ti ngoo ngeenge kaume koye kopahombo ke fi omudiinini kwoove?

Vahapu ovo va kala ovadiinini kookaume kavo kopahombo ova mona ehekeleko mOmishangwa.

Eendombwedi daJehova oda tala ko ngahelipi eteyohombo?

Eendombwedi ohadi kwafele ngoo ovalihomboli ovo ve na omaupyakadi mohombo yavo? Mbela ovakulunhuongalo ovo hava tokolele ko ovalihomboli vEendombwedi kutya nava teye ohombo?