Inda koshikalimo

Nghee tamu dulu okukundafana

Nghee to dulu okupangela ehandu loye

Okuhanduka nosho yo okuholeka ehandu loye otaku dulu okutula oukolele woye moshiponga. Oshike to dulu okuninga po ngeenge kaume koye kopahombo ohe ku ningile nai?